ПУБЛИЧНОСТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Глава шеста.
ПУБЛИЧНОСТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Чл. 38. (1) Предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) всички търговци по смисъла на Търговския закон - чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър, в срок до 30 септември на следващата година;

2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) юридическите лица с нестопанска цел - чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 септември на следващата година;

3. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) останалите предприятия - чрез икономическо издание или чрез интернет, в срок до 30 септември на следващата година.