Услуги на Търговския регистър при БТПП

БТПП напомня на своите клиенти за възможността услугите от дирекция „Търговски регистър и членство“ да се заявяват и ползват по електронен път и дистанционно по следния начин:

Документи за:


могат да се приемат, подадени по електронен път със сканирани придружаващи документи или изпратени с куриерска поща. Плащането може да се извърши също по електронен път, като всички разпространени начини са достъпни на сайта на БТПП.

Готовите решения/сертификати ще бъдат връщани на клиентите по куриер на посочен от тях адрес.

В случай, че представените документи не отговарят на изискванията за регистрация, респ. за издаване на сертификат за статута на лицето, служителите на БТПП са на разположение в София и в 28-те РТПП/К за консултиране по телефон, e-mail,скайп,  вайбер. Готово решение /сертификат ще бъде издаден след отстраняване на проблема.

Сертификати за произход на стоки, изготвени на съответните официални бланки на БТПП, подписани от оторизиран представител на износителя, с приложени доказателства за произхода и декларации за изнасяните стоки, облепени с марки на БТПП съгласно Тарифата на Палатата / https://www.bcci.bg/newtariff.html#it5 / също ще могат да бъдат изпращани по поща или по куриер, а готовите, заверени от БТПП документи ще бъдат връщани на износителя по куриер на посочен тях адрес.

Попълнените бланки за издаване на АТА карнет, придружени с Договора за издаването му в 2 екземпляра, подписани от представляващия титуляра на карнета и приложени платежни документи за внесени депозит и такса за издаване на АТА карнета съгласно Тарифата на Палатата / https://www.bcci.bg/newtariff.html#it9 /, също ще се приемат изпратени по куриер, а готовият карнет ще бъде връщан на титуляра отново по куриер на посочен от него адрес.

За допълнителна информация: