Назад

Процедура за определяне на изпълнител - избор с публична покана предмет „Разработване на модул «Кариерно развитие» на електронната платформа на Виртуалната Социална Академия /ВСА/ /www.vsa.bcci.bg/. Софтуерна и хардуерна поддръжка на ВСА.”Място: София - Дата: 30/01/2014
 

ОБЯВА

за

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.11, ал. 2 във връзка с чл.1, ал. 2 от Постановление № 69 на МС от 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, Българска търговско-промишлена палата, със седалище гр. София и адрес на управление гр. София 1058, ул. „Искър” №  9, адрес за кореспонденция гр. София 1058, ул. „Искър” №  9, тел.: (02) 8117 476, факс: (02) 987 32 09, e-mail: tradereg@bcci.bg,z.georgieva@bcci.bg, лице за контакт: Здравка Георгиева, на длъжност „Координатор на проекта”, тел.: (02) 8117 476, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-2.1.07 по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, финансиран в рамките на процедура „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори”, бюджетна линия BG051PO001–2.1.07 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява процедура за определяне на изпълнител „избор с публична покана” с обект „предоставяне на услуги”.

Предмет на процедурата за избор на изпълнител е „Разработване на модул «Кариерно развитие» на електронната платформа на Виртуалната Социална Академия /ВСА/ /www.vsa.bcci.bg/. Софтуерна и хардуерна поддръжка на ВСА.” по проект "Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Публичната покана и документацията са публикувани и на следните интернет адреси: www.az.government.bg/http://www.eufunds.bgwww.bcci.bg,http://www.nea-project.bcci.bg/

Документите можете да изтеглите от ТУК.

Обявата е публикувана на 30.01.2014 г.

Оферти се подават на адрес:
гр. София 1058, ул. „Искър” №   9, партер, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. 
Краен срок за получаване на оферти - 16:00 ч. на 07.02.2014 г.


03.02.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад