Обща информация

С колективния трудов договор се уреждат въпроси по трудовите и осигурителни отношения на работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона.

Всяка една от страните, водеща преговори за сключване на колективен трудов договор или сключваща такъв договор, разполага с еднакви средства за защита на собствените си интереси.

Страните по КТД са работодател и синдикална организация. Проектът на КТД се изготвя и представя от синдикалната организация в предприятието, а ако синдикалните организации са няколко те представят общ проект. След като проекта на КТД е готов, той се представя на работодателя и служи като основа за започване на преговори. Докато воденето на преговори от страна на синдикатите е тяхно право, а не задължение, работодателят е длъжен да води преговори, но не й да сключи колективен трудов договор.

Допълнитела информация: