Структура на АС при БТПП

Президиум

Президиумът на АС се състои от: председател на АС, трима зам. председатели и трима членове. Президиумът е с мандат от пет години.

Председател на АС
Председателят представлява Съда в страната и в чужбина, свиква на заседание Президиума на АС и арбитражните колегии, отчита дейността на Съда, изпълнява решенията на Президиума.

Понастоящем Председател на АС е г-н Благовест Пунев.

Арбитри
Арбитрите се вписват и заличават от листата на арбитрите с решение на Президиума на АС за срок от пет години. За спорове между страни с местожителство или седалище в Р България (вътрешни дела) се води отделна листа от тази за споровете, по които поне една от страните е с местожителство или седалище в чужбина (международни дела). Като арбитри се вписват специалисти с юридическо образование, които не са осъждани и имат богат професионален опит в областта на търговията и стопанството като цяло. Арбитрите могат да бъдат и лица с небългарско гражданство.

Арбитрите образуват арбитражна колегия, която:

  • взема решения по организационни въпроси на съда;
  • ежегодно обсъжда отчета на Председателя на съда за предходната година и взема решение по него;
  • обсъжда практиката на съда по прилагане на нормативните актове , общи за вътрешните и международни дела, с оглед нейното уеднаквяване, като решенията по този въпрос са задължителни за арбитрите, ако за тях са гласували повече от половината арбитри, включени в листата на арбитрите по вътрешни дела.

АС разрешава възложените му спорове чрез състав от трима арбитри или чрез един арбитър. Техните права и задължения са еднакви.

Арбитрите по всяко дело попълват декларации за безпристрастност и независимост, които се изпращат на страните по делото.

Секретариат
Секретарите на АС трябва да имат висше юридическо образование, да владеят английски език, да ползват руски. Секретарите организират деловодството, водят кореспонденцията на АС и извършват всички онези действия по делата, които са им възложени от правилниците.