Назад

Търговските палати с важна роля при изграждането на умения, подходящи за бъдещето

Основни изводи от проучване на Европалати и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие


 

Българската търговско-промишлена палата участва в проучване на Асоциацията на европейските търговски палати /Европалати/, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/, Световната федерация на търговските палати и Международната търговска камара, което целеше да проучи ролята на търговско-промишлените палати /ТПП/ в разработването и прилагането на политики за умения.

Окончателният документ, публикуван наскоро, подчертава активното участие на палатите в оформянето на политиките за умения по различни начини, особено чрез директни връзки с пазара на труда. В проучването са обхванати 65 държави, включително 33 от мрежата на Европалати. Резултатите от проучването подчертават решаващата роля на ТПП при разработването и предоставянето на политики и програми за умения, подкрепени от тясното им сътрудничество със заинтересованите страни.

 Констатациите в доклада от проучването са ценни и демонстрират значителните усилия на мрежата от ТПП за справяне с недостига на умения, както беше обсъдено по-рано през месец юни в рамките на Конгреса на Европалати 2024, състоял се в Антверпен.

В днешната бързо развиваща се икономика предприятията са изправени пред нарастващи предизвикателства при набирането на работници с правилните умения. Търговските палати могат да играят важна роля в подпомагането на общностите да се справят с тези неотложни проблеми и изграждането на умения, подходящи за бъдещето.

Често използваните подходи включват: подпомагане на разработването на стратегия както на национално, така и на регионално/местно ниво; посредничество между бизнеса и програмите за умения; изпълняване на ролята на пряк доставчик на обучение.

Тъй като търсенето на гъвкави и приобщаващи системи за умения нараства, направеният анализ служи като първа стъпка за изследване как ТПП могат допълнително да подкрепят уменията.

Бизнесът е изправен пред нарастващи предизвикателства при набирането на работници с правилните умения. През 2024 г. 75% от работодателите в 41 страни съобщават за трудности при намирането на квалифицирани таланти, над два пъти повече от работодателите през 2014 г. (36%) (Manpower Group, 2024). Поставени пред цифровия и екологичния преход и на фона на застаряващото население е вероятно тези предизвикателства да продължат да съществуват. ТПП, заедно с други социални партньори (асоциации на работодатели, профсъюзи) играят важна роля в надграждането на системите за умения. Те са в добра позиция да идентифицират пропуските в уменията на местните пазари на труда, да насърчават приемането и ангажираността на работодателите и да служат като посредник между публичния сектор, доставчиците на образование и обучение и работодателите.

Въпреки различията спрямо отделните държави и региони, проучването идентифицира няколко общи черти в начина, по който ТПП подхождат към темата за уменията. Основните изводи показват, че:

• Правните и институционални рамки за участие на ТПП в разработването и предоставянето на политики и програми за умения се различават значително в различните страни. В почти половината от страните от ОИСР ТПП работят съгласно модели на частното право (т.е. доброволно членство, без делегирани публични функции), около една четвърт работят съгласно модели на публичното право (т.е. задължително членство и делегирани публични функции), а останалите - според хибридни модели (т.е. без задължително членство, но с делегирани публични функции).

Въпреки тези различия, ТПП често са активни в политиките за умения по редица начини.

В девет от десет страни ТПП предоставят обучение за бизнеса по теми, свързани с тяхната дейност, като човешки ресурси или интернационализация.

В три от четири страни те са активни в програми за предприемачи и/или малки предприятия в подкрепа на стартиране или разширяване, както и в програми, които свързват училищното и основаното на работа обучение (напр. чиракуване и други видове програми за дуално обучение).

• ТПП работят в тясно сътрудничество с публичните участници по политиките и програмите за умения, особено с регионалните и местните власти. Над половината от отговорилите палати твърдят, че са в контакт с регионалните и местните власти по въпроси, свързани с уменията, на месечна база или по-често.

За да бъдат в крак с бързите промени в света на труда, системите за умения ще трябва да станат по-гъвкави, приобщаващи и фокусирани върху бъдещето. Има няколко области, в които търговските палати могат да играят особено важна роля, надграждайки съществуващите си силни страни и неразривни връзки с бизнес общността:

• По-добро свързване на наличните умения и политиките за икономическо развитие;

• Подпомагане на МСП да надграждат и да получат достъп до уменията, необходими за зеления и цифров преход;

• Разширяване на обучението на работното място, както за новопостъпващи на пазара на труда, така и за специалисти в средата на кариерата си; и

• Работа с работодатели за разширяване на възможностите за слабо представените групи, включително чрез насърчаване на основани на умения подходи за наемане.

Целият документ на английски език вижте тук.

 


01.07.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад