Фази на диспашорското производство

Диспашорското производство се състои от две основни фази:

 1. Разглеждане на искане за признаване на наличие на обща авария и издаване на мотивирано постановление за признаване на наличие на обща авария или отхвърлянето му;
 2. Съставяне и издаване на диспаш.

Диспашът трябва да съдържа:

 • Дата и място на издаването;
 • Трите имена на диспашора или диспашорите, съставили диспаша и ЕГН;
 • Кратки обстоятелства;
 • Постановление на диспашора;
 • Определяне на загубите и разходите на общата авария;
 • Определяне на валутата;
 • Определяне на стойността на кораба;
 • Определяне на навлото;
 • Определяне на стойността на товара;
 • Определяне на загубите и разходите, признати за обща авария;
 • Контрибуционен капитал;
 • Разпределение на общата авария;
 • Баланс и окончателна сметка;
 • Ликвидационна сметка между страните;
 • Уреждане на паричните депозити;
 • Приложения.