Предимства на регистъра

 

  • универсален - регистрират се фирми по Търговския закон, сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, кооперации, предприятия, институти, дружества по чл.357 от ЗЗД и др.правни субекти.;
  • публичен, с осигурен свободен достъп до публичните данни както от България, така и от чужбина чрез сайта на БТПП в Интернет - българска и английска версии;
  • улеснена процедура за регистрация - въвеждане в реално време на данните за регистрираните лица от служителите в София и в РТПП/К –  осигурено пълно териториално покритие;
  • създадена възможност за подаване на документи, подписани с ел.подпис.