Правилник на Съвета по иновации

ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА

СЪВЕТ ПО ИНОВАЦИИ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Чл. 1.  (1)  Съветът по иновации, дигитализация и нови технологии (СИДНТ) при  Българската търговско промишлена палата (БТПП), наричан по-долу „Съвет/а/ът” е учреден на основание чл.7 от Устава на БТПП. В логото на Съвета и в рекламните му форми Съветът се изписва като „Съвет по иновации,  дигитализация и нови технологии” или накратко като СИДНТ.

            (2) Седалището и адресът на Съвета са тези на БТПП – София, п.к. 1058, ул. „Искър” № 9.

Чл. 2. (1) Съветът съдейства за въвеждане на иновативни продукти и услуги, дигитализация и нови технологии в икономиката на страната, както и осъществява връзката между бизнеса, научните институти, висшите учебни заведения и компетентните държавни органи, като:

1. Разработва и представя чрез БТПП на компетентните органи становища по нормативни актове и други документи, отнасящи се до въвеждане на иновативни продукти и услуги,  дигитализация и нови технологии в икономиката на страната, с цел повишаване конкурентоспособността на икономиката;

2. Предлага мерки за стимулиране на иновациите, дигитализацията и новите технологии;

3. Прави проучвания относно нормативната уредба, принципите и добрите практики в ЕС при въвеждане на иновативни продукти и услуги, дигитализация и нови технологии.

4. Участва със свои представители в работата на различни държавни, обществени и други  органи;

5. Сътрудничи си със сродни органи и организации;

6. Участва, включително чрез БТПП, в проекти и програми;

7. Съдейства за осъществяване на връзката между нуждите на бизнеса и науката, вкл. със съдействието на БТПП, чрез организиране и провеждане на регионални срещи със заинтересовани фирми и с участие на представители на научни организации.

8. Организира чрез БТПП срещи, дискусии и кръгли маси за обсъждане на актуални проблеми и въпроси по въвеждане на иновативни продукти и услуги, дигитализация и нови технологии в икономиката на страната;

9. Организира чрез БТПП семинари относно въвеждане на иновативни продукти и услуги, дигитализация и нови технологии в икономиката на страната

10. Осъществява други дейности, предложени от членове на Съвета, насочени към въвеждане на иновативни продукти и услуги, дигитализация и нови технологии в икономиката на страната;

11. Консултира членовете на Съвета и на БТПП, както и други организации и фирми, споделящи принципите, залегнали в Устава и Кодекса по етика на БТПП, относно тяхно участие в проекти и програми, свързани с осигуряване на финансиране за въвеждане на иновативни продукти и услуги, дигитализация и нови технологии;

12. Учредява поощрителни награди, в т.ч. ежегодна награда за най-успешна иновативна фирма и/или предприятие с най-успешна патентна дейност в сътрудничество с Патентно ведомство и най-успешен иновативен проект, които се предлагат на Изпълнителния съвет на БТПП за одобрение и се връчват заедно с ежегодните награди на БТПП или на отделна церемония;

13. Съдейства за осъществяване на връзка между нуждите на практиката и науката (вкл. и на реализираните научни проекти, финансирани от Националния иновационен фонд, фонд „Научни изследвания”, т.нар. рискови фондове, финансиращи иновативни проекти и др.);

14. Насърчава прилагането на т.нар. „финтех“ правила съвместно с компетентните органи и институции, банки, както и с други финансови институции;

15. Извършва анкетни проучвания относно проблемите при взаимодействието между създателите на научни иновативни продукти и стопанските субекти в страната и предлага конкретни мерки за решаване на тези проблеми;

16. Съдейства за осъществяване на защита на иновативните продукти, вкл. и на европейско ниво във взаимодействие със структури в БТПП;

17. В областта на иновациите си сътрудничи с Патентно ведомство, Държавна агенция за научни изследвания и иновации и други компетентни институции и организации;

 (2) Материали и предложения, произтичащи от действията по ал. 1, се обсъждат на Общи събрания на Съвета, или на заседания на Бюрото на Съвета с участието на определени заинтересувани членове на Съвета, и/или техни експерти.

(3) За обсъжданията по ал. 2 се изпраща писмена покана не по-късно от 7 дни преди събранието / заседанието:

1. От единия или двамата съпредседатели, чрез съответна покана;

2. По искане на Бюрото на Съвета или на 1/10 от членовете на Съвета, чрез покана, подписана от техни представители или от единия или двамата съпредседатели на Съвета;

3. По решение на Изпълнителния съвет на БТПП, чрез покана от единия или двамата съпредседатели на Съвета.

Чл. 3. (1) Членовете на Съвета са редовни, асоциирани и почетни.

(2) Редовните членове могат да бъдат:

1. Представители на стопански и нестопански субекти, регистрирани по законоустановения ред;

2. Учени (в т.ч. и от чужбина), поканени от бюрото на Съвета;

3. Представители на стопански субекти, поканени от Бюрото на Съвета в индивидуално качество.

(3) Асоциирани членове на Съвета могат да бъдат представители на държавни и общински органи и организации. Техният брой не трябва да позволява вземане на решение само с техните гласове.

(4) Почетни членове на Съвета могат да бъдат негови редовни членове, както и други лица, които имат значителен принос към неговата дейност.

Чл. 4. (1) Членове на Съвета по чл. 3, ал.ал. 2 и 3 могат да станат органите и лицата, посочени в тези разпоредби, въз основа на подадено писмено заявление и попълнен формуляр.

            (2) Членственото правоотношение по чл. 3, ал. ал. 2 и 3 възниква след решение на Бюрото на Съвета по подаденото заявление. Членовете на БТПП стават членове на Съвета автоматично след подаване на заявление за членство.

            (3) Приемането на почетни членове на Съвета се извършва по предложение на член на Бюрото на Съвета и с решение на Бюрото, след съгласие на лицето, предложено за почетен член.

Чл. 5. (1)  Членовете на Съвета могат да прекратят своето членство с едностранно писмено заявление до Бюрото на Съвета. Членството се прекратява с получаването на заявлението от Бюрото.

            (2) Членството в Съвета се прекратява и при системно (повече от три пъти) неучастие в събитията на Съвета, въпреки получената покана, както и при неплащане на членски внос в продължение на повече от една година. Решението за прекратяване се приема от Бюрото на Съвета след предложение на един от двамата съпредседатели. Изпълнителният секретар на Съвета в срок от една седмица след решението на Бюрото уведомява за това заинтересованото лице за прекратяването с писмо, изпратено по електронна поща.

Чл. 6. Органи на Съвета са:

1. Общо събрание;

2. Бюро;

3. Двама съпредседатели, единият от които се определя от Изпълнителния съвет на БТПП, с цел осигуряване на връзка и координация на работата на Съвета с дейността на БТПП.

Чл. 7. (1) В Общото събрание участват всички членове на Съвета, като всеки член има право на един глас.

            (2)  Общото събрание на Съвета:

1. Избира 11 членен състав на Бюрото на Съвета за срок от три години;

2. Одобрява организационна и финансова програма за дейността на Съвета през следващата календарна година и годишен организационен и финансов отчет за изтеклия едногодишен период;

3. Одобрява настоящия правилник, обсъжда изменения и допълнения в него и го предлага за утвърждаване на Изпълнителния съвет на БТПП;

4. Обсъжда материали и предложения, резултат на действията по чл. 2 от този правилник;

5. Учредява и присъжда индивидуални и колективни годишни награди за най-успешна иновативна фирма и/или предприятие с най-успешна патентна дейност в сътрудничество с Патентно ведомство и най-успешен иновативен проект;

6. Създава работни групи, секции и други помощни органи за разработка на материали, предложения и мерки в изпълнение на действията по чл. 2 от този правилник

(3) Общото събрание се свиква най-малко един път годишно, чрез писмена покана, изпратена до 7 дни преди събранието:

1. от Бюрото, чрез покана, подписана и изпратена от единия или двамата съпредседатели на Съвета;

2. от единия или двамата съпредседатели или председателя на БТПП, чрез съответно подписана и изпратена от тях покана;

3. по искане на 1/10 от членовете на Съвета, чрез покана, подписана и изпратена от техни представители или от единия или двамата съпредседатели на Съвета;

4. по решение на Изпълнителния съвет на БТПП чрез покана, подписана  и изпратена от единия или двамата съпредседатели на Съвета.

            (4)  Общото събрание е редовно, ако всички членове на Съвета са били поканени.

            (5) Общото събрание приема всички решения с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Съвета.

Чл. 8. (1) Бюрото на Съвета е в състав от двама съпредседатели, изпълнителен секретар и осем члена. Единият от членовете на Бюрото на Съвета е представител, посочен от Министерство на икономиката или ИАНМСП. Всеки член от състава на Бюрото може писмено да упълномощи друго лице, което да вземе участие с право на глас в заседание на Борото.

            (2) Бюрото на Съвета избира от своя състав двамата съпредседатели и предлага за утвърждаване от Изпълнителния съвет на БТПП състава на Бюрото и неговото ръководство.

(3) Бюрото на Съвета:

1. Определя състав на Комисия за оценка на представените за награждаване предложения за награда за най-успешна иновативна фирма и/или предприятие с най-успешна патентна дейност в сътрудничество с Патентно ведомство и най-успешен иновативен проект, както и критериите за оценка на предложенията;

2. Одобрява извършеното от комисията класиране.

3. Предлага за утвърждаване от Изпълнителния съвет на БТПП на класираните за награждаване предложения;

(4) Извършва други дейности, предвидени в този правилник.

(5) Бюрото се свиква на заседание не по-късно от 3 дни преди заседанието от единия или двамата съпредседатели - по негова/тяхна инициатива, или по инициатива на член на Бюрото. В последния случай, ако съпредседателят/ите не свика/т заседание, това се извършва от члена на Бюрото, по чиято инициатива е свикването.

(6) Бюрото приема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство от всички свои членове.

Чл. 9. (1) Съпредседателите заедно или поотделно:

1. Организират изпълнението на решенията на Общото събрание и на Бюрото на Съвета;

2. Ръководят Общото събрание и заседанията на Бюрото на Съвета;

3. Упражняват контрол върху работата на работните групи, ако има създадени такива;

4. Представляват Съвета в отношенията му с трети лица;

5. Отчитат дейността на Съвета пред Изпълнителния съвет на БТПП.

6. Извършват необходимите действия за изпращането до държавните органи чрез председателя на БТПП на съответните  материали, разработени при изпълнение на чл. 2 от настоящия правилник.

Чл.10. (1)  Изпълнителният секретар на Съвета подпомага съпредседателите при изпълнение на техните задължения. Той извършва и техническото обслужване на Съвета.

            (2) Изпълнителният секретар на Съвета се определя от ръководството на БТПП.

            (3) Председателят на БТПП сключва с изпълнителния секретар договор, определящ неговите задължения и възнаграждение, договорът включва условието, че лицето ще изпълнява задълженията си като изпълнителен секретар в извънработното време на БТПП.

            (4) Възнаграждението на изпълнителния секретар на Съвета е за сметка на приходите на Съвета.

Чл.11. (1)  Всеки член на Съвета има право:

1. Да участва в Общото събрание на Съвета, да избира и да бъде избиран в неговите органи;

2. Да прави искане пред Бюрото на Съвета за свикване на Общо събрание за обсъждане на въпроси от предмета на дейност на Съвета;

3. Да участва във всички мероприятия на Съвета;

4. Да получава информация за дейността на Съвета.

            (2) Всеки член на Съвета е длъжен:

1. Да участва в Общото събрание ;

2. Да изпълнява решенията на органите на управление на Съвета;

3. Да спазва Устава на БТПП, настоящия правилник и Кодекса по етика в стопанската дейност на БТПП;

4. Да заплаща определения членски внос. Асоциираните и почетните членове не заплащат членски внос.

Чл.12. (1)  Редовните членове на Съвета – юридически лица заплащат членски внос, както следва:

1. Юридическите лица с персонал под 50 наети лица –100 лв. годишно;

2. Юридически лица с персонал 50 и повече наети лица – 200 лв. годишно.

            (2) Редовните членове на Съвета - физически лица заплащат членски внос в размер на 50 лв. годишно

(3) Членовете участници на Общото събрание, приели настоящия правилник не заплащат членски внос

Чл.13. (1)  Съветът набира приходи от:

1.Членски внос, събиран от членовете;

2. Средства от извършвана дейност;

3. Целево набрани средства – спонсорство, дарения и др. законни източници.

(2) Съветът може да извършва разходи за своята дейност само в рамките на получените приходи и в съответствие с утвърдената финансова програма от Общото събрание.

(3) Разходите се извършват по искане на съпредседател/ите на Съвета с обосновано предложение до председателя на БТПП, а при отсъствие на последния – до негов заместник.

(4) Съветът извършва своята дейност при условията на финансова самоиздръжка. За финансовите средства на Съвета се води отделен отчет в счетоводството на БТПП по вътрешна разчетна сметка.

Чл.14. (1) Съветът  се създава безсрочно.

(2) Решение за прекратяване на дейността на Съвета се взима от Общото събрание. Това решение се утвърждава от Изпълнителния съвет на БТПП.

(3) Изпълнителният съвет на БТПП може да прекрати дейността на Съвета в случаите, когато:

1. Съветът не извършва дейност в продължение на повече от една година;

2. Съветът и / или негов орган  нарушава настоящия правилник и/ или Кодекса по етика или Кодекса за добро административно поведение на БТПП.

Заключителна разпоредба:

Настоящият правилник е приет от Общото събрание на Съвета, проведено на 17.11 2021 г. и утвърден с решение Изпълнителен съвет на БТПП на т.1.2.  от Протокол 58/23-2021 на Изпълнителния съвет на БТПП от заседанието, проведено на 14.12.2021 г.