Конвенции

Конвенции, ратифицирани от България

Към днешна дата, България е ратифицирала общо 101 конвенции и един протокол, в сила от тях са 64. Това нарежда България сред 10-те страни, ратифицирали най-голям брой конвенции. Основополагащ за МОТ принцип е правото на сдружаване, заложен още в преамбюла на Устава на организацията и по-късно доразвит в две определени като фундаментални конвенции – Конвенция №87 за свободата на сдружаване и закрила на правото на организиране (1948 г.) и Конвенция №98 за правото на организиране и на колективно преговаряне (1949 г.).