Назад

БТПП подкрепя Плана за намаляване на административната и регулаторната тежест

Настоява за включване на допълнителни мерки, ясна времева рамка за изпълнение и отговорни институции БТПП активно се включи в обсъждането на Плана за намаляване на административната и регулаторната тежест, като нашите предложения бяха направени както в рамките на обсъждането, така и в предишни становища – това заяви Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, пред  телевизия Bulgaria On Air. 

БТПП принципно подкрепя Плана за намаляване на административната и регулаторната тежест  и включените в него мерки. Провежданата от правителството политика за управление на регулациите и оценка на качеството на прилаганите регулации са изключително важни за създаване на условия за конкурентоспособност на българската икономика и за икономическия растеж. 

Палатата следи проблемите на бизнеса и при получаване на информация за трудности, в частност свързани с регулаторните режими, информира компетентните институции и дава препоръки и предложения за съответните мерки. Планът и включените в него 271 мерки не е изчерпателен. Има доста предложения, които смятаме, че би било редно да бъдат включени. 

Като пример на първо място Васил Тодоров посочи мълчаливото съгласие. Палатата счита, че стимулирайки администрацията бързо и качествено да извършва услуги на бизнеса, е необходимо да се разшири приложното поле на мълчаливото съгласие, т.е. там, където администрацията бездейства - дали умишлено, дали поради небрежност – не е редно вредите да се поемат от бизнеса. Тези вреди много трудно могат да бъдат компенсирани и минават през съдебни процедури. Въпросът с отговорността на административните служители в тези случаи също не е добре уреден, т.е. няма ясни правила за търсене на подобна отговорност или пък процедурите са изключително тромави. В тези случаи следва да се възприеме принципът на мълчаливото съгласие не само като обща формулировка – но и чрез разписване в конкретните нормативни актове, за да може да бъде реално приложен.

На второ място главният секретар на Палатата посочи липсата на ясна времева рамка и отговорни институции - липсват сроковете, липсва и конкретната институция, която има ангажимент да подготви съответните мерки. Това е изключителна слабост на подобни планове. Предвид факта, че планът е структуриран по министерства, БТПП настоява екипите на съответните министерства да имат ангажимента в кратки срокове да изготвят конкретни предложения за промяна на нормативните актове, цитирани в Плана.  

Третият въпрос, който според Палатата е изключително важен, е свързан с електронните услуги и електронното правителство. БТПП и други бизнес организации вече са ориентирали своята дейност и са създали работеща инфраструктура за предоставяне на услуги на бизнеса по електронен път. За нас е важно електронните услуги да бъдат основен приоритет и да залегнат като реални мерки. В Плана те са доста схематично и повърхностно засегнати. Не са посочени необходимите правни, институционални и технически стъпки за тяхното осъществяване.
.

30.08.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад