Назад

БТПП участва в януарската сесия на ЕИСК в Брюксел



БТПП участва в януарската сесия на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в Брюксел, на която бяха обсъдени широк кръг въпроси, сред които проучване и оценка на въздействието на Обсерваторията на устойчивото развитие (ОУР) върху изпълнението на Директивата за енергията от възобновяеми източници на ЕС. В дебатите участва зам.-председателят на БТПП Георги Стоев, който е съдокладчик за оценката и проучването.
 
В рамките на сесията бе дискутирана и темата за включването на жените мигранти на пазара на труда.
 
Предмет на разисквания бяха и антидъмпинговите мерки. Разгледано бе предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките, които Съветът може да предприеме във връзка с комбинирания ефект на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки.
 
Обсъдени бяха и теми като положението и условията за работа на организациите на гражданското общество в Турция; приносът на гражданското общество към прегледа на стратегията „ЕС–Централна Азия“; проблемът за ефективните, достъпни и устойчиви системи на здравеопазване.
 

22.01.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад