Предложения по закона за юридическите лица с нестопанска цел

Проект на народните представители

Екатерина Михайлова, Светлана Бончева, Драгомир Драганов, Велислав Величков

Проект
септември 1998 г.

 
ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Предложени от БТПП
изменения и допълнения
по глави първа и втора
ГЛАВА ПЪРВА  
ОБЩА ЧАСТ  
   
Предмет на закона  
Чл.1. (1) Този закон урежда учредяването, устройството и прекратяването на юридическо лице, чиято дейност е насочена към постигането на научна, творческа, професионална, спортна, просветна, екологична, хуманитарна, благотворителна, социална, забавна, художествена, етнографска и друга позволена от закона цел и не преследва стопански резултат и печалба. Чл.1. (1) Този закон урежда учредяването, устройството и прекратяването на юридическо лице, чиято дейност е насочена към постигането на научна, творческа, професионална, спортна, просветна, екологична, хуманитарна, благотворителна, социална, забавна, художествена етнографска и др.позволена от закона цел, или за насърчаване на определени дейности и не разпределя печалба между членовете си.
   
Видове юридически лица с нестопанска цел  
Чл.2 Юридическо лице с нестопанска цел бива сдружение или фондация. Чл.2 Юридически лица с нестопанска цел са сдруженията и фондациите.
   
Изключителност на наименованието  
Чл.6. (1) След като в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел е вписано едно наименование не може да се впише под същото наименование друго юридическо лица от същия вид и със същото седалище. Чл.6. (1) След като в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел е вписано едно наименование не може да се впише под същото или близко до него наименование друго юридическо лице.
(2) Сдружение или фондация вписали по-рано наименованието, могат да искат от всяко друго юридическо лице от същия вид и седалище, да преустановят носенето и служенето със съвпадащото наименование, както и заплащане на обезщетение за претърпяване имуществени и неимуществени вреди. (2) Сдружение, или фондация, вписали по-рано наименованието могат да искат от всяко друго юридическо лице да преустанови носенето и служенето със същото, или близко до него наименование, както и заплащане на обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди.
   
Подлежащи на вписване обстоятелства  
Чл.11. (1)

4. името и адреса на лицето, което управлява и представлява сдружението или фондацията и начинът на представителство;

4. имената и адресите на лицата, които представляват сдружението, или фондацията и начинът на представителство;
ГЛАВА ВТОРА  
СДРУЖЕНИЕ  
   
Представителство  
Чл.14. 

(2) Волеизявление отправено до сдружението чрез един от членовете на управителния съвет, се счита за редовно отправено да сдружението.

 Ал. 2 – да се заличи, или изясни.
   
Правомощия на общото събрание  
Чл.17. (1) Общото събрание: Чл.17. (1) Общото събрание:
1. Изменя и допълва устава; 1. Изменя и допълва устава;
2. Избира и освобождава състава на другите органи на сдружението; 2. Избира и освобождава състава на Управителния съвет на сдружението;
3. Приема и изключва членове; 3. Взема решение за сливане и вливане с друго сдружение, за разделяне на сдружението и за прекратяване на сдружението;
4. Взема решение за сдружаване или участие в други юридически лица; 4. Приема основните насоки и програма за дейността за мандата на избрания Управителен съвет;
5. Взема решение за сливане и вливане с друго сдружение, за разпределяне на сдружение и за прекратяване на сдружението; 5. Приема отчета за мандата на избрания Управителен съвет;
6. Приема основните насоки и програма за дейността; 6. Отменя противозаконните и противоуставните решения на Управителния съвет.
7. Приема бюджета;  
8. Взема решения за дължимостта и размера за имуществените вноски от членовете;  
9. Приема годишния отчет за дейността на сдружението и освобождава от отговорност членовете на другите органи;  
10. Отменя противозаконните и противоуставните решения на другите органи.  
   
Вземане на решения  
Чл. 21. (1) Общото събрание взема решение с мнозинство от присъстващите.  
(2) Решение за изменение и допълнение на устава, за прекратяване и преобразуване на сдружението за сдружаване или участие в сдружение се взема с мнозинство от 2/3 от присъстващите ако в устава не е предвидено по-голямо мнозинство (2) Решение за изменение и допълване на устава, за прекратяване и преобразуване на сдружението се взема с мнозинство 2/3 от присъстващите, ако в устава не е предвидено по-голямо мнозинство.
(3) По въпрос, който не е включен в обявения в поканата дневен ред не може да се взема решение, освен за избиране и освобождаване на управителните органи или отделни техни членове. (3) По въпрос, който не е включен в обявения в поканата дневен ред, не може да се взема решение.
   
Управителен съвет  
Чл.22. (1) Управителният съвет се състои най-малко от трима души, избрани за срок, определен с устава, но не повече от три години. Чл.22. (1) Управителният съвет се състои най-малко от трима души, избрани за срок, определен в устава, но не повече от четири години.
   
Правомощия на Управителния съвет  
Чл.23. Управителният съвет: Чл.23. (1) Управителният съвет:
1. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание; 1. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
2. Управлява и стопанисва имуществото на сдружението; 2. Представлява сдружението, извън случая на чл.14, ал.1, изр.второ от този закон;
3. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет; 3. Приема ежегодни финансови и организационни програми и отчети на сдружението;
4. Подготвя и внася в общото събрание отчета за дейността; 4. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността за целия си мандат;
5. Взема решения по въпроси, които по закон или според устава не спадат в правомощията на друг орган. 5. Приема решения по въпроси, които по закон, или според устава на спадат в правомощията на друг орган.
  (2) Ако уставът не предвижда друго управителният съвет:
  1. приема решение за сдружаване или участие в други юридически лица;
  2. приема и изключва членове;
  3. приема решения за дължимостта и размера на имуществените вноски от членовете;
  4. управлява и стопанисва имуществото на сдружението.
   
Решение на Управителния съвет  
Чл.25. (1) Решение управителният съвет взема с мнозинство от присъстващите  
(2) Решение за извършване разпоредителна сделка се взема с единодушие Ал.2 да се заличи.
   
Членствени права и задължения  
Чл.28 (1) Всеки член има право да участва в управлението и да бъде информиран за дейността на сдружението.  
(2) Имуществените вноски, които членът е длъжен да направи за постигане целите на сдружението, се определят от устава Ал.2 да се заличи.
   
Оспорване решение на органи на сдружението  
Чл.32. (1) Решение на общото събрание, което нарушава закона или устава на сдружението може да се оспори от всеки член по исков член пред окръжния съд в едномесечен срок. Срокът тече от деня, в който решението е взето.  
(2) Решение на друг орган, което нарушава закона, устава или решение на общо събрание се обжалва пред общото събрание в едномесечен срок от узнаването. (2) Решение на управителния съвет, което нарушава закона, устава, или решение на общото събрание се обжалва пред общото събрание в едномесечен срок от узнаването.
  (3) Решение на друг орган на сдружението, което нарушава закона, устава или решение на управителния съвет, или общото събрание се обжалва пред управителния съвет в едномесечен срок от узнаването.
   
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
§ 1. (1) Заварените от закона сдружения и фондации, придобили качеството на юридически лица запазват това качество § 1 (1) Заварените от закона сдружения и фондации, придобили качеството на юридически лица запазват това качество. Те се длъжни да приведат уставите си в съответствие със закона и да регистрират промените в съда в 2-годишен срок от публикуването на закона.