Участия на БТПП

     
No Участие в Ведомство
1. Национален съвет за тристранно сътрудничество:
Комисии:
 • работна сила- заетост, безработица, квалификация
 • доходи, цени и жизнено равнище
 • колективни трудови спорове
 • социално осигуряване и социално подпомагане
 • международно трудово законодателство и работа с МОТ
 • условия на труд
 • приватизация и преструктуриране на икономиката
 • финансово-кредитни и данъчни отношения
 • специфични проблеми на работниците в организациите на бюджетна издръжка
МС
2. Национален съвет по безработица и насърчаване на заетостта МТСП
3. Национална агенция за професионално образование и обучение  
4. Национален осигурителен институт – Надзорен съвет НОИ
5. Национален съвет по условия на труд МТСП
6. Национална служба по заетостта – Надзорен съвет НСЗ
7. Национален съвет за социално подпомагане МТСП
8. Национална здравноосигурителна каса  
9. Национален съвет по рехабилитация и социална интеграция на инвалиди  
10. Фонд "Рехабилитация и социална интеграция на инвалиди"  
11. Национална агенция за помирение и арбитраж МТСП
12. Национален съвет по ратификация на Европейската социална харта / Ревизирана / МТСП
13. РГ по законопроект за икономически и социален съвет МТСП
14. РГ по лицензиране на митнически агенти  
15. РГ за разработване на секторна стратегия на МТСП – соц. подпомагане " МТСП
18. РГ по промяна на КТ МТСП
19. РГ по МСП АМСП
20. Консултативен съвет по МСП АМСП
21. Консултативен съвет за защита на потребителите  
22. РГ по трудово помирение и арбитраж НАПА
23. Областен съвет по условия на труд – София–град  
24. Областен съвет по условия на труд – София–област  
25. Управителен комитет на проект на проект по ФАР "Обучение на мениджъри"  
26. РГ по пр. Закон за социално-инвестиционен фонд МТСП
27. РГ по Фонд "Регионални инициативи"/ Фонд за социално развитие МТСП
28. РГ на "Търговска инициатива за Югоизточна Европа"  
29. Координационен съвет за подготовка на преговорите за присъединяване:
 • РГ 2 "Свободно движение на хора"
 • РГ 13 "Социална политика и заетост"
 • РГ 15 "Индустр. политика"
 
30. Управителен комитет на проект по ФАР за заетост в регионите със стоманодобив и мини МТСП