Квалифицираният електронен подпис изпълнява ролята на саморъчно положен подпис, с който подписвате документи и се идентифицирате онлайн

Осигурява достоверност и неотменност на подписаните електронни документи. Подписаният документ остава подписан без значение дали го съхранявате върху магнитен, оптичен или друг носител, дали го изпращате по електронна поща или го достъпвате през Интернет. Полагането на електронен подпис означава, че:

  • се идентифицирате като автор на електронния документ
  • се съгласявате със съдържанието на документа
  • защитавате документа от последващи промени

Квалифициран електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014.