Назад

Среща с представители на Международната банка за икономическо сътрудничество

В БТПП се проведе среща с представители на на Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС),  с централа в Москва. Цветан Симеонов, председател на БТПП, Владимир Томов, член на УС на БТПП и председател на Съвета по инвестиции към Палатата, разговаряха с Бойко Коцев, член на УС на МБИС, и Александра Матвеева, ръководител на отдел "Връзки с клиенти" в банката.

МБИС е сред членовете на Съвета по инвестиции при БТПП. Основната цел на банката е да подпомага държавите членки при осъществяване на търговски операции посредством установяване на икономически връзки между организации от тези страни и предоставянето на пълен пакет от банкови услуги. Приоритетните направления в дейността на МБИС са операциите за търговско финансиране, целево финансиране за подкрепа на операции по внос и износ между държавите членки, включително операции с трети държави, и национални търговски операции, кредитиране на корпоративни клиенти и обслужване на контрагенти, предимно от страните-членки на банката. Стратегията на МБИС през последните години залага външната търговия като основна бизнес линия.

През 2021 г. банката пласира в България дебютна необезпечена облигационна емисия с общ номинал 68 млн. лв., с тригодишен матуритет (падеж през 2024 г.), лихвен купон от 1,15% годишно, и рейтинг ВВВ (издаден от Fitch Ratings). Водещи мениджъри на емисията са две банки, работещи в България. Повече информация тук: .

Представителите на банката ще участват в международната конференция „Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021“, която се провежда на 28-29 септември в София.

Симеонов договори с партньорите организиране на отделно събитие за представяне на МБИС пред членовете на БТПП.

 


29.09.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад