За нас

Консултантско бюро по колективно трудово договаряне и други индустриални отношения е създадено с цел подпомагане на браншовите организации и предприятията при провеждането на преговори за сключване на колективни трудови договори чрез предоставяне на експертно мнение и актуална информация.

Българска търговско-промишлена палата стимулира колективното трудово договаряне на ниво предприятие, което да отчита реалното състояние в него.