Разрешаване на спорове и място на разглеждане на арбитражни дела в регионалните палати/камари от единната национална система на БТПП

 

С последните  изменения и допълнения на Правилника и Устава на Арбитражния съд при БТПП се създаде регионална листа на арбитри на АС при БТПП и възможност за разглеждане на арбитражни дела в регионалните палати/камари от единната национална система на БТПП, при изпълнение на съответните изисквания.

Чл.14, ал.3 от Правилника на АС при БТПП определя условията, при които страна може да избере арбитър от регионалната листа.

Регионалните палати/камари предоставят на клиентите на Арбитражния съд при БТПП зала за провеждане на открити арбитражни заседания по делата, осигурена с компютър, камера, екран, прожектор и достъп до интернет.

Българската търговско-промишлена палата препоръчва на юридическите и физическите лица от региона при сключване на техните търговски и граждански договори следната арбитражна клауза:

„Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително тези, породени  или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти  или приспособяването му  към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд  при БТПП, като мястото на разглеждане на арбитражното дело да е седалището на регионалната палата - гр. ….  от единната национална система на БТПП, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения“ .

Секретариат на Арбитражния съд при БТПП.