Тарифа на услугите

Тарифата влиза в сила от 17.01.2017 г.

Т А Р И Ф А за цените на услугите, предоставяни от БТПП
Чл. 1. За първоначално вписване в Единния търговски регистър на БТПП, извършване на промени и актуализация на вписаните обстоятелства, заличаване на регистрация и за издаване на удостоверения и справки, въз основа на данните от регистъра, се събира цена на услугата, както следва:

БЕЗ ДДС
вид на услугата еднолични търговци
в лева
юридически лица
в лева
1. Еднократен членски внос за първоначално вписване в регистъра. 20.00 150
2. Еднократен членски внос за допълнително вписване на изменение или допълнение на предмета на дейност. 10.00 20.00
3. 3.1. Еднократен членски внос за промени в длъжностните лица с представителни права. 10.00 30.00
3.2. За промени в обема на представителните права на длъжностните лица 10.00 10.00
4. Еднократен членски внос за заличаване на лица с представителни права (събира се независимо от цената по т.3). 5.00 10.00
5. Еднократен членски внос за допълнително вписване на последващи промени в останалите обстоятелства по регистрацията (по отделно за всяко обстоятелство) 5.00 10.00
6. Прехвърляне на предприятие 18.00 100.00
7. Регистрация на организации с хуманитарна цел или на кооперации или фирми на инвалиди – без заплащане - -
8. Еднократен членски внос за регистрация на:    
а) клон на българско лице; 10.00 100.00
б) клон на чуждестранно лице. 50.00 150.00
9. Заличаване на регистрация на българско лице - без заплащане - -
10. Регистрация на търговско представителство на чуждестранно лице:  
а) първоначално вписване в Търговския Регистър; Левовата равностойност на 120 евро, изчислена по курса на БНБ
б) вписване на нови лица с представителни права (по отделно за всяко лице); 50.00
в) вписване на промени в обема на представителните права на упълномощените лица; 30.00
г) заличаване на лица с представителни права (събира се независимо от цената по б.”б”); 10.00
д) вписване на последващи промени в останалите обстоятелства по регистрацията (по отделно за всяко обстоятелство); 10.00
е) изменения от 8.04.2013  
 1. ежегоден членски внос за поддържане регистрацията на търговско представителство в електронния вариант на сайта на Палатата в интернет и ползване на специалния пакет от услуги, предназначен за търговските представителства на чуждестранни лица;
Левовата равностойност на 30 евро., изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за актуализация
 1. Ежегоден членски внос за поддържане на регистрацията на търговско представителство в електронния вариант на сайта на Палатата в Интернет без право на ползване на специалния пакет от услуги, предназначен за търговските представителства на чуждестранни лица;
Левовата равностойност на 15 евро., изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за актуализация
 1. Регистрация за търговско представителство, което не е заплатило ежегодния си членски внос по предходните две точки няма да се поддържа в електронния вариант на сайта на Палатата в Интернет, а ще включва единствено наименованието и населеното място по седалището им.
 
ж)заличаване на регистрация на търговско представителство. 30.00
11. Регистрация на представителство по договор. 50.00
12. Регистрация на гражданско дружество. 50.00
13. За изготвяне на луксозно удостоверение за регистрация. Към сумата за регистрация се заплаща допълнително 12.00 лв.
14. При подаване на документи за регистрация или за промени в обстоятелствата по електронен път, подписани с електронен подпис, се ползва 20% отстъпка – намаление от цената
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Регистрацията и промените се извършват в рамките на 24 часа. За експресни услуги, към стойността на услугата се заплаща допълнително: 20% при предоставяне на услугата до 12 часа; 30% при предоставяне на услугата до 1 час.;
2. При извършване на промени или допълнително вписване на повече от едно обстоятелство, експресна цена се събира само върху стойността на обстоятелството, за което е предвидена най-висока цена.
3. Преките членове на БТПП, избрали минимален, стандартен или разширен пакет от услуги и платили годишен членски внос за съответната година, имат право на 1 брой актуализация на регистрирани обстоятелства (1 заявление) годишно при заплащане на цена с 20% отстъпка от цената, предвидена по настоящата Тарифа.

С 20 % ДДС
вид на услугата еднолични търговци
в лева
юридически лица и търговски представителства на чуждестранни лица в лева
15. (1) Издаване на удостоверение (сертификат) за актуално състояние, на база вписаните в Търговския регистър обстоятелства:    
а) на български език 42.00 42.00
б) на чужд език 72.00 72.00
16. (2) Издаване на референции, съдържащи допълнителни данни, декларирани извън тези, вписани в Търговския регистър по т. 15 (1):    
а) на български език 60.00 за 1-ва стр. + по 24.00 за всяка следваща 120.00 за 1 стр. + по 36.00 за всяка следваща
б) на чужд език 84 за 1-ва стр. + по 36.00 за всяка следваща 240.00 за 1 стр. + по 60.00 за всяка следваща
ЗАБЕЛЕЖКА:
 1. Сертификати за актуално състояние/референции се издават в рамките на 24 часа. За експресни услуги, към стойността на услугата се заплаща допълнително: 20% при предоставяне на услугата до 12 часа; 30% при предоставяне на услугата до 3 часа;
 2. Ако сертификатът/референцията се издава на чужд език, спадащ към езиковите групи по чл.16, ал.7, т.1 към горната сума се добавя сумата предвидена за преводачески услуги по настоящата тарифа.
 3. Издаването на сертификат/референция включва: проверка за актуалност на данните към съответния момент в националния регистър, проверка на другите обстоятелства подлежащи на регистрация на основание Правилника за вписване в ТР на БТПП, превод на чужд език;
 4. Преките членове на БТПП имат право да ползват 20% отстъпка от цената при получаване на:
  • 1 брой стандартен сертификат за статута на фирмата на български език и 1 бр. на английски език, при избран минимален пакет от услуги и платен годишен членски внос;
  • 2 броя стандартни сертификати за статута на фирмата на български език и 2 бр. на английски език, при избран стандартен пакет от услуги и платен годишен членски внос;
  • 3 броя стандартни сертификати за статута на фирмата на български език и 3 бр. на английски език, при избран разширен пакет от услуги и платен годишен членски внос;
 1. Преките членове на БТПП, избрали разширения пакет от услуги и заплатили годишния членски внос имат право на 20% отстъпка от цената, при получаване на 1 брой референция на фирмата на български език и 1 бр. на английски език.

вид на услугата в лева с ДДС
17. Издаване на официален препис (дубликат) от решението за вписване в регистъра (на български език) 12.00 12.00
18. Писмена справка от регистъра за една фирма, включваща всички обстоятелства подлежащи на вписване: 12.00 12.00
- ако справката се изготвя на чужд език 24 евро 24 евро
19. Справка за фирми по отделни критерии (наименование, адрес, комуникации, бизнес-дейност, представители и др.):  
а) Включваща информация за една фирма:  
- ако справката е на бълг. ез. 6.00
- ако справката е на чужд език 12 евро
б) Включваща информация от 2  до 30 фирми:  

 

- ако справката е на бълг. език. 6.00 + по 2.40 за всяка следваща от 2 до 30 вкл.
- ако справката е на чужд език 12 евро + по 1.20 евро за всяка следваща от 2 до 30 вкл
в) Включваща информация за над 30 фирми:  
- ако справката е на бълг. език 75.60 + по 1.20 за всяка следваща след 30-та
- ако справката е на чужд език 46.80 евро + по 0.60 евро, всяка следваща след 30-та
ЗАБЕЛЕЖКА:
 1. ако справката се иска на чужд език, към горните суми се прибавя цената на извършения превод, в съответствие с чл. 16, ал.7, т.1;
 2. Преките членове на БТПП имат право да получат с 20% отстъпка от цената
  • справки по отделни критерии, подлежащи на регистрация (1 път годишно, за не повече от 10 бр. фирми общо), при избран минимален пакет от услуги и платен годишен членски внос;
  • справки по отделни критерии, подлежащи на регистрация (до 3 пъти годишно, за не повече от 30 бр. фирми общо), при избран стандартен пакет от услуги и платен годишен членски внос;
  • справки по отделни критерии, подлежащи на регистрация (до 5 пъти годишно, за не повече от 50 бр. фирми общо), при избран разширен  пакет от услуги и платен годишен членски внос.

вид на услугата в лева с ДДС
20. Справка за националната регистрация на чуждестранна фирма, получена:  
а) чрез системата на търговско-промишлените палати:  
- за първоначално запитване; 36.00
- при повторно запитване 12.00
б) чрез използване на други източници, извън системата на БТПП посочена в забележка

ЗАБЕЛЕЖКА: Преките членове на БТПП ползват 20% отстъпка:
- 1 път годишно, за не-повече от 1 фирма, при избран минимален пакет от услуги и платен годишен членски внос;
- 2 пъти годишно за не-повече от 2 фирми, при избран стандартен пакет от услуги и платен годишен членски внос;
- 3 пъти годишно за не-повече от 3 фирми, при избран разширен пакет от услуги и платен членски внос.

ЗАБЕЛЕЖКА: към т. 20 „б”.
- внасяне на депозит от 180.00 лв., включващ 60.00 лв. организационните разходи, направени от БТПП за получаване на информацията + действително платените суми на съответната фирма/организация/ институция, чрез която е получена справката. В случай, че платената от БТПП сума не може да покрие действителните разходи, заявителят на услугата доплаща разликата. При платена по-ниска сума от БТПП, разликата се възстановява на заявителя, след приспадане на сумата от 60.00 лв. (организационните разходи за БТПП).

21. Регистрация на пристанищни обичаи. 144.00
22. Писмена справка с информация за регистрирани пристанищни обичаи. 36.00


С 20% ДДС
Чл. 2. Предоставяне на финансово-счетоводна информация.

вид на услугата в лева с ДДС

1.

Изготвяне на справка  за постигнати реални финансови резултати от фирма за две последователни години, по показатели, както следва: величина на активите, собствен капитал, печалба/загуба, краткосрочни вземания, дългосрочни задължения, краткосрочни задължения, нетни приходи от продажби, приходи от основна дейност, разходи за основна дейност, разходи за данъци:  
а) от 1 до 20 фирми по 24.00/за фирма
б) от 21 до 500 фирми по 21.60/за фирма
в) от 501 до 1500 фирми по 18.00/за фирма
г) над  1500 фирми по 12.00/за фирма
2. Изготвяне на справка за постигнати реални финансови резултати от фирми за две последователни години, по други показатели от годишните им отчети без ограничение на броя на показателите и броя на фирмите. по 1.20 за всеки показател


Чл. 3. За издаване и заверка на документи (извън тези от регистъра). Документите следва да се облепят с марки на БТПП върху първия екземпляр от документа или се заплаща цена на услугата в размер на:
С 20 % ДДС
вид услуга марки на БТПП на стойност в лева с вкл. ДДС:
1. Издаване и заверка на сертификати за произход на стоки и експортни фактури от 1 до 4 екземпляра на стойност:  
при стойност на изнасяната стока:  
до 350 евро 6.00
от 351 евро - до 500 евро 7.20
от 501 евро - до 1 500 евро 12.00
от 1 501 евро - до 3 500 евро 18.00
от 3 501 евро - до 5 000 евро 30.00
от 5 001 евро - до 15 000 евро 36.00
от 15 001 евро - до 25 000 евро 42.00
от 25 001 евро - до 35 000 евро 48.00
от 35 001 евро - до 50 000 евро 54.00
от 50 001 евро - до 75 000 евро 60.00
от 75 001 евро - до 90 000 евро 72.00
от 90 001 евро - до 100 000 евро 78.00
над 100 001 евро 84.00
2. Към горните суми - за повече от 4 екземпляра се внасят допълнително + 1.20
3. За фактури, заверявани в Управление "Консулско" при МВнР, към горните суми се внасят допълнително + 1.20
4. За заверка на фотокопия на заверени от БТПП сертификати за произход на стоки, експортни фактури или други документи /за всеки документ по отделно/ по 2.40
5. За заверка на подпис върху:  
  а) пълномощно, декларация, писмо, коносамент или друг документ. 6.00
  б) договор. 30.00

 

вид на услугата в лева с ДДС
6. За издаване на сертификат за форсмажор на български език:  
  а) за членове на БТПП 360.00
  б) за нечленове на БТПП 480.00
7. За издаване на сертификат за форсмажор на на чужд език:  
  а) за членове на БТПП 420.00
  б) за нечленове на БТПП 490.00
8. За други удостоверителни документи 144.00
ЗАБЕЛЕЖКА 1: При издаване на сертификати за форсмажор по случай със специфична тематика и/или такива, за които трябва да се проучи голям обем представени доказателствени документи /над 100 стр./, към цената на услугата за издаване на стандартен сертификат се заплаща допълнително от 10 до 30%.

 

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Преките членове на БТПП, избрали стандартен или разширен пакет от услуги и заплатили годишния членски внос имат право на 1 сертификат за форсмажор на български език и 1 бр.сертификат за форсмажор на чужд език с отстъпка 20% от цената.С 20 % ДДС
вид на услугата в лева с ДДС
9. Съдействие и консултиране на български и чуждестранни лица за подготовка на покани-декларации за бизнес пътуване на чужденци в Р. България и на изискваните документи, заверка на поканите пред нотариус и от службите за административен контрол на чужденците. Отстъпка от цената – 30% за повече от три покани. 18.00

ЗАБЕЛЕЖКА: Цената не включва държавните такси за заверка пред нотариус и за заверка от службите за административен контрол на чужденците.С 20 % ДДС
Чл. 4. Оказване на съдействие на български и чуждестранни лица по въпроси, свързани с осъществяване на търговски взаимоотношения, извън тези за доброволно уреждане на спорове.
Уреждане на спорове за членове на БТПП в лева с вкл. ДДС за нечленове на БТПП в лева вкл. ДДС
- по искане на български лица 36.00 60.00
- при повторно искане по същия спор 18.00 24.00
- по искане на чуждестранни лица 36.00 евро 36.00 евро
- ако искането е постъпило чрез чуждестранна търговска палата услугата е безплатна  


БЕЗ   ДДС
Чл. 5 (1) За издаване и заверяване на карнет АТА в минимален комплект от челна страница и по един лист за износ, внос, реекспорт и реимпорт:
при стойност в лева на покритите от карнета стоки, както следва Цена в лева
до 100.00 25.00
от 101.00 до 150.00 40.00
от 151.00 до 1 000.00 100.00
от 1 001.00 до 3 000.00 160.00
от 3 001.00 до 5 000.00 220.00
от 5 001.00 до 8 000.00 250.00
от 8 001.00 до 17 000.00 300.00
от 17 001.00 до 30 000.00 400.00
от 30 001.00 до 50 000.00 450.00
от 50 001.00 до 90 000.00 500.00
от 90 001.00 до 300 000.00 600.00
над 300 001.00 700.00


ЗАБЕЛЕЖКА: Цена за един лист за карнет АТА – 0,20 лв.

(2) За попълване на карнет АТА:
- за минимален комплект, включващ зелена челна страница, 2 жълти листа – за износ и реимпорт  и  2 бели листа – за внос и реекспорт, до 30 позиции 20.00 лв.
- за всяка допълнителна страница 1.00 лв.

(3) 1. Титулярите на карнети АТА да внасят в касата на БТПП депозит в размер на 30 % от стойността на изнасяните стоки плюс 100 лева.
2. Стойността на депозита може да бъде преведена по банковата сметка на БТПП.
3. Стойността на депозита може да бъде заплатена или преведена в български лева или в евро.
4. Ако стойността на изнасяните с карнета стоки е обявена в евро, депозитът следва да се внесе или преведе в същата валута.
5. За стойността на депозита може да бъде представена банкова гаранция с валидност, до писменото уведомление от страна на БТПП до съответната банка за връщане на редовно приключения карнет, но не по-късно от една година от изтичане на валидността му.
6. Възстановяването на депозита се извършва във вида на валутата, в която е внесен.


С  20 %  ДДС
Чл. 6. (1) Цените на услугите, предоставяни от «ИНФОБИЗНЕС»:
вид на услугата в лева с вкл. ДДС
1. Оферти от международни информационни системи и чужди фирми 20.00
2. Оферти от български фирми:  
а) за България; 20.00
б) за чужбина; 20.00
3. Оферти изпращани по факс към горните суми допълнително + 3.00
4. Оферти  ABCINFOS 15.00
5. Предоставяне на информация за програми на ЕС и източници за финансиране за МСП и оценка на възможността на дадена фирма да кандидатства по определена схема. 35.00
6. Информация за намиране на партньори по проекти. 90.00
7. Business to business match-making договаряне на цена според обема на възложената поръчка
8. На преки членове на БТПП (без колективните) се прави отстъпка от 20% от цената.  


С  20 %  ДДС
Чл. 7. За цените на услугите, предоставяни от Библиотеката на БТПП:
1. Цени на ксерокопие за 1 страница за: в лева с вкл. ДДС
а) клиенти с внесен отвън материал 0.15
б) клиенти с материал от Библиотека БТПП 0.60
- асоциирани членове на БТПП /
- преки членове на БТПП /
2. Дневна такса за достъп до информационния фонд – книжни носители и On-line източници за външни потребители 2.00
3. Предоставяне на бизнес информация:  
- за справка/1 позиция  за фирми и др. 3.00
- за спешна поръчка (до 24 часа) 30 % увеличение
4. Преките членове на Палатата получават два адреса безплатно и ползват читалнята безплатно.  
5. Машинопис - корекции на документи мин 1.00


С 20 % ДДС
Чл. 8. За осигуряване на представител за заявяване и регистрация на търговски марки и марки за услуги пред Патентно ведомство на:
Регистрация на: в  лева в лева с вкл. ДДС
- български лица 60.00
- чуждестранни лица 630.00


С 20 % ДДС
Чл. 9. Изготвяне (попълване) на външно-търговски документи:
вид на услугата в лева с вкл. ДДС:
1. Всички външно-търговски документи (общо 123 броя), включени в продукт “ТРЕЙД  ЕКСПЕРТ” 12.00
2. Покана -декларация 12.00
3. При попълване на повече от три еднакви документа на едно и също физическо или юридическо лице цената се намалява с  30 %.


С 20 % ДДС
Чл. 10. Изготвяне на анализи:
(1) Изготвяне на анализи за: в лева с вкл. ДДС:
а) финансово състояние на една фирма; 300.00
б) финансово състояние на група фирми. 300.00+180.00 за всяка след първата
(2). Изготвяне на представително изследване за отделен отрасъл 360.00
(3). Предоставяне на бизнес информация и изготвяне на икономически профил за чуждестранни компании по договорка
(4). Оценка на иновационен капацитет чрез инструмента IMP3rove* 1 200
ЗАБЕЛЕЖКА: Услугата се предлага на:
- МСП, след изчерпване на безплатните ваучери за съответната година по проект „INNOSUPP“;
- Големи предприятия, които не могат да бъдат бенефициент на услугата.


С 20 % ДДС
Чл. 11. Предоставяне на услуги, свързани с електронната търговия:
(1) Издаване на Удостоверение за квалифициран електронен подпис (УЕП) от БТПП като регистриращ орган към „ИО” АД:
вид на услугата в лева с вкл. ДДС
1. Цифров сертификат StampIT Doc за физически лица 24.00
2. Цифров сертификат StampIT DocPro за юридически лица 56.40
3. Смарт карта (Smart Cart) 15.60
4. Четящо устройство (Smart Reader) 24.00

(2) Подновяване на Удостоверение за електронен подпис (УЕП) от БТПП като регистриращ орган към „ИО”  АД:

 


вид на услугата в лева с вкл. ДДС
1. Цифров сертификат StampIT Doc за физически лица 21.60
2. Цифров сертификат StampIT DocPro за юридически лица 47.94


Чл. 12. Предоставяне на Интернет-услуги:
(1) Изработване на WWW страница/сайт на клиент на БТПП (РТПП) и поддържане - актуализация, публикуване:
вид на услугата в  лева с вкл. ДДС
1. Изработване на WWW страница, включваща текст до 1 000 думи, лого, стандартен фон на страницата 48.00

2.

 

Изработване на WWW сайт
2.1. включва минимум - 3 свързани страници, лого, специален фон, 3 снимки, 4 000 думи
120.00
2.2. над тази конфигурация по договаряне
3. Включването на специален фон на страница, графики, снимки, анимация, електронен формуляр и др. по договаряне
4. Актуализация на WWW страница по договаряне

5.

Публикуване на WWW страница/сайт  
- до 500Kb 9.60
- от 501Kb до 1Mb 12.00
- от 1.1Mb до 10Mb 24.00
- над 10Mb по договаряне
6.1 Разработване на банер  
  фиксиран размер 320 х 130  px  
  статичен 250.00
  анимиран 320.00
  фиксиран размер 320 х 63 px  
  статичен 150.00
  анимиран 290.00
  фиксиран размер 158 х 63px  
  статичен 85.00
  анимиран 150.00
  фиксиран размер фиксиран  158 х 50 px  
  статичен 80.00
  анимиран 100.00
  за други размери  по договаряне


(2) Клиент на БТПП по некомутируема линия в сградата на БТПП:
Достъп трафик в лева с вкл. ДДС
международен и BG peering неограничен 30.00/месец

  вид на услугата в лева с вкл. ДДС
(3) Поддържане само на E-mail адрес на сървера на БТПП 3,60/месец
  Регионалните ТПП получават безплатно поддържане на E-mail адрес на сървера на БТПП  

  (4)  Електронен вариант на годишник “България - Търговски каталог” в Интернет:  
   

в лева с вкл. ДДС

  вид на услугата 3 месеца 6 месеца 9 месеца 12 месеца
1. Актуализация, откриване на адрес и комуникационни данни, включване в Каталога        

1.1.

Актуализация

безплатно

1.2. Включване на нови фирми в Каталога        
- преки членове на БТПП

безплатно

- фирми регистрирани в ТР на БТПП 10.20 19.20 26.40 33.30
- други фирми 36.00 69.60 102.00 133.20
2. Ползване на Каталога (свободен достъп до пълните данни на фирмите, включени в Каталога)        
- фирми включени в Каталога 6.36 11.40 15.60 19.20
- преки членове на БТПП ползват 20 % отстъпки
- други български фирми 7.20 12.00 16.80 22.20
- абонати от чужбина  

120.00

180.00

222.00С 20 % ДДС
Чл.13. Ползване в зала на БТПП на техника за озвучаване, симултанен превод и мултимедийна презентация от външни клиенти на БТПП.

вид на услугата

цени в лева с вкл. ДДС
    до 4 часа до 8 часа
1. Шрайбпроектор 14.00 26.00
2. Флипчарт (цената включва листа и маркери) 18.00
3. Прожектор 60.00 90.00
3.1. екран 12.00
при ползване на прожектор – безплатно
4. Notebook - CD-ROM 30.00 50.00
4.1. достъп до Интернет през БТПП за web и за e-mail. 5.00/ на започнат час
4.2. разпечатка на лазерен принтер (черен) 0.10 / страница
4.3. разпечатка на цветен принтер 0.80 / страница
5. Пулт, слушалки и микрофон към кабинката 10.00 18.00 лв.
6. Слушалки 0.70 лв. на 1бр. 1.00 лв. на 1бр.
7. Система за симултанен превод (цената е без тарифата за преводач) 80.00 лв. 100.00 лв.
8. Апаратура за озвучаване 100.00 140.00
9. Микрофони – безжичен 14.00 20.00
10. Запис на аудио файл на ПС (mp3/wav)  от уредбата за озвучаване на оригиналния език, на който с говори в залата на носител, предоставен от Клиента. 5.00/на час
11. При използване на технически средства в сградата на БТПП с изискване за обслужването й от оператор се заплащат следните суми:    
11.1. в работно време 48.00 62.40
11.2. извън работно време 60.00 78.00
11.3. почивни дни 90.00 117.00
11.4. официални празници 120.00 156.00
Когато мероприятието е в работно време приходите са за БТПП, а извън работно време – хонорар за оператора.
12. Раздаване на слушалки за симултанен превод (окомплектоване) 20.00 (дневно) на куфар с 50 слушалки
13. Преките членове на БТПП и членовете на СБО при БТПП ползват 20 % отстъпка от цената на услугите от т. 3 до т. 12 чл. 13 от Тарифата на БТПП.
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Цените са минимални и се уточняват с договор/заявка за ползване в зависимост от изискванията на ползвателя.
2. Възможност за договаряне на отстъпки при сключване на договори за наем на зали и техника, когато сумите надвишават 1 000.00 лв. - 5 %; 2 000.00 лв. - 10 % или има насрещна престация от страна на наемателите.
3. След 8 часа се доплаща за всеки един започнал час по 10% за всяка една услуга по точките – 1, 2, 3, 4 (без подточките 4.1., 4.2., 4.3.), 5, 6, 7, 8, 9 и 11.


С 20 % ДДС
Чл. 14. (1) Ползуване на залите и фойето в сградата на БТПП, ул.”Искър” № 9, гр. София:
Вид на услугата Цена с вкл. ДДС
1.  Наем на зала “А” - за около 100 места / вид "кино салон" до 2 часа - 60 EURO за 8 часа - 200 EURO
2.  Наем на зала “Б” - за около 40 места / вид "кино салон" до 2 часа - 36 EURO за 8 часа - 123 EURO
3.  Пренареждане на зала - вид "класна стая" или "кръгла маса" 50 лв.
4.  Наем за фойе - за около 200 души 36 EURO/час
5.  Обслужване на гардероб 6 лв./час
в почивни и празнични дни се заплаща
+ 25 % върху цената
  Когато мероприятието е в работно време приходите са за БТПП, а извън работно време – хонорар за оператора.

ЗАБЕЛЕЖКА
1. На преките членове на БТПП, на Регионалните ТПП (К) и на членовете на СБО при БТПП върху цените по чл. 14 от т. 1 до т. 4 се предоставят отстъпки до 20 %. Възможност за договаряне на отстъпки при сключване на договори за наем на зали и техника, когато сумите надвишават 1 000.00 лв. - 5 %; 2 000.00 лв. - 10 % или има насрещна престация от страна на наемателите.
2. След 8 часа се доплаща за всеки един започнал час по 10% за всяка една услуга по точките 1 и 2.
* 3. Всеки от съветите към БТПП, създаден на основание чл. 7 от Устава на БТПП, ползва безвъзмездно един път месечно зала, или фоайето в сградата на БТПП. Когато съвет към БТПП ползва зала (или фоайето) повече от един път месечно, той има правата по т. 1 от тази забележка.

С 20 % ДДС
Чл. 15. Реклама в БТПП
вид на услугата в лева с вкл. ДДС
1. Включване на рекламни материали в заглавната страница на БТПП и/или в следващи страници:  
2. за преки членове на БТПП със стандартен пакет – 15% отстъпка
за преки членове на БТПП с разширен пакет – 20% отстъпка
за членове на съвета на БО при БТПП – 10% отстъпка.
важи за всички позиции надолу
3. Публикуване на банер с препратка към web site с място на публикуване:  
а) 1-ва страница  
- 160 х 120 px 450.00/месец
- 200 х 50 px 370.00/месец
- 160 х 65 px 250.00/месец
- 120 х 50 px 180.00/месец
- за други размери по договаряне
б) на други страници  
- 178 х 100 px 140.00/месец
- 178 х 50 px 90.00/месец
- 80 x 80 px 70.00/месец
- за други размери по договаряне
4. Публикуване на рекламно съобщение в рубрика „Новини” на заглавната страница в рамките на 200 символа текст с препратка към подстраница с пълната информация за събитието 320.00/месец
5. Включване на Link в раздела „Полезна информация”  
- за 6 месеца 12.00
- за 12 месеца 24.00
6. Включване на Link с лого на фирмата в раздела „Полезна информация”, Търговски каталог и други страници  
  - за 6 месеца 96.00
  - за 12 месеца 160.00
  Отстъпки:
На 3 страници за еднакъв период – 5% от общата сума
На 5 страници за еднакъв период – 10% от общата сума
 
7. Реклама в електронния бюлетин Инфобизнес  
  в специализирана рекламна страница  
120 х 60 px 90.00/месец
120 х 90 px 100.00/месец
180 х 150 px 170.00/месец
300 х 250 px 250.00/месец
други размери по договаряне
  директна реклама в съответната статия от бюлетина  
120 х 60 px 70.00/месец
120 х 90 px 80.00/месец
180 х 150 px 140.00/месец
300 х 250 px 200.00/месец
други размери по договаряне
8. Начин на плащане на определените по чл. 15 т.т. 1-7 месечни такси  
Месечната такса се предплаща.  
При предплащане се предоставят следните  отстъпки:  
за 3-месеца   5%
за 6-месеца 10%
за 9-месеца 15%
за 1 година 20%
9. Реклама на продукти или услуги на щанд в залата на партера на Палатата: 24.00 лв/за срок (период) от 10 дни
  ЗАБЕЛЕЖКА към т. 9: Преките членове на БТПП ползват щанда с отстъпка 20% от цената, както следва:
1. За преките членове, избрали минимален пакет от услуги и платили годишен членски внос - за срок от 10  дни;
2. За преките членове, избрали стандартен пакет от услуги и платили годишен членски внос - за срок от 20 дни;
3. За преките членове, избрали разширен пакет от услуги и платили годишен членски внос - срок от 30  дни.
10. Изпращане на съобщение до групите на БТПП за събития на фирма 350.00 лв.
11. За набиране на клиенти за публикуване на рекламни банери на различните езикови версии на сайта на БТПП и бюлетин Инфобизнес  - РТПП, чуждестранните и смесените палати получават 50% от съответната такса за услугата на БТПП, намалена с посочените по-горе отстъпки.
За набиране на клиенти за разработване на Web-страници, публикуване на Web-страници, включване на фирми в Каталози, публикуване на рекламни банери на сайта на БТПП  и на бюлетин Инфобизнес - фирми извън БТПП получават 20 % от съответната такса за услугата на БТПП, намалена с посочените по-горе отстъпки.”
За набиране на клиенти за разработване на Web-страници, публикуване на Web-страници, включване на фирми в Каталози- РТПП получават 20 % от съответната такса за услугата на БТПП, намалена с посочените по-горе отстъпки.”

  вид на услугата цени в лева с вкл. ДДС
12. Рекламен слайд на плазмен екран в централното фоайе на БТПП: 1 работен ден 5 работни дни 10 работни дни 1 месец повече от 1 месец
20.00 80.00 150.00 300.00 по договаряне


Чл. 16. Услуги предоставяни от «БТПП-Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване» ЕООД.
(1) Консултантски услуги:
вид на услугата цената е по договореност, но не по-малко от минимума, както следва:
в лева с вкл. ДДС
1. Изготвяне на документи и регистрация на дружества. 350.00
2. Изготвяне на специфични договори във външно-икономическите отношения. 200.00
3. Становище по приложимото право към договорни отношения. 150.00
4. Подпомагане за реализация на взаимноизгоден стокообмен. 200.00
5. Маркетингови проучвания на вътрешния и международния пазар. 450.00
6. Проучвания, становища и проекти за организиране на нови производства в страната. 350.00
7. Изготвяне на бизнес-планове и проекти. 660.00
8. Консултации в областта на франчайзинга и рисковия капитал. 480.00
9. Анализи и експертизи за обновяване на съществуващи производства. 300.00
10. Консултации по приложението на търговския и митнически режим 200.00
11. Изготвяне на тръжни и конкурсни документи в областта на инвестициите и продажбите. 500.00
12. Консултации по възникнали спорове от нарушени договори между български и чуждестранни лица. 200.00
13. Консултации свързани с уреждането на арбитражни спорове в страната и чужбина. 200.00
14. Изготвяне на договор за създаване на българска фирма в чужбина. 500.00
15. Консултации по правни, финансови, данъчни, застрахователни и други въпроси. 200.00
16. Информация за състоянието на международни стокови пазари, ниво на цени. 200.00
17. Обслужване на фирмите при осъществяване на външно-търговската дейност. 250.00
18. Устни консултации по предходните точки. 50.00
19. Изготвяне и реализиране на работна програма за посещение на фирма 100.00


(2) Преките членове на БТПП ползват отстъпка от 20 % от цената на предходните услуги.
(3) Ако консултацията засяга отделни аспекти на проблема, размера на цената може да бъде намален, но не повече от 50 %.
(4) Ако изпълнението на услугата изисква закупуване на информация и литература или командироването на консултант в страната или чужбина, разходите са за сметка на възложителя.
(5) За извършената работа на привлечените консултанти се изплаща възнаграждение в размер до 70 % от събраната от БТПП цена на услугата.
(6) Изготвяне (попълване) на външно-търговски документи:
  Услуга в лева с вкл. ДДС:
1. Външно-търговски документи, включени в продукт “ТРЕЙД  ЕКСПЕРТ” 12.00
2. Покана -декларация 12.00
3. При попълване на повече от три еднакви документа на едно и също физическо или юридическо лице цената се намалява с 30 %.  


(7) Преводачески услуги:
1. Извършване на официални писмени преводи на документи от български на чужд език и от чужд на български език – цената е за стандартна страница от 1800 знака
Преводи Обикновена услуга
(за 2 дни, до 5 страници)
в лева с вкл. ДДС
Експресна услуга
(за 24 часа до 5 страници)
в лева с вкл. ДДС
1.1. За физически лица:    
  а) от български на чужд език 10.80 12.60
б) от чужд на български език 10.50 12.30

в) от чужд на друг чужд език

14.10 16.80
1.2. За юридически лица:    
  а) от български на чужд език 12.90 16.20
б) от чужд на български език 12.00 15.00
в) от чужд на друг чужд език 16.80 19.80
1.3. За превод на сертификати с данни от търговския регистър при БТПП от български на чужд език 12.00 14.40
Към горните стойности се добавят следните увеличения в % на страница:
- за специализирани текстове, чийто превод изисква специални познания в различни области на икономиката, науката, техниката и др. 20%
- за научни статии, монографии, доклади, патенти, устави, договори, нормативни актове, анотации, експертизи, финансови документи и др. подобни от 30%до 50% по договорка
- според езиковите групи:  
а) английски, испански, италиански, немски, руски и френски; 0
б) другите европейски езици; 20%
в) арабски, украински, казахски 30%
в) всички останали езици 50%


2. Езикова редакция на текст – цената е за стандартна страница от 1800 знака:
Услуга обикновена услуга
(за 2 дни до 5 страници)
в лева с вкл. ДДС
експресна услуга
(за 24 часа до 5 страници)
в лева с вкл. ДДС
2.1. от български на чужд език 7.50 9.00
2.2. от чужд на български език 7.20 8.70
2.3. от чужд на друг чужд език 9.60 12.00


3. Устни преводи
3.1. Цена на устен превод – 60.00лв. за един час консекутивен превод, като минималната ангажираност на преводача е 2 часа;
3.2. Цената на преводач-придружител 42.00лв. на час с минимална ангажираност 2 часа;
3.3. Симултанен превод на кабина с 2 преводачи за един час 180.00 лв., като минималната ангажираност е 2 часа.


(8) Набиране на текст
Услуга обикновена услуга (за 2 дни до 5 страници)
в лева с вкл. ДДС
експресна услуга
(за 24 часа до 5 страници )
в лева с вкл. ДДС
1. Набиране на текст:    
  а) на български език 7.50 на стр. 9.00 на стр.
  б) на чужд език 10.80 на стр. 12.00 на стр.

(9) Заверка и легализация на документи
1. Заверка на документи пред държавни институции и ведомства - 9,00 лв. на документ за юридически лица и 6.00 лв. на документ за физически лица, плюс утвърдените държавни такси.;
2. Легализация на документи в дирекция “Консулски отношения” на МВнР - 9.00 лв. на документ за юридически лица и 6.00 лв. на документ за физически лица, плюс стойността на съответните държавни таксови марки. За легализация на документи експресна услуга за 4 часа таксата се увеличава 100%.;
3. При заверка и/или легализация на повече от три документа на едно и също физическо или юридическо лице в едно и също ведомство – намаление с 50% на цените по т.т. 1 и 2;
4. Заверка на документи в Консулските отдели на чуждестранни мисии в страната по 36.00 лв. до три документа, плюс утвърдената такса на съответното посолство.

 С 20 % ДДС
Чл.17. Чуждестранните и българските лица, ползуващи услуги по тази тарифа, определени в чуждестранна валута заплащат цените - в лева по официалния курс на БНБ за деня на плащането на сумата.

Чл.18. Доставка на документи, издадени или заверени от БТПП до офис на фирмата в София се заплаща - 12.00 лв. с вкл. ДДС.

Чл.19. При настъпили промени в икономическата ситуация в страната ИС на БТПП може да приеме решение за ползване на 10 % отстъпка от цените на услугите по Тарифата.

Чл.20. За предоставяне на услуги, които не са посочени в настоящата тарифа, цените се определят по договаряне.


Настоящата тарифа е утвърдена с решение на Изпълнителен съвет на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП на 24 януари 2012 г. с Протокол № 73/2-2012 и влиза в сила от 1 февруари 2012 г. Изменена и допълнена с решение на Изпълнителен съвет на основание чл. 26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП на 2 април 2013 г. с Протокол № 108/10-2013 и влиза в сила от 8 април 2013 г. Изменена и допълнена с  решение на Изпълнителен съвет на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП на 14 май 2013 г. с Протокол № 110/12-2013 и влиза в сила от 1 юни 2013 г. Чл. 17 на Тарифата изменен и допълнен  с решение на Изпълнителен съвет на основание чл.26, ал.1, т.10 във във връзка с решение на УС от 07.03.2013 г. по чл.25, ал.1, т.9 от Устава на БТПП на 23 юли 2013 г. с Протокол №113/15-2013 и влиза в сила от 1 август 2013 г. Допълнена на основание чл. 26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП решение 1 на т. 2.1 на заседание на Изпълнителен съвет на 9 октомври 2014 г. с Протокол № 10/25-2014 и влиза в сила от датата на приемане.Настоящата Тарифа е изменена и допълнена в Чл.1, т.15, ал.1, б. А и Б; - Чл.3, т.6, б.А и Б и т.7, б. А и Б и т. 8; и Чл.5, ал.3, т.1, на основание чл. 26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП с решение 1 на т.1.2 на заседание на Изпълнителен съвет на 11 август 2015 г. с Протокол № 35/18-2015. Промените влизат в сила от 01.09.2015 г.Допълнена на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП с решение 1 на т.1.2. на заседание на Изпълнителен съвет на 26 юли 2015 г. с Протокол № 62/17-2016 и влиза в сила от датата на приемане.Допълнена на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП с решение 1 и 2 на т.1.3. на заседание на Изпълнителен съвет на 13 декември 2016 г. с Протокол № 74/29-2016 и влиза в сила от 1 януари 2017 г.
Изменена на основание чл. 26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП с решение на 1 на т.1.2. на заседание на Изпълнителен съвет на 17 януари 2017 г. с Протокол 76/1-2017 г. (заличен чл.9 от Тарифата – услуги на Съвет GS1 България)

Данни необходими за извършване на банков превод:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19
БАНКА "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК", пл."Света Неделя" № 7, София