Сертификат за произход на стоки Форма “А”, съгласно Общата система за преференции (GSP)

 

ОБЩИ ВЪПРОСИ

Представянето му е необходимо условие за ползване на преференции при вноса на български стоки, т.е. това е преференциален сертификат.

За да могат българските износители да ползват преференции при вноса на стоки в други страни, необходимо е тези стоки да отговарят на определени условия. Като основа е приета и се прилага концепцията за произхода на дадена стока, т.е. страната-износителка трябва да докаже, че изнасяната стока е изцяло произведена в нея или е претърпяла достатъчна степен на преработка, съобразно приетите преференциални схеми. Удостоверяването и доказването на това обстоятелство се извършва със сертификат форма"А".

Сертификатът форма "А" се заверява от БТПП в 1 оригинал и три копия, по искане на българска фирма-износител. Попълва се четливо на английски или френски езици. Бланките за този сертификат са специални, изработени в съответствие с изискванията на Общата система за преференции.

За всяка отделна пратка се издава самостоятелен сертификат за произход. Ако дадена стока се изнася напр. с 3 камиона, необходимо е стоката от всеки камион да бъде придружена с отделен сертификат за произход.

Българската търговско-промишлена палата заверява сертификати за произход на стоки форма "А" на всички български търговци.

Документите се приемат и обработват от експертите на Палатата в гр. София и в Регионалните търговско-промишлени палати

 

ПОПЪЛВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД ЗА ПРОИЗХОД НА СТОКИ ФОРМА "А"

Когато износът е предназначен за САЩ, в полето се вписва индекс "Y" и след него, в процент изразена стойността на вложените при производството български материали и преки разходи за преработката им, изчислени към фабрично-заводската цена на изделието, напр. "Y 35%".

В горната дясна част на сертификата се поставя пореден No на заверката му в БТПП (reference No), а по-долу и се попълва страната, в който сертификата е издаден, в случая, Р България.

Оригиналът се облепва със специални марки на БТПП, съгласно Тарифата за цените на услугите (чл. 3 т.т.1 - 4), предоставяни от Палатата. Стойността на марките зависи от стойността на изнасяната със сертифката стока.

На гърба на последното копие на сертификата се попълва следната:

    

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/та ..............................., на длъжност ................... във фирма ................................................

ДЕКЛАРИРАМ , че
фирмата изнася ..(вид стока, митн. No ......) .............................. на стойност ................... за ........ (държава на износа).

Данните в сертификата са верни и стоката е от .............. произход.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност.

ДЕКЛАРАТОР:

 

  

Декларацията се подписва от управляващия фирмата по съдебна регистрация, чийто спесимен от подпис е представен в БТПП или от изрично упълномощено от него лице, чийто спесимен също е представен в Палатата и се поставя печата на фирмата.

Когато при представянето на сертификата за заверка в БТПП не е възможно да бъдат попълнени данни относно количеството на стоката, транспортното средство и др., към горната декларация се добавя следния текст:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ЗАВЕРКА НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД НА СТОКИ ФОРМА "А":

 1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country): вписва се точното наименование на българската фирма-износител, БУЛСТАТ, пълен адрес (пощ.код, гр., ул., No);
   
 2. Goods consigned to (Consignee's name, address,country): вписва се наименованието и точния адрес на фирмата - получател;
   
 3. Means of transport and route (as far known): вписва се начинът на транспортиране на стоката, напр. ж.п., по море, по суша, въздушен, автомобилен и маршрутът, ако е известен. Това е факултативно изискване;
   
 4. For official use: това поле не се попълва. То е запазено за забележки от страна на вносителя. Полето се попълва и случаите, когато се издава дубликат на сертификат форма "А" или сертификата се издава след като стоката вече е напуснала пределите на страната - "впоследствие" (retrospectively);
   
 5. Item number: вписват се поредните номера на описаните в сертификата стоки;
   
 6. Marks and numbers of packages: вписва се маркировката, която е обозначена на опаковката и броя на опаковките;
   
 7. Number and kind of packages; description of goods: вписва се броят и вида на опаковките и се описва подробно стоката, по начин, който дава възможност да бъде идентифицирана от митническия служител, извършващ проверката;
   
 8. Origin criterion: това е най-важното поле - критерия за произход. В него се попълва съответният индекс, отговарящ на критериите за произход на стоката, в съответствие с правилата и преференциалните схеми на страната по вноса.

  При определянето на произхода на стоката се прилагат основно два критерия:

  В гореизброените случаи, в поле 8 се поставя индекс "W" и 4-значният код на стоката по митническата тарифа, напр. "W 8445".

  • Когато стоката е изцяло произведена в Р България с български суровини и материали, в поле "8" се вписва индекс "Р".
  • Ако стоката е произведена в Р България, като при производството й са използвани вносни суровини и материали, е необходимо е тя да е претърпяла достатъчна степен на преработка или обработка, така че да придобие местен (български) произход. В практиката, правилото за "достатъчна степен на преработка" може да се изрази чрез:
   • смяна на митническия код на готовото изделие, в сравнение с митническите позиции на използваните при производството вносни суровини и материали;
   • списък на преработките, чието извършване дава възможност на стоките с вносни суровини да придобият български произход. Всяка страна, предоставяща на Р България преференции сама изготвя този списък.;
   • правилотото за процент "ад валорем", когато процентът на стойността на използването при производството на стоката вносни суровини и материали не надвишават определен процент, определен от страната по вноса, изчислен към ФЗЦ на готовото изделие.
 9. Gross weight or other quantity: вписва се бруто теглото и количеството на експедираната стока, като се използва 3-буквения код на съответната мерна единица;
   
 10. Number and date of invoices: вписва се номерът и датата на издаване на експортната фактура;
   
 11. Certification
  It is herby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct: това е полето, в което Българската търговско-промишлена палата извършва заверка относно точността на данните, декларирани от износителя в поле 12 на сертификата. Тук се полага подписът на служителя на БТПП, оторизиран да заверява сертификати форма "А", отбелязват се мястото и датата, където е извършена заверката и се поставя печатът на Палатата на английски език;
   
 12. Declaration by the exporter
  The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in: в това поле, официалният представител по съдебна регистрация на фирмата-износител или упълномощено от него лице, попълва и подписва декларация, по силата на която носи отговорност за попълнени неверни данни в сертификата. Тук се попълва името на страната, в която е произведена стоката, под нея - страната, в която ще бъде осъществен вносът й. Под тях се отбелязва мястото и датата на попълване на сертификата и се поставя подписът на представляващия фирмата-износител. Подписът трябва да бъде положен в оригинал, както на оригинала на сертификата, така и върху 3-те копия.
 13. "Липсващите данни ще бъдат нанесени преди стоката да напусне пределите на Р България".

А. 

ЗА ФИРМА, РЕГИСТРИРАНА В БТПП -

 

служителят на Палатата служебно извършва проверка в компютърната система "Търговския регистър" за верността на попълнените данни и положения спесимен. Ако някои от данните са променени, сертификатът се заверява и се актуализира информацията.

Б.

ЗА ФИРМА, НЕРЕГИСТРИРАНА В БТПП -

 

Сертификатът се заверява при представяне на следните документи :

 • документ за актуално състояние от Агенцията по вписванията;
 • ако управляващият по регистрация сам представя документите си за заверка, същият полага подписа си пред служителя от отдел "Търговски регистър" на БТПП върху декларация за спесимен, по образец на Палатата. Спесименът от подписа се съхранява в отделно дело на търговеца и не се изисква повторното му представяне, при последващи заверки на сертификати за произход на стоки;
 • ако сертификатите за произход се представят за заверка от друго лице, но са подписани от управляващия по регистрация, необходимо е да се представи в оригинал нотариално заверен спесимен от подписа му или нотариално заверен препис от него;
 • ако сертификатите за произход, които се представят за заверка са подписани от лице, което не е управляващо по регистрация, е необходимо да се представи нотариално заверено пълномощно, в оригинал, подписано от управляващия по регистрация или нотариално заверен препис от това пълномощно. Ако пълномощното е със срок на валидност, след изтичането му следва да се представи ново такова;
 • ако упълномощено лице представя лично документите в Палатата, същото полага подписа си пред служителя от отдел "Търговски регистър" на БТПП върху декларация за спесимен по образец на Палатата.
 • ако упълномощеното лице не представя лично документите в Палатата, необходимо е представяне на нотариално заверен образец от подписа му в оригинал;

ЗАБЕЛЕЖКА:
Вписването в Търговския регистър на БТПП значително улеснява фирмата, тъй като по този начин информацията за нея е въведена в компютърната система и се проверява служебно. Така, няма да се налага, при всяка заверка на сертификат за произход да се представят цитираните по-горе документи. Освен това, вписаната в Търговския регистър фирма заверява документите си на преференциални цени.

ДОКУМЕНТ, ДОКАЗВАЩ ПРОИЗХОДА НА СТОКАТА

В зависимост от вида й, той може да бъде:

 • писмо или фактура от производителя на стоката, даващо възможност за точно определяне произхода на изнасяната стока, в съответствие с преференциалните правила, или
 • копие от митническа декларация за внос на стоката, сертификат "EUR.1" или друг вид сертификат за произход, издаден от оторизирана за това институция в чужбина (за доказване на чужд произход), или
 • сертификат за качество, или
 • фитосанитарен сертификат (при износ на стоки от растителен произход), или
 • ветеринарен сертификат (при износ на стоки от животински произход), или
 • анализно или лабораторно свидетелство (при износ на лекарства, козметика, медикаменти, химически препарати и др.), или
 • друг документ, от който може да се установи произходът на стоката.