Тарифа за таксите и разноските за помирение

§ 1.. Всяка молба за помирение трябва да бъде придружена с внасяне на административна такса в размер на 100 лв. Таксата се внася по специална банкова сметка на Българската търговско-промишлена палата. Преди постъпване на административната такса молбата за помирение се оставя без движение.
§ 2.. При образуване производството за помирение, Председателят на Арбитражния съд определя аванс за разноските, като се ръководи от характера на спора и нормално необходимото време за приключване на помирението, включително и разноските на помирителя за командировки, когато се налагат такива.
§ 3. След приключване на производството за помирение по чл. 5, ал. 1 от Правилника за помирение, Председателят на Арбитражния съд определя възнаграждението на помирителя като изхожда от употребеното време, сложността и другите обстоятелства, които трябва да бъдат взети предвид. Възнаграждението не може да бъде по-голямо от това на арбитър по вътрешни и международни дела в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата.
§ 4. Неизползваната част от аванса за разноски се възстановява на страните, респ. на страната, която го е внесла.
___________________________________________________________________

Тарифата е приета от Изпълнителното бюро на БТПП с Протокол 22/5-99 от 12.05. 1999 г. и Решение на Управителния съвет на БТПП от 16.12.1998 г. във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от Устава на БТПП и влиза в сила от 5 юли 1999 г.