Тарифа за арбитражните такси и разноски по дела, които се разглеждат от АС при БТПП - 2019

(Приета от Изпълнителния съвет на БТПП с Решение № 47/3-2002 от 29 януари 2002 г., допълнена и изменена с
Решение № 85/20-2007 от 24 август 2007 г., в сила от 1 септември 2007 г.
допълнена и изменена с Решение на ИС на БТПП № 67/21-2011 г. от 15.11.2011 г., в сила от 01.01.2012 година
Приета от Изпълнителния съвет на БТПП с Решение No 34/17-2015, в сила от 01.09.2015 г.
Изменена и допълнена с решение 3 по т.1.3 от Протокол № 9/20-2019 г. от 22.10.2019 г. на ИС на БТПП, в сила от 01.12.2019 г.)

 

Параграф 1 Арбитражна такса и депозит
Параграф 2 Размер на арбитражната такса
Параграф 3 Намаляване на размера и частично връщане на арбитражната такса
Параграф 4 Арбитражна такса по насрещен иск и по възражение за прихващане
Параграф 5 Депозит за арбитражни разноски
Параграф 6 Разноски за събиране на доказателства по делото
Параграф 7 Допълнителни разноски
Параграф 8 Отговорност на страните за арбитражната такса, депозита и разноските
Параграф 9 Отговорност на страните за разноски в обезпечителното производство

 

Параграф 1. Арбитражна такса и депозит
(1) По водене на делото се събират арбитражна такса и депозит за разноски.
(2) "Арбитражна такса" е сумата, която се събира за покриване на общите разноски на Арбитражния съд, включително възнаграждението на арбитрите.
(3) "Депозит" е сумата, събирана за разноските, които се правят по отделните дела за призоваване и съобщения, за връчване на книжа, за преводач, за водене на стенографски протокол, за издаване на удостоверения и други подобни.
Go to TOP

 

Параграф 2. Размер на арбитражната такса
(1) Арбитражният съд събира арбитражна такса, която се определя в зависимост от цената на иска по следната таблица:

 

Цена на иска (BGN) Арбитражна такса (BGN)
- до 1 000 400
от 1 001 до 10 000 400 + 4% за сумата над 1 000
от 10 001 до 100 000 760 + 3.8% за сумата над 10 000
от 100 001 до 500 000 4 180 + 3.2% за сумата над 100 000
от 500 001 до 1 000 000 16 980 + 2% за сумата над 500 000
над 1 000 000 - 26 980 + 1% за сумата над 1 000 000

 

(2) Арбитражната такса се предплаща. При плащане чрез банков превод таксата се смята платена в деня, когато бъде заверена банковата сметка на БТПП.
(3) При увеличение на иска се внася допълнителна арбитражна такса, като нейният размер представлява разликата между таксата, която се дължи върху цената на иска след увеличението и внесената вече такса.
(4) При обективно съединяване на исковете, ако общата цена на исковете е под 50 000 лева, арбитражната такса се увеличава, както следва:
 
  • ако броят на съединените искове е от 3 до 5 – определената по реда на горната таблица арбитражна такса се увеличава с коефициент 1.2;
  • ако броят на исковете е между 5 и 10 - арбитражната такса се увеличава с коефициент 1.5;
  • ако броят на съединените искове надхвърля 10 – с коефициент 2.
(5) Ако по уговорка на страните по международно дело последното се води на език, различен от български, определената по реда на горната таблица арбитражна такса се увеличава с коефициент 1.2.
(6) Когато иск или възражение за прихващане са предявени в чужда валута, цената на иска или възражението за прихващане се определя в български лева според обменния курс на БНБ в деня на предявяване. Арбитражната такса и депозит се определят в български лева, а по международни дела и в евро според фиксирания курс на еврото.
(7) Страните могат да внасят арбитражните такси и депозити в предпочитана от тях валута, за която БТПП има открити сметки. При връщане на суми последните се връщат във валутата, в която са внесени.
(8) При предявен частичен иск таксата се изчислява върху предявения частичен размер, но не по-малко от 10%  от пълния размер.
Go to TOP

 

Параграф 3. Намаляване на размера и частично връщане на арбитражната такса
(1) Ако делото се разглежда от един арбитър, се събират 70% от размера на дължимата съгласно пар. 2, т. 1 арбитражна такса.
(2) При прекратяване на делото на ищеца се връщат:
 
  1. 75 % от внесените арбитражна такса и депозит, ако прекратяването е станало преди  конституирането  на Решаващия орган.
  2. 50% от внесената арбитражна такса, когато делото е прекратено след като Решаващият орган е   конституиран.
  3. 25% от внесената такса при произнасяне по възражението за некомпетентност с решението по делото, при прекратяване на производството по евентуален иск или евентуално възражение за прихващане, постановени при решаване на делото, както и когато страните са поискали прекратяване в срока за постановяване на решението.
(3) Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато внесената такса е в минимален размер, както и когато ищецът е оттеглил иска или бездейства, след като Решаващият орган е постановил предварително решение, обуславящо изцяло изхода на делото.
(4) Определението за връщане на част от арбитражната такса се постановява от Решаващия орган, а когато той не е образуван - от Председателя на Арбитражния съд.
Go to TOP

 

Параграф 4. Арбитражна такса по насрещен иск и по възражение за прихващане
За насрещния иск и възражението за прихващане арбитражна такса се събира съобразно правилата за първоначалния иск.
Go to TOP

 

Параграф 5. Депозит за арбитражни разноски
(1) Депозитът за разноски се определя от Председателя на Арбитражния съд и се предплаща от ищеца.
(2) При постановяване на решението или прекратяване на делото депозитът се отчита от Решаващия орган. Той задължава БТПП да възстанови на ищеца неизразходваната част от внесения депозит, съответно задължава ищеца да довнесе разликата между внесения депозит и действителния размер на направените по делото разноски. Ако Решаващият орган не е образуван, депозитът се отчита от Председателя на Арбитражния съд.
(3) /Нова, в сила от 01.12.2019 г./ При надвнесен депозит Решаващия орган задължава БТПП да възстанови на ищеца неизразходваната част от внесения депозит с диспозитива на решението по делото.
Go to TOP

 

Параграф 6. Разноски за събиране на доказателства по делото
(1) Сумите за възнаграждение на вещи лица и техните командировки, ако се налагат такива във връзка с изготвяне на заключенията, както и сумите за извършване на оглед, се внасят предварително от страната, която ги е поискала, в размер, определен от Решаващия орган.
(2) Разноските, свързани с довеждането на допуснат свидетел, се поемат от страната, която го е поискала.
Go to TOP

 

Параграф 7. Допълнителни разноски
(1) Когато по искане на страните заседанията на Решаващия орган се провеждат извън седалището на Арбитражния съд, допълнителните разноски за това се внасят предварително от страните по равно. След приключване на делото те се отчитат от Решаващия орган, който се разпорежда за връщането на неизразходваната част, ако има такава, респ. за довнасяне на разликата.
(2) Страната, която е посочила арбитър, чието участие в заседанията на Решаващия орган е свързано с разноски по пътуването и пребиваването му в седалището на Арбитражния съд в гр. София, внася предварително сумата за тези разходи, които остават за нейна сметка, независимо от изхода на делото.
Go to TOP

 

Параграф 8. Отговорност на страните за арбитражната такса, депозита и разноските
(1) Ако страните не са уговорили друго, разходите за арбитражна такса, депозит и събиране на доказателства по делото се присъждат в тежест на страната, срещу която е постановено решението, а когато искът е уважен частично, те се присъждат пропорционално на уважената и отхвърлената част от иска. Разходи за явяване на допуснат свидетел се присъждат, ако са доказани от страната, която ги претендира, но техният размер не може да надхвърля нормативно определените разходи за командировки.
(2) Страната, която има право на разноски, може да иска да й бъдат присъдени доказаните нормални разходи, които тя е направила за своята процесуална защита по делото. Тези разходи тя трябва да докаже пред Арбитражния съд.
(3) На страната, представлявана от юрисконсулт или ползвала адвокатска защита по делото, но не представила доказателства за извършените разходи, се присъжда минималният размер, определен с Тарифата за адвокатските възнаграждения.
(4) Ответникът има право на разноски и при прекратяване на делото съобразно предходните алинеи.
Go to TOP

 

Параграф 9. Отговорност на страните за разноски в обезпечителното производство
(1) Ако страните не са уговорили друго, всяка страна има право да иска присъждане съобразно пар. 8, ал. 1 и 2 на разноските, направени в производство по  обезпечение на иск - предмет на арбитражното производство.
(2) Разноските по предходната алинея включват държавната такса и нормалните разходи, които страната е направила за своята процесуална защита в обезпечителното производство. Тези разноски трябва да бъдат доказани пред Решаващия орган.
Go to TOP