Назад

Цветан Симеонов: кръговата икономика вече е неизбежна

Ще дойде време в което ще бъде разглеждан въглеродният отпечатък на всяка една стока


Председателят на БТПП Цветан Симеонов говори пред аудиторията на Международния симпозиум „Междууниверситетски мрежи и технологии за кръгова икономика и зелен преход“.

Програмата на симпозиума включи два панела:

  • Идеи и технологии за формиране и развитие на „Глобална рециклираща индустрия”;
  • Добри национални и световни практики за формиране и прилагане на технологии за кръгова икономика и зелен преход чрез изграждане на междууниверситетски мрежи

 

По думи на председателя на БТПП Цветан Симеонов, кръговата икономика вече е неизбежна, защото всеки ден, навсякъде по света се проявяват симптомите на промените на климата. Той сподели, че въглеродният отпечатък вече се отразява върху дейността на фирмите по света. Въпреки, че Европа е сред инициаторите за намаляване на вредните емисии и постигане на крайната цел на зелената икономика –  въглеродната неутралност, бизнесът в Европа все още не е подготвен.

Симеонов информира, че предстои всяка една стока или услуга да бъде оценявана с това какъв е приносът им за увеличаване или намаляване на въглеродния отпечатък, като съответно ще бъде стимулирана и ограничавана с икономически лостове. 

Цветан Симеонов заяви, че Българската търговско-промишлена палата е организация, уважаваща науката и полагаща огромни усилия за осъществяване на връзка между научните среди и бизнеса. „Палатата ще продължи своята дейност в тази насока, въпреки ч вече имаме подписани 8 споразумения за сътрудничество с учебни заведения“, допълни той.

Доц. Светлана Димитрова, президент на ВУАРР информира, че понастоящем около 90 % от икономиката на света е линейна, тоест изхвърлят се отпадъци без да се предвижда тяхното рециклиране. При кръгова икономика, отпадъците ще се превръщат в суровини за последващо производство, което ще минимизира влиянието върху природата, ще представлява по-рентабилен икономически модел за частния бизнес. Тя допълни, че е също така е жизнено необходимо уменията и компетенциите на ученици и студенти бъдат развити, за да могат те да се адаптират към бъдещите предизвикателства на зелената икономика. Да бъдат по-активни участници в бизнес процесите и същевременно да последват предприемаческия път и да създадат нови възможности за устойчив растеж.

Връзката между висшето образование и бизнеса е ключов фактор при оценяването на качеството на висшето образование, каза заместник-председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) по след акредитационно наблюдение и контрол проф. Мария Шнитер. Тя подчерта, че участието на представители на бизнеса в изработването на учебните планове, в преподаването и осигуряването на максимални възможности за включване на студентите в производствена практика са индикатори, по които НАОА ще оценява учебните институции.

Участие взеха и представители на Европейски университетски алианс „Иновации за регионална устойчивост“ – ИНВЕСТ с представяне на добри практики по проектите ИНВЕСТ и Invest for excellence in regional sustainability – INVEST4EXCELLENCE.

---------------------------------------------

Мероприятието се организира с широко партньорство между университети, бизнес и нестопански организации по идея на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив (ВУАРР),  Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), Университет по хранителни технологии (УХТ), Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията (АПИУИ), Аграрен университет – Пловдив, Химикотехнологичен и металургичен университет - София (ХТМУ), КЦМ – Пловдив и др.

Медиен партньор: Българска телеграфна агенция (БТА).

 

 

 


28.05.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад