Удостоверението за квалифициран електронен подпис съдържа информация за подписващия (Титуляр) и/или юридическото лице, с което е асоцииран

  • Имена на физическото лице;
  • ЕГН, личен номер на чужденец или номер на паспорт;
  • Име на юридическото лице (при професионални удостоверения);
  • Единен Идентификационен Код - ЕИК (Титулярят е свързан с юридическо лице)
  • E-mail