Промени, отнасящи се до приетите изменения и допълнения на Закона за чужденците в РБългария, обн. ДВ бр. 34/2019 г.

На 23.04.2019 г. в бр. 34/2019 на Държавен вестник бяха обнародвани нови изменения и допълнения на Закона за чужденците в РБългария. Те засягат документите за първоначална регистрация в БТПП на търговско представителство /ТП/ на чуждестранно лице по смисъла на чл.24, ал.1 от ЗНИ, извършване на промени на вписани обстоятелства на вече регистрирано ТП и за издаване на Сертификат с данни от Търговския регистър на БТПП за актуален статут на ТП.

Във връзка с това, с Решение на Изпълнителния съвет на БТПП от 25.06.2019 г. бяха приети изменения и допълнения на Правилника за вписване в Единния търговски регистър на БТПП – частта за регистрация на търговски представителства на чуждестранни лица по смисъла на чл. 24, ал.1 от ЗНИ и издаването на сертификат с данни от регистъра за актуално състояние на регистрирано търговско представителство.

С Решение на Изпълнителния съвет на БТПП от 18.01.2022 г. от бяха приети изменения и допълнения на Правилника за вписване в Единния търговски регистър на БТПП в частта издаване на Сертификат с данни от Търговския регистър на БТПП за актуален статут на търговско представителство на чуждестранно лице, по конкретно, изисквани документи за доказване ползването на недвижим имот за адрес /офис/ на търговско представителство на чуждестранно лице.

За улеснение, прилагаме Извлечение от Правилника с пълна информация за необходимите документи за нова регистрация/промени по регистрацията и/или издаване на сертификат с данни от Търговския регистър на БТПП на търговско представителство на чуждестранно лице, както следва:

Чл. 6
т. 5. За търговските представителства на чуждестранни лица
5.1. при регистрация/промяна в регистрацията на представителството и когато не се иска от БТПП издаването на сертификат по чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ):
а/ официален документ удостоверяващ актуалното състояние на чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган по регистрацията съгласно националното му законодателство, заверен за автентичност, алтернативно, от:
 • консулската служба към Посолството на Р България в съответната страна;
 • консулската служба към Посолството на съответната страна в Р България;
 • от друга консулска служба, представляваща интересите на съответната страна в Р България.
Забележка.:
 1. Документът трябва да бъде придружен с легализиран превод на български език.
 2. Ако документът е издаден от държава, страна по Конвенцията за премахване на изискването на легализация на чуждестранни публични актове /Хагската конвенция/ и върху него е поставен в оригинал „апостил“, документът не се нуждае от последващи заверки, а трябва да бъде придружен с легализиран превод на български език.
 3. Ако документът е издаден от държава, с която Р България има подписан договор за правна помощ и документът е с оригинален подпис и печат на съответните компетентни органи, същият не се нуждае от последващи заверки, а трябва да бъде придружен с легализиран превод на български език.
б/ в случай, че в посочения в б. „а“ официален документ няма данни за лицата, представляващи дружеството се представя втори официален документ, издаден от компетентния орган по регистрацията на чуждестранното лице, съгласно националното му законодателство, удостоверяващ лицата, представляващи и управляващи чуждестранното лице, заверен за автентичност по реда, посочен в б. „а“ и придружен с легализиран превод на български език;
в/ решение на управителния орган на чуждестранното лице за откриване на търговско представителство в Р България по смисъла на чл. 24, ал. 1 от ЗНИ, придружено с превод на български език;
г/ нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверен препис от същото, издадено от законния представител на чуждестранното лице по регистрацията, с което се упълномощава друго лице да регистрира и/или да управлява дейността на търговското представителство в РБългария и се посочва обемът на представителните му права. Пълномощното следва да е заверено за автентичност по реда, посочен в б. „а“ и придружено с легализиран превод на български език;
д/ образци в оригинал/и от подписите на представителите на търговското представителство в Р България, заверени нотариално, или положени пред оторизиран служител от отдел “Търговски регистър” на БТПП в София, или в РТПП/К. Ако образците от подписите са заверени от нотариус в чужбина, се удостоверяват за автентичност по реда, посочен в б. „а“ и се придружават с легализиран превод на български език;
е/ документ за икономическа активност на чуждестранното лице за предходните две години преди регистрацията на представителството в БТПП, установена с някой от следните документи:
 1. референция от обслужваща банка  или
 2. копия от счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите за предходните две календарни години, заверени за вярност с оригинала с печат и нотариално заверен подпис на законния/те представител/и на чуждестранното лице, придружени с легализиран превод на български език  или
 3. декларация по образец на БТПП с нотариално заверен подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице с превод на български език, съдържаща данни за предходните две календарни години за реализирани дейности по основни икономически показатели и финансови резултати, придружена с легализиран превод на български език, или
 4. декларация, с нотариално заверен подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице, в която се посочва електронен адрес на общодостъпна електронна база данни на английски език (ако има такава), съдържаща счетоводните отчети на чуждестранното лице за предходните две календарни години, за проверка за наличността им от отдел „Търговски регистър“ при БТПП. Тази възможност се прилага само в случаите, когато такава проверка може технически да се реализира.
ж/ документ за данъчна изрядност на чуждестранното лице за предходните две календарни години, преди регистрацията на представителството в БТПП, установена с някой от следните документи:
 1. удостоверение за липса на данъчни задължения, издадено от компетентния държавен орган на страната, по седалището на чуждестранното лице, съгласно националното му законодателство, заверено за автентичност по реда на чл. 6, т. 5, б.“а” и придружено с легализиран превод на български език, или
 2. декларация по образец на БТПП от законния/те представител/и на чуждестранното лице, регистрирало търговско представителство, с нотариално заверен/и подпис/и, в която е декларирана липсата на данъчни задължения за предходните две календарни години, придружена с легализиран превод на български език, или
 3. декларация с нотариално заверен подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице с превод на български език, в която се посочва електронен адрес на общодостъпна електронна база данни на английски език (ако има такава), поддържана от компетентния, съгласно националното законодателство, държавен орган на страната, където е седалището на чуждестранното лице, за проверка наличието на такава информация от отдел „Търговски регистър“ при БТПП. Тази възможност се прилага само в случаите, когато такава проверка може технически да се реализира.
з/ планирани дейности на представителството, установени със следните документи:
 1. обосновка за необходимостта от съществуване на търговско представителство, съдържаща цели и задачи на представителството, подписана от законния/те представител/и на чуждестранното лице и подпечатана с печата на чуждестранното лице, придружена с превод на български език;
 2. годишни програми (за текущата и за следващата календарни години) за изпълнение на поставените цели и възложените дейности на търговското представителство в Р България, подписани и подпечатани от законния/те представител/и на чуждестранното лице, обосноваващи необходимостта за изпълнението им от заявения брой лица, вписани като търговски представители, придружени с превод на български език.
5.2. При отправено до БТПП искане за  издаване на сертификат по чл.19, ал. 1. от Правилника за прилагане на Закона за чужденците  в Република България- ППЗЧРБ вкл. и когато искането се подава в процедурата по регистрация/промяна в регистрацията на представителството), чуждестранното лице, прилага следните документи, установяващи обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 6 от Закона за чужденците в РБългария - ЗЧРБ:
(Заб. Документите по т.т. 5.2.1. – 5.2.4., които се представят в процедурата по регистрация/промяна в регистрацията на представителството се прилагат към искането за издаване на сертификат по чл.19, ал. 1 от ППЗЧРБ само ако вече представените документи не са актуални към времето на подаване на искането и издаване на сертификата.)
5.2.1. официален документ удостоверяващ актуалното състояние на чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган по регистрацията съгласно националното му законодателство, заверен по реда на чл. 5.1., б. „а“ от този Правилник. Документът трябва да е издаден не по-рано от 6 /шест/ месеца преди представянето му в БТПП.
5.2.2. икономическа активност на чуждестранното лице за предходните две години преди подаване на искането за издаване на сертификат по чл. 19, ал. 1 от ППЗЧРБ, установена с някой от следните документи:

а) референция от обслужваща банка  или
б) копия от счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите за предходните две календарни години, заверени за вярност с оригинала с печат и нотариално заверен подпис на законния/те представител/и на чуждестранното лице, придружени с легализиран превод на български език  или
в) декларация по образец на БТПП с нотариално заверен подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице с превод на български език, съдържаща данни за предходните две календарни години за реализирани дейности по основни икономически показатели и финансови резултати, придружена с легализиран превод на български език, или
г) декларация, с нотариално заверен подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице, в която се посочва електронен адрес на общодостъпна електронна база данни на английски език (ако има такава), съдържаща счетоводните отчети на чуждестранното лице за предходните две календарни години, за проверка за наличността им от отдел „Търговски регистър“ при БТПП. Тази възможност се прилага само в случаите, когато такава проверка може технически да се реализира
5.2.3. данъчна изрядност на чуждестранното лице за предходните две календарни години, установена с някой от следните документи:
а) удостоверение за липса на данъчни задължения, издадено от компетентния държавен орган на страната, по седалището на чуждестранното лице, съгласно националното му законодателство, заверено за автентичност по реда на чл. 6, т. 5, б.“а” и придружено с легализиран превод на български език, или
б) декларация по образец на БТПП от законния/те представител/и на чуждестранното лице, регистрирало търговско представителство, с нотариално заверен/и подпис/и, с която е декларирана липсата на данъчни задължения за предходните две календарни години, придружена с легализиран превод на български език, или
в) декларация с нотариално заверен подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице с превод на български език, в която се посочва електронен адрес на общодостъпна електронна база данни на английски език (ако има такава), поддържана от компетентния, съгласно националното законодателство, държавен орган на страната, където е седалището на чуждестранното лице, за проверка наличието на такава информация от отдел „Търговски регистър“ при БТПП. Тази възможност се прилага само в случаите, когато такава проверка може технически да се реализира.
5.2.4. планирани дейности на представителството, установени със следните документи:
а) обосновка за необходимостта от съществуване на търговско представителство, съдържаща цели и задачи на представителството), подписана от законния/те представител/и на чуждестранното лице и подпечатана с печата на чуждестранното лице, придружена с превод на български език;
б) годишни програми (за текущата и за следващата календарни години) за изпълнение на поставените цели и възложените дейности на търговското представителство в Р България, подписани и подпечатани от законния/те представител/и на чуждестранното лице, обосноваващи необходимостта за изпълнението им от заявения брой лица, вписани като търговски представители, придружени с превод на български език.

5.2.5. декларация по образец на БТПП, подписана от всеки търговски представител за извършените дейности в това му качество, планирани в годишната програма за предходната година.
5.2.6. /в сила от 01.03.2022 г./ оригинал (или нотариално заверено копие) на документ/и за предоставяне на имот за офис на търговско представителство на чуждестранно лице, осигуряващ нормални условия за работа като:

 • договор за наем, или друг вид договор за възмездно, или безвъзмездно ползване с нотариално заверени подписи на страните, сключен за период не по-кратък от една година, считано от датата на подаване на искането за издаване на сертификат по чл. 19, ал. 1 от ППЗЧРБ;
 • акт за собственост на имота на името на чуждестранното лице.
Заб. Документите се представят на български език, или, ако са съставени на чужд език – в легализиран превод на български език. Когато посоченият по-горе документ се представя в оригинал, БТПП заверява копие на същия за вярност с оригинала и връща оригинала на заявителя.
5.3. Разрешение за продължително пребиваване могат да получат не повече от трима вписани представители за представителството на чуждестранното лице.