Доброволно уреждане на търговски спорове

Същност на процедурата
Образуването на преписка за съдействие се извършва въз основа на писмено искане /от български или чуждестранен търговец/, съдържашо данни за фирмата, към която е насочена претенцията, изложение на обстоятелствата, на които се основава, размера на задължението (ако има такова), други факти, отнасящи се до възникналия спор.

Ако искането е от българско лице и е насочено срещу чуждестранно лице, БТПП изпраща писмо до съответната чуждестранна търговска палата, в което описва случая така както е представен от българското лице и неговата претенция. Позовавайки се на договореностите за сътрудничество между търговските палати, БТПП се обръща към съответната чуждестранна палата с молба да окаже съдействие пред чуждестранното лице за предприемане на действия за доброволно уреждане на спора.

По аналогичен начин, ако чуждестранна фирма има претенции към български партньор, тя се объръща към чуждестранната палата, в която членува и тя препраща преписката за съдействие към БТПП за доброволно уреждане на проблема.

Описаната процедура няма задължителен характер и се основава изцяло на доброволността и желанието на страните за уреждане на спора по извънсъдебен ред.

Тарифа (чл. 4)

Сумата може да бъде заплатена:

 • в брой в касата на Палатата
 • преведена по банков път:
      BIC: UNCR BGSF
      IBAN: BG 25 UNCR 7630 1000 3081 19
      БАНКА „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”,
      пл.”Света Неделя” № 7, София
 • по електронен път:
  • при фиксирана цена на услугата отивате в тарифата на съответната позиция и натискате "Количката".
  • при услуга без фиксирана цена моля уведомете с e-mail за особеностите на услугата. След уточняване ще бъдете уведомени с e-mail за следващите стъпки.

 

За контакти: 
 З. Георгиева Р. Спасова
  тел.: (02) 8117 476, 8117 551, 987 88 84, 988 45 05
  факс: (02) 987 32 09
  Z.Georgieva@bcci.bg, R.Spassova@bcci.bg