Съгласувано предложение по проектозакона за браншовите организации, гласуван на първо четене в Комисията по икономическа политика към 39-то НС

проект на г-н Валери Димитров и група депутати,
гласуван на първо четене в Комисията по икономическа политика;

предложения за промени на браншовите организации на БТПП и БСК

ЗАКОН ЗА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда правното положение и дейността на браншовите организации.

Чл. 2. Този закон има за цел:

 1. да определи ролята на браншовите организации за развитието на българската икономика;
 2. да регламентира взаимоотношенията между браншовите организации, държавата и общините;
 3. да стимулира саморегулирането на лицата, извършващи икономическата дейност.

Предложение: Чл. 2 да придобие такава редакция:
(1) Държавата подпомага и насърчава развитието на браншовите организации.
(2) Органите на местно самоуправление създават условия за сътрудничеството на браншовите организации и съответните им регионални структури при разработването и реализирането на местни програми, стратегии, планове и пр."

Мотиви:

 • Предлаганият текст е необходим, тъй като в Закона за юридическите лица с нестопанска цел има подобна разпоредба (чл. 4), но нейният характер е диспозитивен.
 • Съгласно чл. 14, ал. 2 от Указа за прилагане на Закона за нормативните актове целите на закона се отразяват в придружаващите мотиви.
 • Законите трябва да включват само разпоредби, регламентиращи определено поведение на субектите, за които той се отнася. Целите на закона се отнасят към самия закон (респ.-неговото разработване и приемане), а не към субектите, за които законът се отнася. Целите нямат нормативен характер, т.е. те не съдържат канон за поведение на субектите, за които законът се отнася, поради което е и целесъобразно тези цели да не бъдат част от закона.
 • Поради това е излишна разпоредбата на чл. 2 в съдържанието от законопроекта, внесен от г-н В. Димитров и група депутати.

Чл. 3. (1) Браншовите организации са сдружения от лица, извършващи дейности по една или няколко позиции на Националната класификация на икономическите дейности, утвърдена по реда на Закона за статистиката. Позициите от Националната класификация на икономическите дейности, които се извършват от членовете на браншовата организация задължително се посочват в устава на на браншовата организация.

(2) Браншовите организации са сдружения в частна полза, които се учредяват, регистрират, управляват, преобразуват и прекратяват при условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, доколкото в този закон не е предвидено друго.

(3) Браншовите организации защитават интересите на своите членове.

Чл. 4. Наименованието на браншовите организации трябва да съдържа ясно означение, че те представляват обединение от лица, извършващи дейности по смисъла на чл. 3, ал. 1, както и да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави.

Предложение: Чл. 3 да придобие такава редакция:
"В устава на браншовата организация изрично се вписва, че тя извършва дейност по този закон и се посочват общите за дейността на нейните членове позиции по Национална класификация на икономическите дейности, утвърдена по реда на Закона за статистиката.
Чл. 4 да се прередактира така:
(1) Браншовата организация е сдружение от лица, извършващи предприемаческа дейност по позициите на НКИД, определени по реда на предходния чл. 3."
(2) Браншовата организация е сдружение в частна, или в обществена полза и се учредява, регистрира, управлява, преобразува, пркратява и извършва дейност при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, доколкото в този закон не е предвидено друго."

Мотиви:

 • Редакцията на чл. 4 от проекта е излишна – тя почти изцяло преповтаря регламента на чл. 7 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 • Редакцията на чл. 3, ал. 2 от проекта е ограничаваща досежно вида на дейност на браншовите организации (в частна полза). Предлаганият текст дава на браншовата организация възможност за избор.

Глава втора
ЧЛЕНОВЕ НА БРАНШОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл. 5. Членуването в браншовата организация е доброволно.

Чл. 6 (1) Членове на браншова организация могат да бъдат както юридически, така и физически лица, извършващи стопанска дейност на територията на Република България.

Предложение:
Чл. 6, ал. 1 да се измени по следния начин: "Членове на браншовата организация могат да бъдат предприемачи - юридически и физически лица, чиято предприемаческа дейност включва позициите по Националната класификация на икономическите дейности, определени в устава на браншовата организация"

Мотиви:

 • Предлаганият текст регламентира същностния характер на браншовата организация и различията й от съсловната организации. В тази връзка по отношение на членовете на браншовата организация са поставени изискванията да са "предприемачи" (лица, които се занимават с предприятия – според бълг. тълковни речници) и да извършват "предприемаческа дейност". За разлика от браншовата организация съсловната организации е група от лица, обединени по признака професия.

(2) В браншовата организация могат да членуват и лица, извън тези по ал. 1, които съдействат за постигане на целите й и за изпълнение на нейните задачи.

Чл. 7. В браншовите организации не могат да членуват политически партии, синдикални организации, както и организации, извършващи дейност, присъща на вероизповедание.

Глава трета
ДЕЙНОСТ

Чл. 8. (1) Браншовите организации:

 1. представляват, подпомагат и насърчават свързаните с извършваните икономически дейности интереси на членовете си пред държавните и общински органи, както и пред други органи и организации;
 2. съдействат на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез предоставяне на различни услуги, подпомагане установяването на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др.;
 3. събират, обобщават и предоставят на своите членове стопанска и друга информация.

(2) Браншовите организации могат и да:

 1. разработват и предоставят на държавните и общински органи предложения, анализи, експертизи и др., които се отнасят до развитието на съответните икономически дейности;
 2. изготвят становища, препоръки и предложения по действащи нормативни актове, отнасящи се до съответните икономически дейности;
 3. организират и провеждат професионално обучение, квалификация и преквалификация и издават документи за професионална правоспособност при спазване на действащите нормативни актове;
 4. съдействат за създаване на здравословни и безопасни условия на труд;
 5. участват в разработването на стандарти и технически изисквания към продуктите и услугите в съответните икономически дейности, гарантиращи добрата производствена практика чрез съответствието им с международни и европейски стандарти;
 6. съдействат за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете си;
 7. сътрудничат със сродни организации в страната и в чужбина и участват в дейността на европейски и други международни организации;
 8. участват в национални и международни проекти и програми.

Предложение:
Чл. 8 да придобие такава редакция:
(1) Браншовите организации представляват и защитават свързаните с извършваните икономически дейности интереси на членовете си пред държавните и общински органи, както и пред други органи и организации; (2) Браншовата организация подпомага и насърчава своите членове при осъществяване на икономическите дейности по чл. 3 чрез:

 1. съдействие за установяване на делови връзки;
 2. популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др.;
 3. събиране, обобщаване и предоставяне на стопанска, статистическа и друга информация;
 4. обобщаване на техни становища и предложения по действащи нормативни актове, стратегии, програми и др.;
 5. предоставяне и защитата на становищата и предложенията по т. "4" пред държавните и общински органи;
 6. организиране на професионално обучение, квалификация и преквалификация и издаване на документи за професионална правоспособност при спазване на действащите нормативни актове;
 7. съдействие за създаване на здравословни и безопасни условия на труд;
 8. сътрудничество за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете си;
 9. издаване на референции за членовете си за получаване на банкови кредити, участие в процедура за обществени поръчки, установяване на бизнес контакти и др. под.;
 10. разработване на предписания за добра производствена практика;
 11. участие в проекти и програми и финансирани/съфинансирани с бюджетни и чуждестранни средства;
 12. съдействие за спазването на етиката и морала на почтения търговец и правилата за лоялно пазарно поведение;
 13. сътрудничество със сродни организации в страната и в чужбина и участие в дейността на европейски и други международни организации;
 14. обжалване пред Върховния административен съд, по реда на Закона за Върховния административен съд, на подзаконови нормативни актове на държавните органи, както и нормативните актове на общинските съвети, отнасящи се до икономическите дейности, по отношение на които браншовите организации са признати за представителни,

(3) Браншовата организация съдейства на държавата и общините за развитие в национален и регионален мащаб на икономическите дейности по чл. 3, чрез:

1. задължителното й участие:
а) в съвети, експертни работни групи, консултативни звена и др. под., създадени към държавни органи и ведомства по реда на Закона за администрацията;
б) с нейни експерти в списъци, които възложителите на обществени поръчки могат да използват като външни експерти при провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки;
в) с писмено и/или устно становище в комисиите на възложители на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки, досежно представяне на: референции за кандидати- членове на браншовата организация, анализи на минималната часова ставка на членовете на организацията; позиции във връзка със законността на проведената процедура и др. под.

 

2. участието й при разработване на национални и регионални програми, стратегии, планове и др. под.;
3. участието й при разработването на стандарти и технически изисквания към продуктите и услугите, гарантиращи добра производствена практика и съответствие с международни и европейски стандарти;
4. участие по реда на специалната нормативна уредба в проверките и/или предоставяне на писмени и/или устни становища по констатации на държавните и общински органи, направени по повод извършван контрол на членовете на браншовата организация;
5. прилагане на регистрационен режим за дейности, сделки и действия, по отношение на членовете на браншовата организация, както и на контрол по спазването на режима по реда на Закона за ограничаване на административното регулиране и административен контрол върху стопанската дейност.

Вариант І (4) За извършване на дейност/и по точки от 2 до 5 на предходната алинея е необходимо решение на общото събрание на браншовата организация, прието с квалифицирано мнозинство и вписване на дейността/те в устава й.

Вариант ІІ – предходната ал. 4 се заличава; ал. 5 се преномерира в ал. 4.

(5) Браншовата организация осигурява воденето на задължителен публичен регистър на своите членове, в който се вписват данните от търговския, данъчния и статистическия регистър, както и икономическите дейности по чл. 3 от този закон.

Мотиви:

 • Предлаганият текст разширява правомощията на браншовите организации, като ги разграничава в две основни групи, свързани със: а) съдействие и подпомагане на членовете; б) сътрудничество с държавните и общински органи.
 • За извършване на правомощията от втората група се предлага допълнителното изискване да е налице съгласие на членовете - условието е мотивирано от факта, че тези правомощия са свързани с действия и мерки на организацията, насочени към нейните членове.

Глава четвърта
ПРЕДСТАВИТЕЛНИ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 9. (1) Когато браншовата организация обединява само лица, извършващи икономически дейности при условията на лицензионен или регистрационен режим, тази организация може да бъде призната за представителна, ако докаже, че не по-малко от 33 на сто от упражняващите тези дейности са нейни членове.

(2) В случаите извън ал. 1 за представителни се признават браншови организации, които докажат, че за последните три финансови години общият размер на приходите им е поне 150 000 лв., от които не по-малко от 50 000 лв. Са от членски внос от лица, извършващи съответните икономически дейности. Годишните приходи се доказват с годишни финансови отчети.

(3) За представителни се признават и сдружения на браншови организации, когато отговарят на изискванията на ал. 1 или на ал. 2.

(4) Браншовите организации могат да се обединяват в сдружения по решения на общите събрания.

(5) Когато няколко браншови организации изпълняват критериите за представителност всички те се признават за представителни.

Предложение:
Текстът на чл. 9 да придобие такава редакция:
Вариант І  (1) Дейностите по чл. 8, ал.3, т. 2, 3, 4 и 5 се извършват от представителни браншови организации за определена/и икономическа/и дейност/и по чл. 3 от този закон.
Вариант ІІ (1) Дейностите по чл. 8, ал.3, т. 2, 3, 4 и 5 както и други дейности предвидени в специални закони, се извършват от представителни браншови организации.

(2) Когато за дейността/ите по предходната алинея съществува една браншова организация, счита се че тя е представителна по отношение на тези дейности.

Вариант І
(3) За представително се приема обединението на всички браншови организации за общата/ите им дейността/ите по ал. 1, когато за целите на последната те се обединят по решения на общите им събрания, приети с квалифицирано мнозинство. Обединението може да се учреди като юридическа личност, или въз основа на договор и се счита за браншова организация за икономическите дейности по чл. 3 от този закон, вписани в устава.
(4) Извън случаите на ал. ал. 2 и 3 и за целите на ал. 1, за представителна браншова организация за определена/и икономическа/и дейност/и се приема тази, която отговаря на най-малко три от следните пет критерии:

 1. брой на членовете й не по-малко от 30 и/или представляващи най-малко 30% от членовете на всички браншови организации в съвпадащата/ите икономическа/и дейност/и;
 2. наличие на регионални структури (сдружения и/или клонове) и/или регистрирана обща заетост на работници и служители при членовете, представляваща най-малко 30 % от заетите при членовете на браншовите организации в съвпадащата/ите икономическа/и дейност/и;
 3. членство в национална работодателска организация и/или упълномощаването й за представляване;
 4. членство в браншово съответна международна организация, съобразно правилата й за членуване;
 5. най-малко 3-годишен период от съдебната регистрация.

(5) В случая на ал. 4, ако повече от една организации отговарят на поставените критерии те могат да се обединят по решения на общите си събрания, приети с квалифицирано мнозинство. Обединението може да се учреди като юридическа личност, или въз основа на договор и се счита за представително за целите по ал. 1.

Вариант ІІ

(3) Когато в бранша има повече от една браншова организация, за представителна се приема тази, която докаже най-голям брой членове.

(4) Браншова организация с по-малък брой членове от браншовата организация по ал. 3 се приема за представителна вместо нея, когато :

 1. приходите от основната дейност на нейните членове са по - големи поне с 50 на сто от тези на членовете на организацията по ал. 3;
 2. броят на членовете и е минимум 10, но не по- малко от 30 на сто от членовете на организацията по ал. 3.

(5) При доказване наличието на критериите по ал. 3 и ал. 4 се вземат предвид само онези членове на браншовата организация, които упражняват дейност в съответния бранш.

(6) Организациите по ал. 3 и 4 трябва да съществуват не по- малко от три години или да представляват юридически лица с нестопанска цел, обединяващи браншови организации, от които поне една съществува най- малко от три години.

(7) Организациите по ал. 2, 3 и 4 трябва да членуват пряко или чрез друга организация на която са член, в европейски или световни международни организации.

Вариант ІІІ

(3) Критериите и редът за определяне на представителна браншова организация по смисъла на различни специални закони се посочват в съответните специални закони.

Мотиви:

Предлаганите варианти на текстове регламентират:

 • възможност за държавните и общински органи по изключение да приемат решения, че тези дейности ще се извършват само от една представителна браншова организация;
 • критерии за представителност.

Според нас са нецелесъобразни критериите за представителност, предлагани в законопроекта на г-н Валери Димитров и група депутати – най-вече критерият за минимален размер на приходи и на членски внос. Изискването за минимални приходи е в абсолютно противоречие с характера на сдружението, какъвто вид е всяка браншова организация – основната нейна дейност е идеална и насочена най-вече към нейните членове. Тази типичност на всяка нестопанска организация е основна е важна, тъй като с това тя се различава от стопанските субекти. Изискването за минимален членски внос също противоречи на изложения принцип – от тази гледна точка регламентираната диспозитивна възможност в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (да се събира, или да не се събира членски внос) е в абсолютен синхрон с характера на сдружението.

Смятаме, че предлаганите от нас варианти критерии отразяват същността и целта на браншовите организации.

Чл. 10. (1) Представителните браншови организации се вписват в отделен регистър при Министерството на правосъдието.

(2) На вписване в регистъра подлежат следните обстоятелства:

 1. наименование на браншовата организация и данни за съдебната й регистрация;
 2. видове дейности по отношение на които браншовата организация е представителна;
 3. основанието на което браншовата организация е призната за представителна.

(3) Министърът на правосъдието приема правилник за устройството и реда на работата и воденего на регистъра и утвърждава образци на представяните пред него документи.

(4) Регистърът е публичен, като всеки може да иска справка или извлечение от съдържанието му относно информацията, която подлежи на вписване.

(5) За вписване в регистъра, за даването на справки и извлечения се събира държавна такса. Размерът на държавната такса се определя с тарифа, одобрена от Министерски съвет.

Предложение:
Ал. 5 да се заличи.

Мотиви:

 • На първо място производството за установяване на представителност следва да бъде изключение (според направеното по-горе предложение), поради което няма да отнеме сериозен организационен и финансов ресурс на министерството.
 • На второ място, производството за установяване на представителност на националните работодателски организации е също безплатно.

Чл. 11. (1) Браншовата организация се смята за представителна от датата на вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1.

(2) Регистрацията има срок на действие три години.

(3) Не по-късно от 45 дни преди изтичането на срока на регистрацията браншовата организация, която иска да бъде призната за представителна за нов тригодишен срок подава заявление в съответствие с чл. 13.

Предложение:
Вариант І
Текстът на чл. 11 ал. 2 и 3 да се запази

Вариант ІІ
Чл. 11, ал. 2 и 3 да се променят така:
"11(2)Регистрацията има срок на действие четири години.
(3) Не по-късно от 45 дни преди изтичането на срока на регистрацията браншовата организация, която иска да бъде призната за представителна за нов четиригодишен срок подава заявление в съответствие с чл. 13.

Мотиви

 • Дейностите на представителните браншови организации предполагат сътрудничество с органи мандатът на които е четиригодишен.

Чл. 12. (1) Представителната браншова организация представлява и защитава интересите на всички лица, извършващи икономически дейности, по отношение на които браншовата организация е призната за представителна.

(2) В допълнение към дейностите по чл. 8 представителната браншова организация:

 1. изготвя годишни доклади за състоянието на икономическите дейности, за които тя е призната а представителна и подготвя стратегии за развитието на тези дейности, които предоставя на компетентните държавни и общински органи;
 2. участва в дейността по изработване на нови нормативни актове, отнасящи се до икономическите дейности, по отношение на които тя е призната за представителна, както и по изменение и допълнение на действащи такива;
 3. участва с представители и становища в работата на консултативни съвети, комисии и работни групи към държавни и общински органи;
 4. изготвя Козекс за професионална етика и контролира спазването на неговите разпоредби;
 5. съдейства на компетентните органи за спазването на нормативните актове, отнасящи се до икономическите дейности, по отношение на които тя е призната за представителна.

3) Когато за представителни са признати няколко браншови организации, дейността по т. 4 на предходната алинея се извършва съвместно.

Предложение:
Чл. 12 да се заличи.

Мотиви:

 • Текстът става излишен и противоречащ на предложената нова разпоредба на чл. 9.

Раздел II
Вписвания

Чл. 13. (1) Браншова организация, която иска да бъде призната за представителна, трябва да подаде заявление за вписване в регистъра по чл. 10.

(2) Към заявлението се прилагат:

 1. препис от съдебните решения по регистрацията;
 2. списък на членовете на браншовата организация за доказване на обстоятелството по чл. 9, ал. 1;
 3. удостоверение от съответните публични регистри, че членовете на браншовата организация са вписани в тези регистри и съставляват не по-малко от 33 на сто от всички лица, вписани в същите регистри за доказване на обстоятелството по чл. 9, ал. 1;
 4. годишни финансови отчети за последните три години, предхождащи годината на вписването – за доказване на обстоятелството по чл. 9, ал. 2.

Предложение:
Вариант І
Чл. 13, ал. 2 да се промени така:
(2) Към заявлението се прилагат:

 1. заверено копие от съдебното решение за регистрация;
 2. заверено копие от протоколите на общите събрания, когато кандидатстващо за представителност е обединението по чл. 9, ал. ал. 3 и 5 от тази закон;
 3. доказателства за публичност на регистъра на членовете;
 4. за доказване на обстоятелствата по чл. 9, ал. 4, т. 1 от този закон - заверени копия от решенията на компетентните органи за приемането на членове и/или на документите за платен членски внос(имуществена вноска) - за последната календарна година; данни от публичните регистри за броя на членовете на друга/и браншова/и организация/и в същата/ите икономическа/и дейност/и;
 5. за доказване на обстоятелството по чл. 9, ал. 4, т. 2 – заверени копия от съдебните решения за регистрация на регионалните структури и/или справки от Националния осигурителен институт за броя на заетите при членовете на браншовата организация и на общо заетите при членовете на друга/и браншова/и организация/и в същата/ите икономическа/и дейност/и;
  1. за доказване на обстоятелството по чл. 9, ал. 4, т. 3- сертификат за членство, и/или заверени копия от пълномощните;
  2. за доказване на обстоятелството по чл. 9, ал. 4, т. 4 – сертификат за членство и/или документ за платен членски внос за последната календарна година.

Предложение:
Вариант ІІ
Чл. 13, ал. 2 да се промени така:
(2) Към заявлението се прилагат:

 1. заверено копие от съдебното решение за регистрация;
 2. за доказване на обстоятелствата по чл. 9 ал. 4 т. 1 от този закон – заверени копия от годишните финансови отчети на членовете на организацията за годината предхождаща вписването в регистъра.
 3. за доказване на обстоятелствата по чл. 9, ал. 4, т. 2 от този закон - заверени копия от решенията на компетентните органи за приемането на членове и/или на документите за платен членски внос(имуществена вноска) - за последната календарна година; данни от публичните регистри за броя на членовете на организацията по алинея 3
 4. за доказване на обстоятелствата по чл.9 ал. 6 от този закон - заверено копие от съдебните решения за регистрация на членовете на организацията;
 5. за доказване на обстоятелството по чл. 9, ал. 7- сертификат за членство;

Предложение:
Вариант ІІІ
Чл 13 ал. 1 да се промени така:
"Чл.13 (1)В срок до три месеца от влизане в сила на закон, в който се възлагат функции на представителна браншова организация, организация която иска да бъде призната за представителна трябва да подаде заявление за вписване в регистъра по чл. 10.
/2/Към заявлението се прилагат доказателства за наличието на критериите предвидени в съответния специален закон.

Мотиви

 • Предлаганите варианти на текстове са в синхрон с предложените варианти на разпоредбата на чл. 9.

(3) Министърът или оправомощено от него лице вписва обстоятелствата по чл. 10, ал. 2 с мотивирано решение в едномесечен срок. Когато е необходимо да се представят допълнителни доказателства или да се отстранят недостатъци по представените документи, вписването се извършва след изтичане на предоставения срок за допълнение и изменения в подаденото заявление.

Предложение:
Изр. второ на ал. 3 да се промени така:"Когато не са представени всички документи по ал. 2, или е необходимо да се отстранят недостатъци по представените документи, заявителят се уведомява за това в срока по предходното изречение, а вписването се извършва до две седмици след изпълнение от страна на заявителя, респ.- след изтичането на определения на заявителя срок, ако той не е изпълнил дадените му указания".

Мотиви:

 • Предлаганите изменения от една страна определят на министъра на правосъдието: а) едномесечен срок да изиска необходимите допълнителни документи, или уточнения; б) двуседмичен срок да извърши вписването след представяне на допълнителните документи, или отстраняване на нередностите от страна на заявителя, респ.-след изтичане на определения му от министъра срок, ако заявителят не е изпълнил дадените му указания.

 

(4) Вписването в регистъра се отказва, ако не са налице изискванията по чл. 9, ал. 1 или 2, или не са отстранени недостатъците по ал. 3, изр. второ. Ако вписване не бъде извършено в 30-дневен срок от заявяването му, съответно след изтичане на предоставения срок за отстраняване на недостатъците е налице мълчалив отказ.

Предложение:
Чл. 13 ал. 4 да се промени така: "Вписването в регистъра се отказва, ако не са налице изискванията на чл. 9, ал. ал. 2, 3, 4 или 5, респ.- ако не са отстранени недостатъците по чл. 13, ал. 3, изр. второ. Ако вписване не бъде извършено в 30-дневен срок от заявяването му, съответно в двуседмичния срок по предходната алинея е налице мълчалив отказ.

Мотиви:

 • Предлаганата редакция е необходима във връзка с новия текст на чл. 9, както и по повод изменението на чл. 13, ал. 3.

 

(5) На вписване подлежат и промените в обстоятелствата по чл. 10, ал. 2.

Чл. 14. (1) Вписването се заличава по искане на прокурора или служебно от министъра на правосъдието, когато представителната браншова организация:

 1. нарушава разпоредбите на закона;
 2. е престанала да отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 1, или 2 за период повече от една година.

 

Предложение:
В чл. 14, т. 2 изразът "ал. 1, или 2" да се замени с:" ал. ал. 2, 3, 4 или 5".
Текстът на чл. 14 е в единствена алинея, затова номерацията "(1)" следва да се заличи.

Мотиви:

 • Предлаганата редакция е необходима във връзка с новия текст на чл. 9.

 

Чл. 15. Представителната браншова организация, която е заличена от регистъра по чл. 14, ал. 1 може да заяви повторно вписване не по-рано от изтичането на една година след отпадане на основанията за заличаването му. Това право може да бъде упражнено еднократно.

Предложение:
Изразът :"ал. 1" да се заличи.

Мотиви:

 • Текстът на чл. 14 е с единствена алинея.

 

Чл. 16. (1) Решенията на министъра на правосъдието за отказ от вписване на обстоятелствата по чл. 10, ал. 2 или за заличаване на вписването на представителна браншова организация, както и мълчаливият отказ за вписване подлежат на обжалване пред Върховния касационен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

(2) Ако отказът за вписване, съответно заличаването бъдат отменени, вписването се извършва служебно.

Глава пета
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ

Чл. 17. Държавата може да възлага държавни функции на представителна браншова организация при наличие на взето от общото събрание на браншовата организация решение за поемане на функциите и при условия и по реда, уредени в закон.

Чл. 18. Държавните и общинските органи са длъжни да привличат представители на представителните браншови организации, когато се разглеждат проекти и въпроси, свързани с формирането и осъществяването на политиката в икономическите дейности, за които браншовите организации са признати за представителни.

Чл. 19. Държавните и общинските органи при осъществяване на дейностите по чл. 18 могат да отправят покана за участие и до браншови организации, които не са признати за представителни.

Чл. 20. Представителните браншови организации могат да обжалват подзаконови нормативни актове на държавните органи, както и нормативните актове на общинските съвети, отнасящи се до икономическите дейности, по отношение на които браншовите организации са признати за представителни, пред Върховния административен съд по реда на Закона за Върховния административен съд.

Предложение:
Цялата глава пета да се заличи.

Мотиви:

 • Разпоредбите стават излишни, предвид предлаганите по-горе редакции на текстове от законопроекта.

 

Предложение:
Да се създаде раздел "Допълнителна разпоредба" с единствен § 1:
"По смисъла на този закон:
1. "предприемач" е:

а) юридическо или физическо лице, което извършва стопанска дейност като едноличен търговец, търговско дружество, кооперация;
б) физическо лице, което без да упражнява свободна професия извършва стопанска дейност, изискваща воденето й като предприятие - по търговски начин.
 

2. "предприемаческа дейност" е дейност, извършвана от лицата по т. 1."

Мотиви:

 • Конкретизиране на легалните съдържания на двете понятия е необходимо по повод на използването им в предлаганата нова редакция на чл. 6, ал. 1.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Органите, които водят регистри на лицата, извършващи дейности при условията на лицензионен, или регистрационен режим са задължени да издават удостоверението по чл. 13, ал. 2, т. 3 в едномесечен срок от поискването им от съответната браншова организация. За издаването на удостоверението се събира държавна такса в радзмер не по-голям от разходите, необходими за неговото изготвяне.

Предложение:
Разпоредбата да се заличи.

Мотиви:

 • Първото изрчение преповтаря съдържанието на чл. 13, ал 3 от законопроекта. Второто изречение регламентира възможност, за която по-горе бе направено мотивирано предложение за заличаване.

 

Предложение:
Да се създадат нови разпоредби 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, както следва:
"§ 1. Този закон се прилага за браншови организации, чиято дейност е регламентирана в специални закони, относно неуредените в тези закони положения.
§ 2. Заварените към датата на влизане в сила на този закон браншови организации привеждат своите устави към изискванията на този закон в едногодишен срок от влизането му в сила.
§ 3. В Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Реш. № 2/1999 г. на Констит. съд, ДВ бр. 8 от 1999 г.; доп., ДВ бр. 67 от 1999 г.; изм., ДВ бр. 64 и 81 от 2000 г.) се правят следните допълнения:

 1. В чл. 21, ал. 2 се добавя ново изречение: "В случаите, когато функциите и задачите се отнасят до проблеми в отделни браншове, в състава на съветите и работните групи се включват представители на съответните браншови организации.";
 2. В чл. 45, ал. 2 се добавя ново изречение: "В случаите, когато конкретните проблеми по ал. 1 се отнасят до отделни браншове, в състава на съвета се включват представители на съответните браншови организации".
 3. В чл. 53, ал. 1 се добавя следното ново изречение: "В случаите, когато конкретни въпроси се отнасят до отделни браншове, в състава на комисията се включват представители на съответните браншови организации".

§ 4. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 6.04.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., изм. и доп., бр. 53 от 22.06.2004 г., в сила от 1.10.2004 г.) се правят следните промени:

 1. В чл. 19, ал. 2, т. 8 се заличава изразът "могат да".
 2. Чл. 34, ал. 3 се изменя по следния начин: "Възложителят привлича външни консултанти, като задължително включва за участие, или изисква становище на експерт/и от листата по чл. 19, ал. 2, т. 8 - представители на браншови организации, в които членува/т някой/и от кандидатите за обществена поръчка". Комисията се състои най-малко от трима членовеВъзложителят привлича като членове или консултанти към комисията и външни експерти, включени в списъка по чл. 55, ал. 2, т. 4."
 3. В чл. 51 се създава нова ал. 2 със следното съдържание:"Възложителят задължително изисква от кандидатите референции от браншова организация, когато е налице членствена принадлежност".

§ 5. В Закона за занаятите (обн., ДВ, бр. 42 от 27.04.2001 г., в сила от 28.05.2001 г., изм., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 29.12.2001 г., бр. 56 от 7.06.2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:

 1. В чл. 10 се добавя нова ал. 2: "Членството в регионалните занаятчийски камари е доброволно".
 2. Сегашната ал. 2 на чл. 10 става ал. 3;
 3. Чл. 28, ал. 4 се изменя по следния начин: "В Националната занаятчийска камара членуват регионалните занаятчийски камари и националните занаятчийски браншови сдружения"л
 4. В чл. 28 се добавя нова ал. 5: "Членството в Националната занаятчийска камара е доброволно".
 5. Сегашната ал. 5 става ал. 6.

§ 6. (1) В срок 6 месеца от обнародването на закона в "Държавен вестник" Министерският съвет, другите административни органи, както и органите на местното самоуправление предприемат действия съобразно своята компетентност за внасянето на промени във всички заварени подзаконови нормативни актове, чиито разпоредби противоречат на този закон и не са издадени в изпълнение на друг закон.

(2) След изтичане на срока по ал. 1 подзаконовите нормативни актове, които противоречат на изискванията на този закон и не са издадени в изпълнение на друг закон, могат да се оспорват пред Върховния административен съд и пред съответния окръжен съд от всяко заинтересовано лице.

§ 7. Законът влиза в сила в срок 6 месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на разпоредбата на § 5, ал. 1, която влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

§ 8. Разпоредбите на този закон се изменят, допълват и отменят единствено със специален закон за изменение и допълнение на този закон."

Мотиви:

 • Визираните нови текстове са в съответствие с предложените промени в законопроекта.
 • В допълнените преходни и заключителни разпоредби не са предложени промени в Закона за ограничаване на административното регулиране и административен контрол върху стопанската дейност (във връзка с новия текст на чл. 8, ал. 2, т. 3), тъй като в този закон съществува изискване той да се изменя и допълва само със специален закон за изменението и допълнението му (разпоредба аналогична на горе предлаганата в § 8). Необходимо е разработването и приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административен контрол върху стопанската дейност, който да следва принципите на този Закон за браншовите организации.

 

§ 2. Изпълнението на закона се възлага на Министерски съвет.

Предложение:
Номерацията на текста следва да е § 9.