Членство в БТПП

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) е организация на своите членове, чрез която те получават възможност за обединение и защита на техните интереси. Членовете на Палатата са част от тази организация. Проблемите на членовете на БТПП могат да бъдат решавани не от БТПП, а чрез БТПП – при партньорски усилия и съдействие.

Възможностите на Палатата са в резултат на дългогодишния й опит, многобройните партньорски контакти на европейско и извъневропейско ниво, вътрешния и международен авторитет на организацията, широката регионална структура и големия експертен състав, който БТПП поддържа.

Не малка част от възможностите на БТПП са уникални:

 • БТПП е домакин на мрежата Enterprise Europe Network (EEN). EEN е инструмент на Европейската комисия, осигуряващ услуги в помощ на малките и средни предприятия (МСП) в Европа. Oбединява около 600 организации (търговски палати, технологични центрове, изследователски институти и агенции за развитие) от 51 страни. Мрежата повишава информираността на бизнес общността относно политиките на ЕС, опазването на околната среда, екологичната ефективност, кохезионната политика и структурните фондове. EEN предоставя консултации на МСП и проучва тяхната позиция по отношение политиките на Съюза и им съдейства да немерят партньори за бизнес, технологично и проектно сътрудничество.
 • БТПП разполага с международна база данни, предоставяща възможности за изготвяне на различни икономически анализи за пазари, цени на стоки и услуги, тенденции в развитието на пазарите на отделни стоки и пр.
 • Центърът по медиация разрешава правни спорове, чрез използването на алтернативни способи;

Арбитражният съд разполага с изключително квалифицирани и авторитетни юристи. Той разрешава споровете в троен арбитърски състав и в много по-кратки срокове, в сравнение със съдилищата.

Членството в БТПП е доброволно. Членовете на Палатата са преки, асоциирани, почетни и чл.кореспонденти.

Членовете на Палатата имат право да ползват с предимство, безплатно и/или на преференциални цени услугите, предоставяни от БТПП, да участват в организираните мероприятия, да получават информация за дейността й, да участват и да инициират обсъждане на въпроси, засягащи дейността и интересите им, да посочват при необходимост членуването си в БТПП, да участват в работата на различни съвети др.

Преките членове на БТПП, платили годишния си членски внос, имат право да поставят логото на Палатата на сайта си, или върху други документи, наред със собственото си лого, а тези, които не са уредили изцяло членствените си задължения към БТПП съгласно нейния Устав, да преустановят неговото ползване.

Преките членове на БТПП, освен изброените права, могат да участват лично или чрез представител в Общото събрание на Палатата, в управлението й, в изпълнение на програмата и да ползват специалните пакети от услуги, предвидени за тях: минимален, стандартен и разширен.

Преките членове на БТПП заплащат ежегоден членски внос, в зависимост от избрания пакет от услуги.

 • Пакети от услуги за преките членове :
  • минимален пакет
  • стандартен пакет
  • разширен пакет
  Към таблицата на услугите - ТУК

Съпътстващи услугата формуляри:

Преференциални услуги за асоциираните членове на БТПП: Към таблицата на услугите - ТУК

Членският внос може да бъде заплатен:

 • в брой в касата на Палатата
 • преведена по банков път:
      BIC: UNCR BGSF
      IBAN: BG 25 UNCR 7630 1000 3081 19
      БАНКА „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”,
      пл.”Света Неделя” № 7, София

За допълнителна информация
 З. Георгиева, директор
 (02) 987 88 84, 8117 476
  факс: (02) 987 32 09
  Z.Georgieva@bcci.bg
За контакти: Търговски регистър
 Г. Веселинова
  тел.: (02) 8117 462
  факс: (02) 987 32 09
  tradereg3@bcci.bg