Назад

Проведе се кръгла маса на тема: "Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал и приложни аспекти при оценяване на вземания”

В БТПП се проведе кръгла маса с дискусия на тема: "Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал и приложни аспекти при оценяване на вземания" по инициатива на Комисията по професионална етика при Камарата на независимите оценители в България.
 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов откри събитието като представи целите на дискусията. Той информира, че на днешното заседание на НСТС са обсъдени промени в данъчното законодателство. Една от поставените цели, представена от министър Чобанов е да се направи възможно опростяване на събирането на данъци и еднакво третиране на данъчните субекти – фирми и граждани. По този начин ще се улесни работата на данъчната администрация и ще може да се постигне по-добра събираемост. 
В тази връзка председателят на БТПП подчерта, че когато трябва да се прави избор между увеличаването на данъците и повишаването на събираемостта, Палатата винаги е защитавала тезата в подкрепа на събираемостта, тъй като това означава излизане на фирми от сивия сектор и нормална конкурентна икономическа среда. БТПП има основание да счита, че едни добри практики, препоръчани от Камарата на независимите оценители с участието на всички експерти, ще бъдат възприети, за развиване на предприемаческата инициатива, активизиране на инвестиционните процеси. 
 
Председателят на УС на Камарата на независимите оценители в България Людмил Симов допълни, че с помощта на институциитe ще се набележат стъпки за решаване на проблемните въпроси. 
 
Акцентите бяха поставени върху:
Декапитализацията, като масов проблем за българските дружества и правата на инвеститорите при сделки, свързани с погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал.
Методологични проблеми при искания за оценка на вземания, които са финансови пасиви в декапитализирани дружества. Счетоводни аспекти при погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал (Приложение 19 към Международни стандарти за финансово отчитане);
Необходимост от единен подход при оценка на финансови активи и пасиви, в т.ч. оценка на вземания, при липса на пазарна статистика и официализиран национален дългов пазар или клирингова къща.
 
Във форума участваха представители на заинтересовани институции и организации, в т. ч. Министерство на финансите; Българска народна банка – Банков надзор; Комисия по финансов надзор; Агенция по вписванията; Институт на дипломираните експерт счетоводители; Камара на независимите оценители в България; Сдружение „Камара на професионалните оценители”; представители на Стопански факултети на водещи висши учебни заведения, фирми и експерти, занимаващи се с преструктуриране на търговски дружества, сертифицирани финансови анализатори.
 
В заключение се взе решение, че е необходимо създаване на работна група, която ще изработи консенсусен документ - методическо ръководство за работа на оценителите по разглежданите казуси. БТПП пое ангажимента да окаже съдействие при формирането на такава група. В началото на 2014 г. ще се определят представители на всички заинтересовани институции.
 

25.09.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад