Правила за организиране на работата на БТПП с местните органи

Приложение
към реш.1 на т.1.1.
от Протокол на ИС 41/6-2021 г.
23 март 2021 г.

П Р А В И Л А
за организиране на работата на Българската търговско-промишлена палата с местните органи

 1. За изпълнение на основните си цели и задачи произтичащи от Устава й, Българската търговско-промишлена палата, в качеството на национално призната работодателска организация създава местни органи, чрез които подпомага и съдейства на предприемачите на общинско ниво.
 2. Местен орган на БТПП е юридическо или физическо лице, декларирало изрично съгласие за поемане на доброволен ангажимент да изпълнява функции от името на БТПП на територията на съответна община, където има адрес. Декларацията е по образец на БТПП.
 3. Списъкът с местните органи на БТПП се утвърждава от председателя на БТПП.
 4. Местните органи на БТПП, които не са членове на Палатата, се поканват за членове на БТПП.
 5. На местните органи, които не са членове на БТПП, се предоставя възможност да ползват услугите на палатата като асоциирани членове.
 6. За осъществяване на дейността с местните органи БТПП се ангажира да:
  1. включи местните органи в т.нар. VIP група /обща мейл листа/.
  2. организира онлайн събитие с представителите на местни органи за запознаването им със статута, целите, задачите и дейностите на БТПП, услугите, предоставяни на клиентите публикувани на сайта й в Интернет – www.bcci.bg, чрез включване на презентация от директорите на направления и самостоятелни отдели в БТПП, а представителите на местни органи да запознаят с дейността си участниците в онлайн събитието.
  3. предостави списък с телефони и e-mail адреси на експертите на БТПП в София и в РТПП/К за обратна връзка с тях.
  4. предостави на екипа на Палатата списък с телефони и e-mail адреси на представителите на местни органи на БТПП, за поддържане контакт.
  5. изготви и предостави на местния орган (при изразено от него желание) електронна карта за посещение в БТПП. Картата може да се получи на място или да се изпрати на посочен от местния орган адрес за получаване „при поискване“. При загубване или унищожаване на картата, местния орган трябва незабавно да уведоми БТПП за да я анулира и да издаде нова.
  6. популяризира дейността на местния орган за изпълнение на целите и задачите на БТПП, посредством електронните си платформи.
  7. предостави Удостоверение /Сертификат/ за местен орган, вкл. в електронен вариант, който, при желание и възможност, да постави на сайта си, визитка, бланка и др.
  8. предостави абонамент за бюлетин „Инфобизнес“ – българска и английска версия.
  9. информира за опциите на рубриката „Законопроекти“ на сайта на БТПП - https://www.bcci.bg/bills, както и изпраща проекти на нови или изменени нормативни актове, с цел запознаване и даване на становища (при наличие на интерес и ако имат такива от тяхната община);
  10. предостави възможност за безплатен достъп до пълния текст на оферти от БТПП.
 7. При отправяне на въпроси от страна на предприятия, касаещи дейности на БТПП, местният орган предоставя контакти на съответните компетентни експерти от Палатата за консултации и получаване на отговори.
 8. БТПП изпраща до местните органи информация и отправя покани за участие в организирани срещи от БТПП и РТПП/К по региони (с предприятия, общински и областни структури, медии и др.).
 9. При съгласие от страна на местния орган, БТПП може да го предложи да участва от нейно име в работата на помощни органи в общински съвети, заседания на бюра по труда, в изпитни комисии и др. подобни, като изрично го оторизира за това и ако няма кандидати за такова участие от РТПП/К. В тази връзка, БТПП да изпрати на РТПП/К окончателният списък на местните органи за да ги включат в адресатите на съобщения, като служителите на БТПП по региони окажат съдействие за това.
 10. Местният орган предоставя на БТПП информация за участието си в мероприятия по предходната т. 9.
 11. Представителите на местни органи могат да инициират съвместни с БТПП събития, представляващи интерес и за двете страни.
 12. БТПП включва местните органи в провеждани анкетни проучвания.
 13. На сайта на БТПП в Интернет (www.bcci.bg) се създава постоянно действащ форум с представителите на местните органи, за поставяне на въпроси, получени от предприятия и др. лица на местно ниво. Достъпът до форума да се осъществява с персонална парола.
 14. БТПП изготвя класация на местните органи на база критерии, определени чрез предварително проучване на мнението на местните органи (активност, инициативност, постижения и др.).
 15. Нови местни органи на БТПП се създават въз основа на представени в БТПП от юридически или физически лица писмени декларации за поемане на доброволен ангажимент.
 16. Прекратяване дейността на местен орган на БТПП се извършва въз основа на представено в БТПП писмено уведомление от лицето, че не желае да изпълнява тази функция на територията на съответна община.
 17. При представяне на уведомлението по предходната т.16 от член на БТПП се заявява и желанието на лицето да запази прякото си членство в БТПП при заплащане на годишен членски внос, съобразно избран от него пакет услуги, да остане в списъка като асоцииран член или за бъде прекратено членството му.
 18. Дейността на местен орган може да бъде прекратена и по решение на Изпълнителният съвет на БТПП в случай на нарушаване на Кодекса по етика на БТПП, както и при нарушаване на изискването за лоялност и за неуронване на авторитета на Палатата.

Приложение: образец на Декларация - PDFDOC формат.