Назад

Синдикати и работодатели предлагат актуализация на Националното тристранно споразумениеДО

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

На 17 юни 2020 г., между Правителството на Република България и  социалните партньори - Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, се сключи 2-годишно Национално тристранно споразумение.

Всички ние,

водени от своята отговорност на гарант на конституционното право на сдружаване и воля за развитие на националния социален диалог и колективно трудово договаряне, както и от необходимостта за подобряване на икономическата среда и жизнения стандарт на населението, осъзнавайки съвременните предизвикателства пред Република България, като част от ЕС, за изграждане на съвременна конкурентоспособна икономика и преодоляване на социалните и регионални дисбаланси;

като си давахме ясна сметка за необходимостта за използване на механизмите на Европейския семестър и тясното му обвързване с принципите на Европейския стълб за социални права, в т.ч. и чрез активното включване на социалните партньори;

поехме взаимни ангажименти  за предприемане на мерки в няколко области:

  1. Бизнес среда и икономика;
  2. Енергетика;
  3. Европейска зелена сделка;
  4. Демография, образование, пазар на труда и трудово миграция;
  5. Политика за социална защита.

Чрез изпълнение на конкретните мерки и политики в тези области, целяхме да се постигнат следните средносрочни цели към 2022 г.:

  • Производителност на труд в СПС = 60% от тази на ЕС;
  • БВП на глава от населението в СПС = 60% от този на ЕС;
  • Компенсация на 1 нает в СПС = 60% от тази на ЕС;
  • Разходи за социална защита = 20% от БВП.

Две години по-късно и няколко месеца преди изтичане на срока на действие на Националното тристранно споразумение, Ви предлагаме за проведем среща за обсъждане на изпълнението му, да го преразгледаме и актуализираме, да дадем нова перспектива на взаимните ни ангажименти, с конкретни планове за действие, съобразно актуалната ситуация и новите предизвикателства, пред които сме изправени.

Считаме, че е необходимо да обсъдим адекватни мерки за нова динамика и рестарт, както на националния тристранен диалог, така също и на тристранния диалог на отраслово равнище, в министерствата и ведомствата. Необходими са и конкретни мерки за развитие на браншовото партньорство и колективно трудово договаряне, както и на партньорството на областно и общинско ниво, като нова предметна област на Националното тристранно споразумение.

Очакваме да обсъдим и възможностите за включване на наши представители – от национално ниво и от браншовите ни структури, в Експертните коалиционни съвети, за участие при обсъждането на конкретни политики и при вземането на решения.

Очакваме Ваша своевременна инициатива за насрочване на среща на страните по Националното тристранно споразумение.

С УВАЖЕНИЕ,  

Пламен Димитров,
Президент на КНСБ

 

Васил Велев,
Председател на УС на АИКБ

Димитър Манолов,
Президент на КТ „Подкрепа“

 

Добри Митрев,
Председател на УС на БСК

 

 

Цветан Симеонов,
Председател на УС на БТПП

 

 

Кирил Домусчиев,
Председател на УС на КРИБ

 

 

Васка Бакларова,
Председател на УС на ССИ

 


23.02.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад