Содексо Пасс България

В изпълнение на сключен договор между БТПП и «Содексо Пасс България» ЕООД, дружеството издава ваучери за храна и ги предоставя на клиенти, осигурени чрез посредничеството на Палатата.

БТПП разполага и популяризира съвместната дейност чрез разпространяване на специална брошура, изготвена от «Содексо Пасс България» ЕООД, съдържаща информация за това, какво представляват ваучерите за храна; какви са данъчните облекчения при ползването им, начините на приложението им, обяснение на всички стъпки на процеса: договор, поръчка, плащане, осчетоводяване.