Назад

Председателят на БТПП участва в обсъждането на проекта за Бюджет 2010 на Столична община

Направено е много, във вярната посока, но усилията трябва да продължат

Председателят на Българската търговско – промишлена палата Цветан Симеонов взе участие в общественото обсъждане на проекто – бюджета на Столична община за 2010 г., което се проведе на 7 януари.

Ангажиментът на БТПП да се включи активно в анализа и оценката на проекта за управление финансите на столицата се дължи на факта, че със своите над 50 хиляди члена Палатата е най-голямата национално призната работодателска организация. В това число, около 17 700 хиляди фирми, или близо 35% от всичките й членове, са със седалище в гр. София; те заедно с фирмите от София област се обслужват от БТПП.

Според БТПП, усилията по съставяне на бюджета на Столична община за 2010 година заслужават подкрепа, защото проекто-бюджетът предвижда растеж по време на криза: във време, когато източниците на финансиране са ограничени, обемите на бизнеса се свиват, а броят на данъкоплатците намалява.

„Доволни сме, че в проекто-бюджета на Столична община за 2010 г. се разчита на разширяване на събираемостта, защото това поставя в равни условия всички играчи на пазара и насърчава истинската конкуренция” – изтъкна г-н Симеонов.

В проекто-бюджета на СО са предвидени капиталови разходи в следните направления: решаване на проблема с управлението на отпадъците, облекчаване натовареността на пътния трафик в града, предоставяне на по-качествено и достъпно образование. Тези насоки съвпадат с целите на бизнеса.

Цветан Симеонов изрази задоволство, че нивата на данъците и таксите се запазват без изменение, въпреки кризата. Според него заслужава похвала също и това, че неразплатените плащания за 2009 г. са само 20 млн. лева при 1 милиард лева бюджет – което предвид кризата не е лошо постижение.

БТПП ще анализира допълнително конкретните цифри в проекто-бюджета за 2010 г. и своевременно ще предостави оценката си на финансовите експерти на Столична община. Още сега може да се посочи, че забележките на Палатата ще целят успоредно с по-високата събираемост на приходите да се постигне и по-висока ефективност на публичните разходи.

В тази насока, БТПП ще следи обявените от СО обществени поръчки и чрез многобройните си канали за разпространение на информация ще им дава широка гласност сред бизнес средите. БТПП периодично ще се информира какво е качеството на услугите, предоставяни от общинската администрация и ще настоява за по-широко навлизане на информационните технологии при обслужването на граждани и фирми, за да се ограничат възможностите за корупция.

Въпреки относително ниските възнаграждения на общинските съветници, остава открит въпрос доколко във време на криза е уместно „таванът” им да се увеличава с 20 процентни пункта.

По сравнение с другите региони в страната, в София е регистрирана най-ниската безработица. Този факт вероятно в обозримо бъдеще ще предизвика допълнителен приток на хора към столицата, където те ще очакват да намерят работа по-лесно. От гледна точка на бизнеса, този демографски процес не следва да се разглежда отрицателно, тъй като на трудовия пазар квалифицираните кадри продължават да не достигат.

Но очакваното засилване на миграцията в града, чийто девиз е „Расте, но не старее”, прави още по-важно да се продължат усилията за осигуряване качеството на този растеж. Наложително е да се оказва всякакво съдействие на новите инвестиции, особено във високотехнологичните сфери.


07.01.2010 г.

Видео:

Назад