Уведомление за поверителност

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНИТЕ ОТ АРБИТРАЖНИЯ СЪД ПРИ БТПП ЛИЧНИ ДАННИ

Това уведомление е предназначено за категориите субекти на данни, чиито данни се събират и обработват от Българската търговско-промишлена палата (БТПП), в качеството й на администратор на лични данни, за осъществяване на дейността на Арбитражния Съд при БТПП.

 1. Кои сме ние?
  Арбитражният съд при БТПП е независима от БТПП правораздавателна институция, със седалище в гр. София, на адрес: ул. "Искър" № 9, e-mail: acourt@bcci.bg, тел. за контакт: 02/81 17 560/561

  Длъжностно лице по защита на данните: Ю. Пригонча
  Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и в случай че се нуждаете от допълнителна информация: dpo1@bcci.bg.


  Арбитражният съд разрешава граждански спорове, както и спорове за попълване на празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, независимо от това дали седалището или местожителството на едната или и на двете страни е в Република България или вън от нея.

  Арбитражният съд осъществява дейността си съгласно своя Устав и Правилник, а споровете разглежда съобразно Закона за международния търговски арбитраж и правилниците си.

  В рамките и в процеса на осъществяване на арбитражната дейност се събира информация, част от която съдържа лични данни. По-долу са описани детайли за това какви данни се събират, защо, колко време се съхраняват, като са разяснени и гарантираните Ви права с Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 и националния закон в сферата защитата на личните данни.
   
 2. Какви лични данни събираме и за какво ги използваме
  Предвид спецификата на дейността на Арбитражния съд, данните се събират най-вече поради необходимостта да идентифицираме личността и качествата на включените арбитри, вещи лица или страните, които ни възлагат решаването на определен спор. Предвид това, в общия случай, данните се събират на основание закон, договор или законен интерес.

  2.1. Информация за страните по арбитражните производства пред АС при БТПП
  В рамките на арбитражното производство събираме и обработваме лични данни за страните по него (и техните представители). Производството започва с искова молба, която включва определеното с Правилника на АС при БТПП съдържание, като е необходимо попълването и предоставянето на конкретно посочените данни.

  Данните са в ограничено количество и са само тези, чрез които да Ви идентифицираме, да поддържаме връзка/контакт с Вас, да Ви призоваваме по съответното дело и които да ни послужат за целите на съответното арбитражно производство, като имена, ЕГН, адрес, телефонен номер, електронен адрес и други.

  В съответствие с чл. 46 от Правилника на АС при БТПП, председателят на АС може да разреши публикуването в информационни електронни програми на арбитражни решения, по отношение на които е изтекъл 3- месечният срок по чл. 48, ал.1 ЗМТА. Публикуването не може да включва имената на страните и такива данни, които могат да засегнат техните интереси. Председателят на съда може да изключи от публикуването и други данни, чието оповестяване намира за неуместно.

  Независимо от горното, ако считате, че публикуваното съдържа данни, чрез които можете да бъде идентифициран и това идентифициране нарушава Вашите права, можете да възразите срещу това с посочване на конкретния казус и искането Ви. Можете да отправите искането към Секретариата на АС , както и чрез Длъжностното лице по защита на данни, съгласно процедурата на БТПП за разглеждане на исканията на субектите на данни

  2.2. Информация за арбитрите по арбитражните производства пред АС при БТПП
  Събираме следните лични данни за арбитрите и кандидатите за арбитри към АС на БТПП: имена, данни за образование, професия/длъжност, месторабота, професионална квалификация, научна степен (звание) и специализация , специалност, данни за контакт и други, с цел идентификацията Ви, осъществяване и поддържане на контакт с Вас, както и с оглед евентуалното Ви включване в списъците/листите на арбитри по вътрешни и по международни дела на АС при БТПП.

  Включването на арбитри в списъците/листите се осъществява съгласно Правилника на АС при БТПП. Тези списъци съдържат част от предоставените от Вас Ваши лични данни, като включват само такива данни, които да ориентират страните и да послужат за избора на арбитри по съответното производство.

  Списъците/листите с арбитри от сайта на БТПП, секция Арбитражен съд https://www.bcci.bg биват споделяни с всеки заинтересован, с цел избирането Ви за арбитри по конкретни арбитражни производства, като със същата цел листата на арбитрите за международни спорове се изпраща и на българските дипломатически, консулски и търговски представителства.

  Ако намирате някои от данните за Вас, публикувани в тези списъци, за неуместни или пък надвишаващи целта на обработване (даване на информация на страните за самоличността на арбитъра), молим да се свържете с нас като посочите конкретния казус.

  2.3. Информация за вещите лица по арбитражните производства пред АС при БТПП, за секретар-стенографите, свидетелите, преводачите
  Събираме лични данни като имена, данни за контакт и др., а за вещите лица и кандидатите за вещи лица към АС при БТПП и данни за област на експертиза.

  Данните се обработват с цел идентификацията Ви, осъществяване и поддържане на контакт с Вас, както и с оглед: евентуалното Ви включване в списъка ни с вещи лица (за вещите лица); призоваването Ви за делото (за вещите лица, преводачите) и т.н.
  Данните на вещите лица, секретар-стенографите, свидетелите и преводачите не се споделят с трети страни извън участниците в арбитражните производства.
   
 3. Видеозаписи
  БТПП събира и данни чрез охранителни видеокамери, разположение на адреса на БТПП и АС при БТПП, използвани с цел опазване на имуществото на Палатата, вкл. и на администрираните от БТПП и АС при БТПП лични данни. Тези данни се съхраняват за ограничен минимален законов срок и са със строг регламентиран достъп до тях.
   
 4. Бисквитки на сайта
  Сайтът на БТПП, част от който е и специализираната секция за Арбитражния съд, събира бисквитки. Бисквитките са информация, съхранена във Вашия браузър. Те се използват за запазване на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в сайта ни услуги. Бисквитките съдържат информация, с която помагате на БТПП да подобри функционалностите на сайта. Ако не желаете да го правим, можете да настроите Вашия браузър, като ограничите бисквитките. Следва да имате предвид, че сайтът може да не функционира нормално и надеждно без някои от тях.

  В сайта на БТПП има вграден Google Аналитикс (google analytics). Google Аналитикс – използва набор от "бисквитки", за да събира информация и да отчита статистически данни за употребата на даден уебсайт, без да идентифицира лично отделните посетители на Google. Основната "бисквиткa", използвана от Google Аналитикс, е "__ga";
  bcci_biskvitka – за сесия при логване в сайта на БТПП;
  БТПП използва "бисквитки" в Едипъб, Едитар и ОТС системите си, като можете да се запознаете подробно с информацията за тях в Политиката за бисквитки в Едипъб, Едитар и ОТС;
  "бисквитки от трети страни" – Facebook, Twitter, Youtube могат да прилагат "бисквитки" за споделяне на съдържание в социалните мрежи или за изготвянето на статистика относно достъпа. Наличието, броят и статутът на такива "бисквитки" могат да зависят от вашето използване на тези платформи преди или по време на посещението ви на сайта на БТПП. Приканваме Ви да се запознаете с политиката на управление на тези "бисквитки" от социалните мрежи на съответните им сайтове.
   
 5. Мерки за защита
  Книжата и копията на документите, които ни предоставяте, се използват само в рамките на конкретното производство, третират се като поверителна информация и не се споделят с трети страни извън участниците в арбитражното производство, които имат право на достъп до тях.

  Достъп до данните имат определените по конкретното дело арбитри/арбитър, вещо лице, страните по делото и служителите от Секретариата на АС в рамките на обслужването на дейността на арбитража.

  Единият от важните за арбитражното производство принцип е "конфиденциалността". Предвид това, тази информация е защитена не само поради обстоятелството, че някои от съдържащите се вътре данни са лични, а и поради основните принципи на арбитража.
  Всички участници в арбитражното производство (страни, арбитри, вещи лица, секретар-стенографи, свидетели, преводачи) спазват конфиденциалност относно данните, които са узнали във връзка с изпълнението на длъжността/работата си. Служителите от Секретариата на АС са обвързани с изискване за опазване на конфиденциалност и неразгласяване на лични данни чрез нарочен писмен документ.

  Извън изискването за конфиденциалност, БТПП е приложила мерки за защита на данните, както технически (към системите за обработване на данни), така и организационни (вкл., но не само, политики за защита на данните, обучение на служителите ни), чрез които мерки опазва Вашата поверителност.
   
 6. Срокове за съхранение
  Секретариатът на АС при БТПП съхранява приключените дела в течение на 10 години от обявяване на решенията и определенията по тях.

  След изтичане на този срок делата се унищожават, с изключение на решенията и мотивите към тях, както и на сключените спогодби.
   
 7. Вашите права
  Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време. Имате право да знаете какви категории лични данни обработваме за Вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме; имате право да получите информация и за личните данни, които са в процес на обработване, и всякаква налична информация за техния произход, освен ако тя е защитена от закон тайна. За да упражните правото Ви на достъп, изпратете ни искане за достъп. В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до личните Ви данни в срок не по-дълъг от 1 месец, ще Ви посочим причините.

  Също така, имате право да поискате да коригираме всякакви неточности в личните Ви данни. Искането за достъп или актуализиране на личните Ви данни може да изпратите на адрес: гр. София, ул. "Искър" 9, Секретариат на АС.
  Извън гореизброените права, имате право да поискате:
  • да бъдат изтрити Вашите лични данни;
  • да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни за определен период от време;
  • да възразите срещу обработването;
  • преносимост на данните.

  Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме Вашите лични данни.

  В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним Вашите лични данни. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи Вашите лични данни.

  Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни както и да Ви дадем отговор в законоустановения срок. В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон.

  В случай че сметнете, че нарушаваме Вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса.

  Право на жалба:
  Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), ако считате, че нарушаваме гарантираните Ви права със законодателството за защита на личните данни. Актуална информация за начина на упражняване на правото на жалба до КЗЛД можете да намерете на: https://www.cpdp.bg - сайтът на надзорния орган.
   
 8. Актуализация/обновяване
  Настоящото уведомление се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост). Каним Ви да се информирате за тези промени чрез нашия сайт https://www.bcci.bg или като поискате информация от всеки един от нашите служители.

Дата на последна актуализация: 20.03.2019 г.