Правилник на Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии при БТПП

ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА

СЪВЕТ ПО ИНОВАЦИИ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Чл. 1. (1)  Съветът по иновации, дигитализация и нови технологии (СИДНТ) при  Българската търговско промишлена палата (БТПП), наричан по-долу „Съвет/а/ът” е учреден на основание чл.7 от Устава на БТПП. В логото на Съвета и в рекламните му форми Съветът се изписва като „Съвет по иновации,  дигитализация и нови технологии” или накратко като СИДНТ.

(2) Седалището и адресът на Съвета са тези на БТПП – София, п.к. 1058, ул. „Искър” № 9.

Чл. 2. (1) Съветът съдейства за въвеждане на иновативни продукти и услуги, дигитализация и нови технологии в икономиката на страната, както и осъществява връзката между бизнеса, научните институти, висшите учебни заведения и компетентните държавни органи, като:

 1. Разработва и представя чрез БТПП на компетентните органи становища по нормативни актове и други документи, отнасящи се до въвеждане на иновативни продукти и услуги,  дигитализация и нови технологии в икономиката на страната, с цел повишаване конкурентоспособността на икономиката;
 2. Предлага мерки за стимулиране на иновациите, дигитализацията и новите технологии;
 3. Прави проучвания относно нормативната уредба, принципите и добрите практики в ЕС при въвеждане на иновативни продукти и услуги, технологичен трансфер, защита на интелектуална собственост, дигитализация и нови технологии.
 4. Участва със свои представители в работата на различни държавни, обществени и други  органи;
 5. Сътрудничи си със сродни органи и организации;
 6. Участва, включително чрез БТПП, в проекти и програми;
 7. Съдейства за осъществяване на връзката между нуждите на бизнеса и науката, вкл. със съдействието на БТПП, чрез организиране и провеждане на регионални и международни срещи със заинтересовани фирми и с участие на представители на научни организации.
 8. Организира чрез БТПП срещи, дискусии и кръгли маси за обсъждане на актуални проблеми и въпроси по въвеждане на иновативни продукти и услуги, технологичен трансфер, защита на интелектуална собственост, дигитализация и нови технологии в икономиката на страната;
 9. Организира чрез БТПП семинари относно въвеждане на иновативни продукти и услуги, технологичен трансфер, защита на интелектуална собственост, дигитализация и нови технологии в икономиката на страната
 10. Осъществява други дейности, предложени от членове на Съвета, насочени към въвеждане на иновативни продукти и услуги, технологичен трансфер, защита на интелектуална собственост, дигитализация и нови технологии в икономиката на страната;
 11. Консултира членовете на Съвета и на БТПП, както и други организации и фирми, споделящи принципите, залегнали в Устава и Кодекса по етика на БТПП, относно тяхно участие в проекти и програми, свързани с осигуряване на финансиране за въвеждане на иновативни продукти и услуги, технологичен трансфер, защита на интелектуална собственост, дигитализация и нови технологии;
 12. Учредява поощрителни награди, в т.ч. ежегодна награда за най-успешна иновативна фирма и/или предприятие с най-успешна патентна дейност в сътрудничество с Патентно ведомство и най-успешен иновативен проект, които се предлагат на Изпълнителния съвет на БТПП за одобрение и се връчват заедно с ежегодните награди на БТПП или на отделна церемония;
 13. Съдейства за осъществяване на връзка между нуждите на практиката и науката (вкл. и на реализираните научни проекти, финансирани от Националния иновационен фонд, фонд „Научни изследвания”, Европейският Иновативен Съвет, Европейският Институт по Иновации и Технологии, т.нар. рискови фондове, финансиращи иновативни проекти и др.);
 14. Насърчава прилагането на т.нар. „финтех“ правила съвместно с компетентните органи и институции, банки, както и с други финансови институции;
 15. Извършва анкетни проучвания относно проблемите при взаимодействието между създателите на научни иновативни продукти и стопанските субекти в страната и предлага конкретни мерки за решаване на тези проблеми;
 16. Съдейства за осъществяване на защита на иновативните продукти, вкл. и на европейско ниво във взаимодействие със структури в БТПП;
 17. областта на иновациите си сътрудничи с Патентно ведомство,  Министерство на Иновациите и растежа и други компетентни институции и организации;

(2) Материали и предложения, произтичащи от действията по ал. 1, се обсъждат на Общи събрания на Съвета, или на заседания на Управителния Борд на Съвета с участието на определени заинтересувани членове на Съвета, и/или техни експерти.

(3) За обсъжданията по ал. 2 се изпраща покана по е-мейл не по-късно от 7 дни преди събранието / заседанието:

 1. От Председателя или двамата зам. председатели, чрез съответна покана;
 2. По искане на  Управителния Борд на Съвета или на 1/10 от членовете на Съвета, чрез покана, подписана от техни представители или от Председателя или двамата зам. председатели  на Съвета;
 3. По решение на Изпълнителния съвет на БТПП, чрез покана от Председателя или двамата зам. председатели  на Съвета.

Чл. 3. (1) Членовете на Съвета са редовни, асоциирани и почетни.

(2) Редовните членове могат да бъдат:

 1. Представители на български и чуждестранни стопански и нестопански субекти, регистрирани по законоустановения ред;
 2. Учени (в т.ч. и от чужбина), поканени от Борда на Съвета;
 3. Представители на стопански и нестопански субекти, поканени от Управителния Борд  на Съвета в индивидуално качество.

(3) Асоциирани членове на Съвета могат да бъдат представители на стопански и нестопански субекти, държавни и общински органи и организации.Те имат право на съвещателен глас.

(4) Почетни членове на Съвета могат да бъдат негови редовни членове, както и други лица, които имат значителен принос към неговата дейност. Почетните членове се предлагат от Председателя или двамата зам. председатели и се одобряват от Управителния Борд с обикновено мнозинство.

Чл. 4. (1) Членове на Съвета по чл. 3, ал. ал. 2 и 3 могат да станат органите и лицата, посочени в тези разпоредби, въз основа на подадено писмено заявление и попълнен формуляр.

(2) Членственото правоотношение по чл. 3, ал. ал. 2 и 3 възниква след решение на  Управителния Борд  на Съвета по подаденото заявление. Членовете на БТПП стават членове на Съвета автоматично след подаване на заявление за членство.

(3) Приемането на почетни членове на Съвета се извършва по предложение на Председателя или двамата зам. председатели, след съгласие на лицето, предложено за почетен член и се одобряват от Управителния Борд с обикновено мнозинство.

Чл. 5. (1)  Членовете на Съвета могат да прекратят своето членство с едностранно писмено заявление до Управителния Борд  на Съвета. Членството се прекратява с получаването на заявлението от Управителния Борд .

(2) Членството в Съвета се прекратява и при системно (повече от три пъти) неучастие в събитията на Съвета, въпреки получената покана, както и при неплащане на членски внос в продължение на повече от една година. Решението за прекратяване се приема от Управителния Борд  на Съвета след предложение на Председателя или двамата зам. председатели. Изпълнителният секретар на Съвета в срок от една седмица след решението на Бюрото уведомява за това заинтересованото лице за прекратяването с писмо, изпратено по електронна поща на официалния посочен електронен адрес от члена на Съвета.

Чл. 6. Органи на Съвета са:

 1. Общо събрание;
 2. Управителния Борд;
 3. Председател, които се определя от Изпълнителния съвет на БТПП, с цел осигуряване на връзка и координация на работата на Съвета с дейността на БТПП и двама зам. председатели.

Чл. 7. (1) В Общото събрание участват всички членове на Съвета, като всеки член има право на един глас.

(2)  Общото събрание на Съвета:

 1. Избира 9 членен състав на Управителния Борд на Съвета за срок от пет години;
 2. Одобрява организационна и финансова програма за дейността на Съвета през следващата календарна година и годишен организационен и финансов отчет за изтеклия едногодишен период;
 3. Одобрява настоящия правилник, обсъжда изменения и допълнения в него и го предлага за утвърждаване на Изпълнителния съвет на БТПП;
 4. Обсъжда материали и предложения, резултат на действията по чл. 2 от този правилник;
 5. Учредява и присъжда индивидуални и колективни годишни награди за най-успешна иновативна фирма и/или предприятие и най-успешен иновативен проект, Годишни награди за иноватори постигнали успешна пазарна реализация на иновациите си;
 6. Създава работни групи, секции и други помощни органи за разработка на материали, предложения и мерки в изпълнение на действията по чл. 2 от този правилник

(3) Общото събрание се свиква най-малко един път годишно, чрез покана, изпратена по е-мейл до 7 дни преди събранието:

 1. от Борда, чрез покана, подписана и изпратена от Председателя или двамата зам. председатели  на Съвета;
 2. от  Председателя или двамата зам. председатели или председателя на БТПП, чрез съответно подписана и изпратена от тях покана;
 3. по искане на 1/10 от членовете на Съвета, чрез покана, подписана и изпратена от техни представители или от  Председателя или двамата зам. председатели на Съвета;
 4. по решение на Изпълнителния съвет на БТПП чрез покана, подписана  и изпратена от Председателя или двамата зам. председатели  на Съвета.

(4) Общото събрание е редовно, ако всички членове на Съвета са били поканени.

(5) Общото събрание приема всички решения с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Съвета.

Чл. 8. (1) Управителният Борд на Съвета е в състав от Председател и двама зам. председатели и шест члена. Всеки член от състава на Управителният Борд  може писмено да упълномощи друго лице, което да вземе участие с право на глас в заседание на Управителният Борд  .

(2) Управителният Борд  на Съвета избира от своя състав двамата зам. председатели  и предлага за утвърждаване от Изпълнителния съвет на БТПП състава на Управителният Борд   и неговото ръководство.

(3)   Управителният Борд  на Съвета:

 1. Определя състав на Комисия за оценка на представените за награждаване предложения за награда за най-успешна иновативна фирма и/или предприятие и най-успешен иновативен проект, както и критериите за оценка на предложенията;
 2. Одобрява извършеното от комисията класиране.
 3. Предлага за утвърждаване от Изпълнителния съвет на БТПП на класираните за награждаване предложения;
 4. Изготвя критерии за присъждане на сертификат за бизнес отличие и устойчиво иновативно развитие на компанията  

(4) Извършва други дейности, предвидени в този правилник.

(5)  Управителният Борд се свиква на заседание не по-късно от 3 дни преди заседанието от  Председателя - по негова инициатива, или по инициатива на член на Управителният Борд..В последния случай, ако Председателят не свика/т заседание, това се извършва от члена на Управителният Борд   , по чиято инициатива е свикването.

Управителният Борд може да използва и телеконферентна и интернет връзка за комуникация по време на заседание.

(6)  Управителният Борд   приема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство от всички свои членове.

Към Съвета по решение на Управителния Борд могат да се изграждат работни групи, секции и други помощни органи.

Чл. 9. (1) Председателят, а при негово отсъствие заместник председател:

 1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителният Борд на Съвета;
 2. Ръководи Общото събрание и заседанията на  Управителният Борд на Съвета;
 3. Упражнява контрол върху работата на работните групи, ако има създадени такива;
 4. Представлява Съвета в отношенията му с трети лица;
 5. Отчитат дейността на Съвета пред Изпълнителния съвет на БТПП.
 6. Извършва необходимите действия за изпращането до държавните органи, чрез председателя на БТПП на съответните материали, разработени при изпълнение на чл. 2 от настоящия правилник.

Чл.10. (1)  Изпълнителният/те секретар на Съвета подпомага/т Председателят на Съвета при изпълнение на неговите задължения, като извършва/т и техническото обслужване на Съвета.

(2) Изпълнителният/те секретар/и на Съвета се определя/т съгласувано с ръководството на БТПП.

(3) Председателят на БТПП или Председателят на Съвета сключва с изпълнителния/те секретар/и договор, определящ неговите/техните задължения и възнаграждение, договорът включва условието, че лицето/лицата, които са служители на БТПП ще изпълнява/т задълженията си като изпълнителен секретар/и в извънработното време на БТПП, освен ако дейността не налага да се извърши в работно време.

(4) Възнаграждението на изпълнителния секретар/и на Съвета е за сметка на приходите на Съвета и/или чрез допълнително възнаграждение по гражданско правоотношение.

Чл.11. (1)  Всеки член на Съвета има право:

 1. Да участва в Общото събрание на Съвета, да избира и да бъде избиран в неговите органи;
 2. Да прави искане пред Управителният Борд на Съвета за свикване на Общо събрание за обсъждане на въпроси от предмета на дейност на Съвета;
 3. Да участва във всички мероприятия на Съвета;
 4. Да получава информация за дейността на Съвета.

(2) Всеки член на Съвета е длъжен:

 1. 1. Да участва в Общото събрание ;
 2. 2. Да изпълнява решенията на органите на управление на Съвета;
 3. 3. Да спазва Устава на БТПП, настоящия правилник и Кодекса по етика в стопанската дейност на БТПП;
 4. 4. Да заплаща определения членски внос. Асоциираните и почетните членове не заплащат членски внос.

Чл.12. (1)  Редовните членове на Съвета – юридически лица заплащат членски внос, както следва:

 1. Юридическите лица с персонал под 50 наети лица – 100 лв. годишно;
 2. Юридически лица с персонал 50 и повече наети лица – 200 лв. годишно.
 3. Юридически лица с нестопанска цел - 100 лв. годишно

            (2) Редовните членове на Съвета - физически лица членски внос в размер на 50 лв. годишно.

Чл.13. (1)  Съветът набира приходи от:

 1. Членски внос, събиран от членовете;
 2. Средства от извършвана дейност;
 3. Целево набрани средства – спонсорство, дарения и др. законни източници.

(2) Съветът може да извършва разходи за своята дейност само в рамките на получените приходи и в съответствие с утвърдената финансова програма от Общото събрание.

(3) Разходите се извършват по искане на Председателят на Съвета с обосновано предложение до председателя на БТПП, а при отсъствие на последния – до негов заместник.

(4) Съветът извършва своята дейност при условията на финансова самоиздръжка. За финансовите средства на Съвета се води отделен отчет в счетоводството на БТПП по вътрешна разчетна сметка.

Чл.14. (1) Съветът  се създава безсрочно.

(2) Решение за прекратяване на дейността на Съвета се взима от Общото събрание. Това решение се утвърждава от Изпълнителния съвет на БТПП.

(3) Изпълнителният съвет на БТПП може да прекрати дейността на Съвета в случаите, когато:

 1. Съветът не извършва дейност в продължение на повече от една година;
 2. Съветът и / или негов орган  нарушава настоящия правилник и/ или Кодекса по етика или Кодекса за добро административно поведение на БТПП.

Заключителна разпоредба:
Настоящият правилник е приет от Общото събрание на Съвета, проведено на 17.02 2023 г. и утвърден с решение Изпълнителен съвет на БТПП на т.3.1 от Протокол 84/6 – 2023 на Изпълнителния съвет на БТПП от заседанието, проведено на 07.03.2023 г.