Назад

Посещение на София Тех Парк

Двамата съпредседатели на Съвета по иновации и развитие на технологиите към БТПП акад. Никола Съботинов и доц. Йосиф Аврамов посетиха София Тех Парк и проведоха срещи с ръководството на парка. Разгледани бяха три уникални за Източна Европа лаборатории.
 
Посещението започна с работна среща с изпълнителния директор и член на съвета на директорите на София Тех Парк д-р Йолиан Иванов, директорът на дирекция „Проекти и иновации” Тодор Младенов и мениджърът Вангелина Михайлова, по време на която бяха очертани перспективите на сътрудничество на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП и София Тех Парк. Това ще е част от взаимодействието, което се предвижда да започне с БТПП. От страна на БТПП бе изразено желание за сключване на по-разширен договор за взаимодействие и сътрудничество, който следва да е по-всеобхватен от досегашния, подписан по линия на EEN при БТПП през есента на 2015 г. Споделен бе от страна на г-н Тодор Младенов (завърнал се неотдавна от визита в Република Корея) опита на мениджърите на Тех парка в Сеул, Република Корея. Акад. Никола Съботинов сподели и впечатленията си от постиженията на научната и развойна дейност на групата изследователски институти за фундаментални и приложни изследвания в Германия – „Макс Планк”, „Фраунхофер” и „Лайбниц”, които са ангажирани предимно с проекти, възложени от страна на немския бизнес. Обсъдени бяха предложения и възможности за привличане на български иновативни фирми към развойна и внедрителска дейност. Отправена бе препоръка от страна на доц. Йосиф Аврамов да се ползва опита в тази насока на Израел, предвид обстоятелството, че в тази страна за иновации се отделят около 6 % от БВП, като се ползват контактите с посолството у нас и на специализиран израелски център за технологичен трансфер, който има офис в София.
 
В рамките на посещенишето бе разгледана научно-производствената дейност на три уникални не само за България, но и за останалите страни от Югоизточна Европа, лаборатории. Докторант на проф. Георги Тодоров, декан на Машинно-технологичния факултет на Техническия университет – София демонстрира достиженията на протипирането на три на брой 3 D принтера. Първият 3 D принтер бе за метал, като той е с големина на средноголяма стая, вторият – за изделия от пластмаса, а третият – за изделия от прахообразни частици, като той функционираше в момента и бе натоварен с изпълнението на различни видове детайли за възложена конкретна производствена задача. Другата посетена лаборатория бе за сертифициране на сигнални системи в ЖП транспорта, на която ръководител е проф. Пулков, доскорошен декан на Транспортния факултет на ТУ-София. Тя притежава уникален прецизен уред, монтиран в средноголямо хале. В третата съвместна лаборатория, която е в областта на биологията и фармацията, която е на ТУ-София (с ръководител гл.асист. д-р  Борис Киров) и на Софийския университет „Св.Климент Охридски” трима студенти от Биологическя факултет на СУ се подготвяха за студентско научно-изследователско състезание, което ще е през лятото на 2016 г. в Босна и Херцеговина. Те демонстрираха няколко на брой, отгледани от тях заготовки на биокултури в специален стерилен уред. 
 
На ръководството на София Тех Парк бе предоставен проект за взаимодействие, който ще е част от по-разширен договор за взаимодействие на БТПП със София Тех Парк, който би могъл да се сключи през есента на 2016 г.
 
ВЪЗМОЖНИ СФЕРИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖУ СОФИЯ ТЕХ ПАРК И СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТ ПРИ БТПП: ТУК
 

Линк

27.05.2016 г.
Назад