Назад

Всички такси събирани в Търговския регистър трябва да отиват за развитие на системата

Няма да приемем допълнителен данък на фирмите в България
БТПП

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ Председател на УС на БТПП 


Становище представено на заседание на Консултативния съвет към Агенцията по вписванията 07-07-2011

Уважаема г-жо Министър, г-жо зам. Министър, колеги,
Обнадеждаващо  е началото  за възстановяването на този Консултативен съвет. Това бе едно от условията въз основа, на които, БТПП подкрепи въобще идеята за преместване на Търговския регистър. За нас този съвет продължава да бъде много важно условие и ние ще участваме конструктивно в него, така че да има видим резултат от това което се предлага тук и това което се подготвя като документи. Аз за разлика от другите съм подготвил едно подробно писмено становище, защото думите отлитат, а написаното остава (Verba Volant, Scripta manent)
 
Ще се спра на някой важни моменти, в това число и фактите които за нас станаха известни едва днес. Ще избегна изброяването на положителните промени, които бяха направени, г-н Владимир Пенков от Адвокатския съвет, който спомена някои от тях. Какво все още считаме, че е недостатък в регистъра? 
Преди всичко считаме, че усложняването на достъпа до регистъра променя неговия смисъл. Подходите са два или се плаща за ползването или се плаща за вписването. Двата подхода едновременно няма как да прилагат и като сме възприели че фирмите ще плащат за регистрацията, това е смисълът на регистъра – всеки един в това общество да може да провери, във всеки един момент в които пожелае, статута на търговец. По-добро от това няма, многократно сме го казвали, че е голям напредъка със създаване на електронен регистър за разлика от предишните регистри във всеки окръжен съд. Така ние не одобряваме под каквато и да е форма ограничаване на достъпа и държим да се запази свободен достъпа.  Ако има данни, които не са за пред хората, да не се вписват или изваждат на екран. Ако регистърът по някакви причини не е в състояние – няма пари, достатъчно капацитет и т.н. възможно е, предлагали сме го и преди да се премине към аутсорсване. 
Какво се иска за счетоводните отчети да влезнат на време? Едно сканиране, след сканирането прикачаване на определени файлове, което не е кой знае колко сложна операция. Нормално е в другите държави, да си направите бизнес плана и разчета, още повече вече имате опит за известен период  и трябва вече да знаете колко време отнема, колко ви струва, защото знаете кои хора са заети, колко е броя служителите със всичките им разходи. Има начин да се направи бизнес разчет и ако някой навън ви го предложи на 75% от цената или на половин цена, не виждам никакви причини да се харчат бюджетни пари, за нещо което може да се само да се управлява, а техническата работа по въвеждането да се прави от друг с всичката отговорност, която се носи за това.
 
Казахте за в бъдеще да се предвидят някакви санкции за служебни лица, които не спазват сроковете - 3 дневния срок за произнасяне, ако се спазва е чудесно, но нека да има санкция при удължаване.В този смисъл за бизнеса, който представя БТПП е особено важно  представянето на счетоводните годишни отчети да се прави само на едно място Дали ще е тук ( в Агенцията ), дали ще е в Националната агенция за приходите, за бизнесмена ще е достатъчно един път да го представи и това е ясно. С това трябва да се примири всеки бизнесмен, защото  има  прозрачност на дейноста, но редене на 2 места просто няма как да остане.

 
Още аргументи - за тарифите ще ви кажа, че ние имаме опит с набиране на информация и на счетоводни отчети. Даже при въвеждането на информация, не просто сканиране,  а въвеждане в Екселска таблица и ще ви кажа, че това в никакъв случай не струва 30 или 50 лева. Ние можем същото това нещо да го правим за 10 лева на отчет. БТПП взема 0 лева ако отчета се предостави в дигитален  вид. Ако се смята, че трябва да се харчат бюджетни пари, нека да се продължава, но в никакъв случай няма да приемем на две места да се представя нещо което държавен орган вече го е получил по надлежния ред. Докато не се премахме второто представяне на отчетите, считайте че няма да спрем нашето услилие да спрем тази загуба на време за бизнеса.

Консултативният съвет работи сериозно, ние сме си направили труда да направим един примерен Правилник за работа на съвета който предоставям на Вашето внимание.

Най-важният въпрос остава, за тарифата и цените на услугата, знаем за тази работна група за която гледа тарифата, много полезно ни беше да разберем че Вие не получавате и 25%. от събираните такси, макар че го има в нормативен акт.

Другото важно предварително условие, въз основа на което БТПП и нейните членове приеха, да има такъв регистър и  всички средства, които се събират за регистъра, да отиват за регистъра. Без нито една стотинка да отива към бюджета, ние няма с ристрацията да правим нов данък за фирмите, да събираме пари от тях (даже по закон както е, по наши сведения може и да греша – 60 милиона са събрани за миналата година). А по закон нашите анализатори отчитат че 15 милиона са ви дадени, а се оказва че и това не се е случило. Считайте, че ще имате един много сериозен съюзник от днес нататък, отново ще подновиме без оглед на инстанциите смятайте, че и до министъра на финансите ще пишем. Тази практика ще трябва да се промени. Ние искаме за бизнеса една среда,  в която не се крият  данъци под други форми, след като се хвалим, че сме намалили и държим данъците ниски.


Така нашата позиция е ясна, всичко което се събира от регистъра да отива в него. Ако преровите файловете за предишни мои изсказвания, преди 2-3 години ние сме били с ясни и категорични, че всички пари трябва да отиват за регистъра. Ако някоя година се окаже че сте си направили грешно бизнес плана тоест – че сте събрали повече пари отколкото ще изразходвате, значи тогава нека се види какво може още да се подобри, софтуера ли ще бъде подобрен, допълните сървъри ли ще се купуват, персонал ли ще се обучава и т.н. Ако всичко това се свърши, нека регистрацията в България стане един ден на половин цена. Но само по този начин може да се работи. 

По отношение на финансирането на дейността на АВп – има 2 начина за излизане от положението. Или да се промени закона за бюджета и да не ви се прибират парите, или да се промени статута на агенцията, в такъв че парите да остават в нея и да могат да се намаляват таксите. При такова положение може да считаите че ние категорично ще се обявим срещу каквото и да е било увеличение на таксите.

 
Ние няма да приемем допълнителен данък на фирмите в България,  в момент в който говорим за мерки за  подобряване на икономическата среда. Одобряваме много това което сте направили с бланките образци. Не е чудно че има различна практика, Ние самите сме имали и това беше една от причините да се съгласим и да търсим друго решение освен регистрацията в съда. При регистрация в наши клонове в 28 окръжни съдилища бяха направени регистрации  и имаше 14 комбинации от документи, които ни поискаха. Не е чудно, че в Агенцията стават тези работи. Одобряваме напълно създаването на типови документи, ако ще те бъдат под формата на чек листи направете да се попълват с едно кръстче, имат ли го този документ, нямат ли го.


Максимално ще подкрепим тези действия и в бъдеще ще работим в тази посока – максимално да се ограничи личното усмотрение на преглеждащия, да има ясни правила и ясен чек лист. Нещата подлежат на типизиране, Нашият скромен 100 годишен опит показва, че в регистрирането на фирмите  е възможно такова нещо. При нас за всяка стъпка просто няма никакво място за усмотрение за този които преглежда документите. 
Още веднъж искам да кажа, че съм доволен от данните, които ни дадохте и за прознасянето в рамките на 2 дни по искането за регистрация. За съжаление  със счетоводните отчети още е неясно, аз мислех, че се забавят месеци, но вие щом казахте че някои с години чакат, сигурно е така. Готови сме под всякаква форма да съдействаме всичко това да се случва по-бързо.

 
================

С Т А Н О В И Щ Е    на БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯ/ТА И 
ДОПЪЛНЕНИЯ/ТА НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ 
РЕГИСТЪР И ОТНОСНО РАБОТАТА НА АГЕНЦИЯТА 
ПО ВПИСВАНИЯТА
УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Членовете на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) принципно подкрепят последните промени на Закона за търговския регистър – ЗТР (с изключение на изрично посочените по-долу промени):
I. Още във фазата на обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на ЗТР БТПП подкрепи промените насочени към:
намаление с 50 % на таксата за електронно подаване на заявления към търговския регистър;
оповестяване по електронната партида на търговеца/електронната страница на агенцията, не по-късно от следващия работен ден от подаване на заявлението, на указанията на АВ за отстраняване на нередовности в заявлението;
разрешаване на продължително съществуващия проблем с вписаните „мъртви” фирми;
установяване на недобросъвестно заявяване и използване на фирма;
приемане на стъпаловиден график за публикуване на годишните финансови отчети и консолидираните финансови отчети;
мотивиране електронното подаване на заявления към търговския регистър, чрез въвеждане на задължението за акционерните и командитни дружества да подават само по електронен път на заявления за вписване, обявяване и заличаване на обстоятелства;
задължението за длъжностните лица по вписване да се произнасят по заявлението в срок до три работни дни от постъпването на акта в търговския регистър.
II. Членовете на БТПП имат резерви срещу последните изменения в ЗТР, както и срещу неприемането на многократно правени от БТПП предложения за промени в същия закон:
Промяната, регламентираща „регистриран достъп” до базата данни на търговския регистър, съдържащи лични данни, чрез електронен подпис или цифров сертификат не е в съответствие със Закона за защита на личните данни. Последният не дава основание за достъп до лични данни с електронна регистрация на потребителите.
Липсата на регламентирана санкция за длъжностните лица, които не спазват 3-дневния срок за произнасяне по заявленията, превръща този срок в пожелателен.
Съществуващото продължаващо задължение за данъчните субекти да представят годишните счетоводни отчети в АВ и в НСИ натоварва излишно фирмите, при условие, че тези отчети могат да се получават от АВ по служебен път.
Независимо от гореизложеното липсата на задължение за АВ да вписва годишните счетоводни отчети в определен срок лишава от смисъл това вписване – на практика вписването на тези отчети се бави с месеци, дори година, поради което публикуването на информацията във връзка с това вписване често става безпредметно, поради това, че не е актуално.
Липсата на регламентирана възможност АВ да оутсорсва част от дейността си по обработката на документи ще продължи да претоварва организационните и финансови възможности на агенцията.
Липсата на регламентирана възможност за създаване на Консултативен съвет към Министерство на правосъдието с участието и на представители на бизнес организациите ще продължи да отлага във времето решаването на актуални проблеми на търговския регистър. Създаването на Консултативния съвет към Министерство на правосъдието ще осигури в по-голяма степен контрол върху дейността на Агенцията по вписвания, както и повече прозрачност във връзка със събирането, доброто управление за развитие и усъвършенстване на регистърното производство. Сега съществуващият Консултативен съвет към Агенцията по вписвания не може да даде реални резултати в тази насока.
Независимо от преждеизложеното Консултативният съвет при АВ следва да работи по утвърдени от изпълнителния директор правила, предложени от членовете на консултативния съвет. В приложение към настоящото прилагаме проект за такива правила.
 
08.07.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад