Допълнителен пакет от услуги, предоставяни на Търговските представителства на чуждестранни лица, при заплатена ежегодна такса за актуализация на информацията и поддържане на базата на сайта на БТПП в интернет


 1. Включване на информация за статута на търговското представителство в "ИНТЕРНЕТ" (българска и английска версия) с данни за: чуждестранното лице, открило представителство в Р България - наименование, правна форма, седалище, адрес, комуникации, национална регистрация, управител; търговското представителство в Р България - наименование, адрес, комуникации, представител/и/ и обем на пълномощията, области за делови контакти, БУЛСТАТ, дан. № и др.;
  за контакти:
  Търговски регистър

  тел.: (02) 8117 476, 8117 551, 8117 405
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: Z.Georgieva@bcci.bg
  Компютърни системи
  тел.: (02) 8117 456
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: vania@bcci.bg
   
 2. Предоставяне на консултации от експертите на Палатата съобразно компетентността им по въпроси, свързани с дейността й, предоставяните услуги и др. (обща информация)
  за контакти:
  тел.: (02) 8117 475
  факс: (02) 987 32 09
   
 3. Предоставяне по електронен път на бюлетин "Инфобизнес".
  за контакти:
  Компютърни системи
  тел.: (02) 8117 456
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: vania@bcci.bg
   
 4. Участие в кръгли маси и дискусии по въпроси, свързани с икономическото състояние на страната.
  за контакти:
  Бизнесцентър

  тел.: (02) 8117 489, 8117 421
  факс: (02) 987 32 09, 8117 490
  E-mail: bcentre@bcci.bg
   
 5. По възможност включване в бизнес-делегации и подготовка на документите, свързани с това, резервации и др. (без поемане на разходите по пътуването - застраховка, билети, такса за правоучастие, хотел).
  за контакти:
  Бизнесцентър

  тел.: (02) 8117 489, 8117 421
  факс: (02) 987 32 09, 811 74 90
  E-mail: bcentre@bcci.bg
   
 6. Получаване на 1 бр. сертификат с данни за статута на представителството на български език и 1 бр. на английски език незабавно при поискване, за представяне пред български организации, партньори и др.
  за контакти:
  Търговски регистър

  тел.: (02) 8117 476, 8117 551, 8117 550
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: Z.Georgieva@bcci.bg

  Забележка: преференциите не се прилагат за ползване на услугата за издаване на сертификати с данни от регистъра за актуалното състояние на ТП за представяне при кандидатстване за визи или за продължително пребиваване в РБългария;

 7. Изготвяне и предоставяне на справки от Търговския регистър по отделни обстоятелства, подлежащи на регистрация (до 3 бр. запитвания, за не повече от 25 фирми годишно).
  за контакти:
  Търговски регистър

  тел.: (02) 8117 476, 8117 551, 8117 405
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: Z.Georgieva@bcci.bg
   

ПРОЦЕНТНО НАМАЛЕНИЕ ОТ ЦЕНИТЕ, СЪГЛАСНО ТАРИФАТА НА БТПП

 1.  Публикуване на информация за новорегистрирани търговски представителства в бюлетин "ИНФОБИЗНЕС" (при заявено изрично желание) - 50%
  за контакти:
  Електронни и печатни издания

  тел.: (02) 8117 520
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: tr_catal@bcci.bg
   
 2. Всички услуги на бюро "Консултации" - 20%
  с изключение на преводаческите услуги
  за контакти:
  Консултации

  тел.: (02) 988 02 32, 8117 477, 8117 479
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: mardor@bcci.bg

РАЗМЕРЪТ НА ЕЖЕГОДНАТА ТАКСА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИТЕ ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И ПОДДЪРЖАНЕ НА БАЗАТА В ИНТЕРНЕТ Е РАВНА НА ЛЕВОВАТА РАВНОСТОЙНОСТ НА 30 EUR , ИЗЧИСЛЕНА ПО КУРСА НА БНБ ЗА ДЕНЯ НА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Услугите ще се ползват срещу представяне на съответна карта за внесена ежегодна такса.