Назад

Българска делегация участва в Европейския парламент на предприятията

700 компании „превзеха” Европейския парламентПредставители на българския бизнес участваха във Втория Европейски парламент на предприятията (ЕПП) на 14 октомври в Брюксел. Събитието бе организирано от ЕВРОПАЛАТИ – сдружение на европейските палати, в което членува и БТПП.
В сесията на ЕПП взеха участие над 700 предприемачи от всички бизнес сектори, от 45 европейски страни. България бе представена от 24-членна делегация, организирана от БТПП.

Основната цел на ЕПП е да покаже конкурентоспособността на европейския бизнес, да сближи и подобри взаимоотношенията на предприемачите с Европейските институции и да ги включи в процеса на взимане на решения. Чрез тази инициатива търговско-промишлените палати целят да подпомагат и защитават интересите на бизнеса на европейско ниво, като се стремят чрез дебати и гласуване да насърчават хората, които взимат решения да направят европейския бизнес по-атрактивен и благоприятен.

Йежи Бузек, председател на Европейския парламент, и Херман ван Ромпуй, председател на Европейския съвет, откриха събитието, заедно с председателя на ЕВРОПАЛАТИ Алесандро Барберис.
ЕПП протече в три сесии УСЛОВИЯ ЗА БИЗНЕС, РЕСУРСИ, ПАЗАРИ, всяка от които включваше презентация на съответната тема (видео клип); дебати между предприемачите и представителите на европейските институции; гласуване от предприемачите на резолюции, които ще бъдат представени на вниманието на Белгийското председателство на ЕС.
Председателят на БТПП Цветан Симеонов направи изказване в рамките на първата сесия (текстът на изказването от ТУК )

---------------------------------------
Предприемачи от цяла Европа обсъдиха следните теми:

Сесия 1 - Условия за бизнес
В рамките на тази дискусия фирмите гласуваха по пет въпроса:
- На сегашния икономически фон, ще подкрепите ли по-засилена роля на Европейския съюз в икономическото управление? 
70% от предприемачите отговориха утвърдително, като дадоха своята подкрепа за усилията на ЕС да започне да играе по-силна роля в икономическите въпроси. Гласуването подкрепи законодателните предложения относно икономическото управление, наскоро внесени от Европейската комисия с цел да се подобри координацията на макроикономическите политики и да се засилят фискалните правила на ЕС.
- Политиките на ЕС взимат ли предвид адекватно интересите на малките и средни предприятия?  
83% от делегатите отговориха „Не”, като отчетоха, че принципът „Мисли първо за малките” до голяма степен остава една концептуализация, а не честа практика в институциите на ЕС. По този начин участниците в Европейския парламент на предприятията изпращат ясно послание, че резултатът от политиката на ЕС все още не отразява адекватно потребностите на малкия бизнес.
- Трябва ли ЕС да осигури премахването на пречките пред оперативната съвместимост на националните системи за електронен подпис в Европа?
Мнозинството от фирмите (92%) дадоха положителен отговор като по този начин оцениха системите за електронен подпис като средство за намаляване на разходите, опростяване на процедурите и повишаване на сигурността. Той също така потвърждава, че общата структура за електронен подпис в ЕС е необходима за бизнеса, за да може той да използва предимствата на електронния подпис при трансгранични операции
- Подкрепяте ли въвеждането на обща система за колективна защита на потребителите в ЕС?
Резултатите са както следва: ДА: 46%; НЕ: 42%. Този смесен резултат предполага, че предприемачите, от една страна, разпознават нуждата да се намали правната несигурност, създадена от наличието на различни национални системи за колективна защита в ЕС. От друга страна, те имат множество опасения по отношение на потенциала една система на ЕС да се превърне в подобен на американския подход на „колективен иск”.  
- Трябва ли ЕС напълно да хармонизира закона за потребителите? 
74% дават положителен отговор. Този решително положителен резултат потвърждава ценността, която предприемачите придават на общата рамка правила, които защитават потребителите и намаляват бариерите пред трансграничната търговия на дребно.  Това е ясен сигнал за подкрепа на подхода за пълна хармонизация на предложението на Комисията за Директива за потребителските права и послание към Парламента да не се отклонява от този подход.

Сесия 2 - Достъп до ресурси
По тази тема фирмите дадоха гласа си по 5 въпроса:
- Трябва ли разпоредбите за закъснели плащания да бъдат по-строги за публичните власти или за бизнеса?
71% гласуваха „Да”. Европейските предприемачи заемат позицията, че публичните власти трябва да подлежат на по-строги правила в сравнение с бизнеса що се отнася до забавяния в плащанията. Тази гледна точка съвпада с факта, че публичните власти традиционно са много лоши платци, особено в някои от страните-членки. Така резултатът от гласуването е в съзвучие с разпоредбите, съдържащи се в преработената Директива за закъснели плащания, която ще бъде гласувана от Европейския парламент на заседание по-късно през октомври.

- В момента по-трудно ли се подбира персонал с подходящите умения отколкото преди 5 години? 
56% отговориха „да”, 36% „не”. Преобладаващите гласове „да” показват, че въпреки високите нива на безработица, бизнесът среща увеличаващи се трудности в намирането на подходящия персонал. Резултатът от вота разкрива колко е важно да се адресира несъответствието в уменията и подчертава необходимостта да се хармонизират учебните програми с нуждите на бизнеса, така че предлагането на трудова сила да отразява търсенето.

- Негъвкавостта, произтичаща от трудовите закони, представлява ли значителен източник на безработица в ЕС? 
88% гласуваха „да”.Европейските предприемачи показват, че гъвкавостта е ключов фактор в създаването на работни места. Резултатът от вота потвърждава важния социално-икономически принос на работата на непълен ден, временната работа или работата на свободна практика. Това е сигнал за Европейската комисия и националните власти да засилят мерките, които разрешават на бизнеса да управлява нивата на персонала по-гъвкаво и да реагира по-добре на увеличаващата се бързо нестабилност на пазара.   

- Дали създаването от ЕС на стандарти за продукти и производствени процеси, отнасящи се до околната среда, ще увеличи конкурентоспособността на европейските компании? 
Гласувайки с „не” 61% от делегатите показват, че въвеждането на екологични стандарти не засилва конкурентоспособността им. Това може да се дължи на допълнителните разходи за съответствие и административни разходи, които стандартите са склонни да създават, или загриженост за конкурентните недостатъци в сравнение с производители в страни с по-малко строги изисквания.

- Финансовите ограничения представляват ли основна пречка пред въвеждането на мерки за енергийна ефективност за Вашата компания?
61% отговорят с „Да” и подчертават, че действително икономическата криза доведе до това много фирми да отложат такива мерки.

Трета сесия - Пазари (свободно движение на стоки, услуги, хора, капитали и технологии)
В рамките на тази дискусия предприемачите гласуваха по пет въпроса
- Подкрепяте ли създаването на незадължителен устав на европейско частно дружество?
90% дадоха отговор „да”. Убедителният вот в подкрепа на създаването на устав за европейско частно дружество потвърждава, че предприемачите разпознават добавената стойност, която той предлага. Бизнесът подкрепя устава като средство за създаване на дъщерни дружества в други страни-членки на ЕС по-лесно или просто търговия с по-малко търговски бариери и на по-ниски цени. Това е силен сигнал за Съвета по конкурентоспособност да намери бързо прагматично решение на приоритета за законодателния акт за малкия бизнес.

- Добра идея ли е приемането на задължителен етикет за отбелязване на произход върху внесени стоки извън ЕС?  
62% от отговорите са „да”. Компаниите подкрепят това, което защитниците на етикета за произход представят като свой основен довод: за целите на прозрачността, потребителите трябва да знаят, откъде идват стоките, произведени в чужбина, и етикетът "произведено в" да не представлява значително увеличение на разходите за производителите.

- В настоящия глобализиран пазар, трябва ли ЕС да засили икономическата си дипломация, за да подкрепи интернационализирането на компаниите и по-точно на малките и средни предприятия? 
94% от фирмите гласуваха в полза на по-голяма роля на ЕС в подкрепа на интернационализирането на компаниите и по-специално на малките и средни предприятия. Ясно е, че съвместните усилия на ниво ЕС могат да добавят стойност към дейности на отделни страни-членки, особено на тези с по-ограничени ресурси и че европейските бизнес центрове и европейските палати в чужбина могат да бъдат ефикасни инструменти, които да подкрепят усилията на ЕС по този въпрос.  

- От значение ли са за вашата компания споразуменията за свободна търговия, когато решавате с коя страна да правите бизнес?
Положителните отговори са 67%. Компаниите заявиха, че споразумението за свободна търговия между ЕС и трети страни е от значение, когато взимат решения за внос или износ. Това най-вече е обвързано с липсата или намаляването на митата, които се плащат, благодарение на споразумението. В един свят на жестока конкуренция, споразумението за свободна търговия може да изиграе съществена роля, за да осигури конкурентоспособността на държавата и/или региона.

- Трябва ли ЕС да увеличи усилията си за насърчаване на техническите стандарти на ЕС за отваряне на нови пазари в трети страни?  
89% отговориха утвърдително. Компаниите признават, че чрез приемането на стандартите на ЕС могат да станат по-конкурентоспособни и ефективни, защото могат в крайна сметка да извлекат полза от по-високото ниво на стандарти, отколкото на местно/национално ниво.


18.10.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад