Същност на дейността

Бюрото осъществява дейността си в пълно съответствие с утвърдената международна практика за уреждане и решаване на международни частноправни търговски и морски спорове за установяването на общата авария.
“Общата авария” е правен институт на морското право и морската практика и е свързан с търговското корабоплаване. Неговото съществуване е известно още от древността. Въз основа на принципите и механизма на “общата авария” се постига справедливо уреждане и разпределение на интересите на различните участници в морските превози.

Общата авария” е условен юридически термин и се отнася до щетите, извънредните разходи или пожертвуванията, направени преднамерено, разумно и съзнателно с цел спасяване на кораба, навлото и товара от обща опасност за участващите в морското начинание. Определение на понятието „ общата авария ” с е съдържа в чл.290 ал.1 от Кодекса на търговското корабоплаване.

Установяването на „обща авария”, на разходите, пожертвуванията по нея и разпределението на вноските между кораба, товара и навлото се извършват с диспаш по искане на заинтересованата страна. Диспашът е документът, който се съставя от диспашор , т.е. от лице, притежаващо специална правоспособност, което преценява и допуска общоаварийните загуби и разходи, изчислява ги и ги разпределя между отделните участници в морския превоз. Диспашорът урежда обща авария, когато е оторизиран от някоя от заинтересованите страни в морската общност – корабособственик, морски превозвач, собственик на превозвания товар, застраховател. Искането за съставяне на диспаш обикновено се прави от корабособственика, към което се прилагат всички документи и доказателства, въз основа на които диспашорът се произнася с постановление има ли наличие на обща авария или не и в зависимост от това се пристъпва или не към издаване на диспаш.

С диспашът се установява размерът на загубите при обща авария и тяхното разпределение между участниците в превоза, съразмерно на стойностите на товара, кораба и навлото. Диспаши могат да съставят само диспашори, вписани в списъка на Диспашорското бюро при БТПП.