Информация за преференциите .........

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ, КОИТО БТПП ПРЕДОСТАВЯ НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО СА Я УПЪЛНОМОЩИЛИ ДА ГИ ПРЕДСТАВЛЯВА В ТРИСТРАННИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

Съгласно Правилника на Съвета на Браншовите организации при БТПП, членовете на Съвета са Преки и Асоциирани.

Най-благоприятен е статутът на преките членове на Съвета – браншови организации, които едновременно са преки членове на БТПП и са й предоставили пълномощни да ги представлява в тристранното сътрудничество на национално равнище. В съответствие с прието Решение на ИС на БТПП, тези браншови организации имат право да ползват минималния пакет от услуги предвиден за преките членове на БТПП без заплащане на членски внос от 250.00 лв като:

 • безплатно включване на БО в база-данни на сайта на БТПП в ИНТЕРНЕТ – българска и английска версия, което спомага бързо и лесно да стане известна сред бизнес-средите в България и в чужбина;
 • безплатно ползване на залите на Палатата за свои мероприятия 4-ри пъти годишно, а в останалите случаи с 20% отстъпка от цената (https://www.bcci.bg/bulgarian/hall/index.html)
 • възможност за безплатно публикуване на една оферта годишно в бюлетин „Инфобизнес“, на интернет страницата на БТПП раздел Бизнес оферти (https://www.bcci.bg/offers) и в базата данни с оферти на Enterprise Europe Network (ЕЕN) (https://een-bcci.com/nameri-partnior). Офертата е със срок на обявление 12 месеца от датата на публикуване. Чрез нея се дава възможност за представяне на стоките и услугите на нови пазари или за намиране на подходящ партньор за бизнес, проектно или технологично сътрудничество.
  • чрез каналите на БТПП офертата ще достигне до партньори и клиенти в България и чужбина, в това число до мрежа от над 2 000 търговски палати, повече от 45 смесени палати и редица международни партньорски асоциации.
  • чрез EEN офертата ще бъде разпространена до клиенти и членове на мрежа от над 600 организации от 67 държави.
 • безплатно предоставяне на информация и консултации за европейски и национални програми и източници на финансиране от отдел Европейска интеграция и проекти при БТПП и ЕЕN (https://een-bcci.com/)
 • достъп до сътрудничеството, което предлагат всички международни организации, на които БТПП е член – Асоциация на световните търговски центрове - https://www.wtca.org, Международната търговска камара Париж (МТК Париж) - https://www.bcci.bg/bcci-certificate-ICC-2019.html; https://iccwbo.org; Европалати Брюксел - http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?; Асоциацията на балканските палати - https://www.bcci.bg/bulgarian/abc.htm ; Организацията за черноморско икономическо сътрудничество - http://www.bsec-organization.org/ и др.
 • възможност за публикуване на реклама с 20% отстъпка от цената в хартиените издания на брошурите Топ 100, Bulgaria in Figures и Каталог на панаирите и изложбите и достъп до електронния им формат;
 • при желание, включване на рекламни материали на сайта на Палатата с 10% отстъпка от цената;
 • получаване на консултантски услуги с 20% отстъпка от цената от БТПП-ЦПОПКФО / https://www.center.bcci.bg/3
 • издаване на сертификати за статута им на български и на английски език – по 1 бр.годишно с 20% отстъпка от цената https://www.bcci.bg/tradereg-certif-bg.html
 • отстъпка до 5% от цената за мероприятия с такса за участие;
 • предоставяне с предимство на материали за обсъждане на законодателни промени, за даване на становища от БО с цел изработване на общи позиции в защита интересите на бизнеса като цяло и в частност, отделните браншове;
 • покани за участия с приоритет в мероприятия на Палатата - семинари, кръгли маси, форуми, дискусии, презентации, делегации и др.;
 • възможност за иницииране и провеждане на съвместни срещи по теми от интерес за предприемачите и бранша;
 • изграждане с БТПП на регистри на браншов принцип и съвместно издаване на удостоверения /сертификати/ препоръки /референции/ за надеждност на фирмите, вписани в тези регистри;
 • включване с предимство за участие в комисии, работни групи и др. на национално, браншово или регионално ниво.

Подробна информация за услугите на БТПП е публикувана на сайта на Палатата в Интернет: https://www.bcci.bg/resources/files/OBOB-MIX_IS-16022016.pdf