Диспашори

Диспашорското производство е сложно и специфично и изисква специални знания и опит не само в правната област, но и в морското, търговско и застрахователно дело. За осигуряване на необходимата компетентност на диспашорското производство, БТПП организира специално обучение, завършващо с полагане на писмен и устен изпит пред комисия за придобиване на правоспособност “диспашор”. Диспашори могат да бъдат само лица, които са::

 • Завършили курс за квалификация по обща и частна авария в БТПП и са получили сертификат за това;
 • Положили са успешно писмен и устен изпит по морско право и морска практика на общата авария и международните обичаи на търговското корабоплаване пред специална комисия, назначена от Председателя на БТПП, като въз основа на това им е призната правоспособност “ДИСПАШОР” и им е издадено удостоверение от БТПП;
 • Отговарят на следните допълнителни условия:
  а/ да са пълнолетни български граждани, неосъждани за престъпления от общ характер;
  б/ да имат висше юридическо, икономическо или морско образование, знания и опит в областта на теорията и практиката на морското право или външната търговия, застрахователното дело и другите международни икономически отношения;
  в/ да ползуват поне един от приетите за официални езици на ООН;
  г/ да са представили клетвена декларация, че ще бъдат безпристрастни и ще изпълняват добросъвестно своите задължения.

Вписването в списъка на диспашорите става с решение на Изпълнителния съвет на Българската търговско-промишлена палата измежду лицата, издържали изпита по т.т.1 и 2 и отговарящи на изискванията на т.3, за срок от пет години:

Диспашорите са независими и безпристрастни при изпълнение на своите задължения. Те са длъжни да упражняват добросъвестно предоставените им права и задължения и да участвуват активно при изясняването на фактите, на правата и задълженията на участниците в общата авария.