Ратификации и присъединявания на България към конвенциите в областта на арбитража

Ню-Йоркска конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения от 1958 г. - ратифицирана от Р България през 1961 г.; обн. в Д.в. бр. 2 от 8.1.1965 година.

Европейска конвенция за външнотърговския арбитраж - ратифицирана от Р България през 1964 г., обн. в Д.в. бр. 57 от 1964 година.

Вашингтонска конвенция за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави – ратифицирана от Р. България през 2000 г., обн. в Д. в. бр. 87 от 2000 година.

Секретариатът на Арбитражния съд при БТПП разполага с пълен списък на страните, ратифицирали трите конвенции.