Назад

Тридневен семинар на тема "Безопасни и здравословни условия на труд"В периода 23 – 25 юни т.г. в Хасковски минерални бани Българската търговско-промишлена палата проведе тридневен семинар на тема „ Безопасни и здравословни условия на труд“ с участието на  ръководството на Съвета на браншовите организации при Палатата, представители на около 30 браншови организации и местни органи на Палатата от Хасковска и Старозагорска област.

Семинарът бе открит от председателя на БТПП Цветан Симеонов, който приветства участниците и изтъкна актуалността и значението на безопасните трудови условия в днешната трудна Covid-обстановка в страната ни и в световен мащаб. Председателят на Палатата подчерта ролята на всяка една инициатива на БТПП за приобщаване на местните органи, насочването им към използване възможностите на Палатата, нейните форми на дейност и различните й канали с цел подобряване на работната и бизнес среда в България, в това число и към познаването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Семинарът протече по предварително обявения дневен ред, като основната презентация на тема “Covid-19 и приложими мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа“ бе изнесена от инж. Светла Вълчева, ръководител Служба по трудова медицина в „Неохим“ АД, Хасково. Приложена презентация тук.

Д-р Людмил Иванов, председател на Съвета на браншовите организации при БТПП, запозна участниците в семинара с дейността на СБО, с целите на новосформираното Консултантско бюро към Палатата, като представи резултатите от анкетното проучване на Палатата за прилагане на мерките в подкрепа на бизнеса . Бяха очертани основните насоки на Националния план за възстановяване и устойчивост основно в областта на транспортната свързаност. Приложена детайлната презентация тук.

Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции при БТПП , представи темата „Инвестиционният процес и въздействието на нормативната уредба в областта на ЗБУТ върху него“, като запозна участниците с членовете, дейностите, финансовите продукти, актуалните проекти и планираните мероприятия на Съвета по инвестиции до края на настоящата година. Приложена презентация тук.

Вторият ден на семинара продължи под ръководството на Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, като бяха изнесени следните лекции:

-         „Разследване на злополуки. Риск и травматизъм при неправилен избор, комплектоване и ползване на лични предпазни средства“ с лектори Георги Илиев и Светослав Недялков от Българската асоциация по труд, здраве и безопасност. Цялата презентация тук 

-   Информация за Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027г. с лектор Васил Тодоров, главен секретар на БТПП.

Последната презентация, посветена на въпросите на електронното правителство, семантиката и уеднаквяването на системите и киберсигурността и нещата в интернет,  представена от Любомир Благоев от Асоциацията по кръгова икономика и биотехнологии,  предизвика жив интерес и последвали въпроси от участниците в семинара.

Бяха дискутирани въпроси , свързани с електронното управление на клъстъри и консорциуми,  правилно водене и съхранение на актуална информация в регистри, възможност за обновяване на Търговския регистър в България, фондове за финансиране на отделните браншове и др. 

При закриване на семинара участниците благодариха на ръководството на БТПП за навременната и полезна инициатива и предложиха да се организира нов семинар за обучение по цифрова грамотност.


29.06.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад