Предложения на Съвета на браншовите съюзи към БТПП за промени в регистрационния режим

 1. Да се изменят ал. ал. 1 и 3 от чл. 12 на Закона за автомобилните превози (ЗОП), като се заличи в двата текста думата "спедитори/те".

  Мотиви: Не съществява основателна причина държавата да контролира, съотв- лицензира спедиторската дейност. Доколкото спедицията се нуждае от известно саморегулиране в условията на пазарна икономика, тази дейност да се предостави на браншовите организации на спедиторите.

  От друга страна когато спедиторът извършва превоз със собствени, или наети превозни средства, той следва да подлежи на лицензиране в качеството му на превозвач, а не на спедитор (ал. 1 на чл. 2 от ЗАП).

  На трето място лицензирането на спедиторска дейност само за автомобилни превози поставя в неравноправно положение тези спедитори спрямо спедиторите, организиращи морски, речни, ж.п., контейнерни и въздушни превози, комбинирани превози и др. спедиционни дейности (складиране, митническо оформяне, опаковане и етикиране на стоки). Тези спедиционни дейности са извън лицензионния режим на ЗОП.

 1. Да се отмени задължителен анализ на платове при вноса им от ЕИО, който режим е създаден с Инструкция No 92-00-111 от 08.08.1997 год. на Комитета по стандартизация и метрология във връзка със Заповед No 171/1995 год. (публ. ДВ, бр. 74/1995 г.). Вместо това да се въведе режим на база декларация на фирмата, възлагаша поръчката на ишлеме.

  Мотиви: Процедурата по тези анализи отменя много време и средства – понякога анлизът отмена близо седмица време, а без този анализ на производителя му е забранено да започне производство.

  Конкурентността на едно производство е в пряка зависимост от бързината на доставките. Ето защо забавянето с около седмица поставя в неравнопоставено неконкуретноспособно положение българските фирми.

  По силата на чл. 14 от договора между страните от Европейския съюз тъканите от една страна се превозват в друга страна без аналогични на нашата процедура. Подобно е и положението в Полша, където се взема проба на митницата, но само за да бъдат направени евентуални сравнения при възникване на спор за произхода на тъканта.

 1. Разрешенията за търговия на едро с лекарствени средства да се издават от държавно-обществена комисия, с участието на представители на Министерство на здравеопазването, НИЛС, Съюз на фармацевтите, Браншовата стопанска камара на търговците-дистрибутори на едро на лекарствени средства. Преиздаването на разрешение да става безплатно, или с 50 % намалена такса.

  Мотиви: Направеното предложение съответства на въведената практика и опита в други държави, където обществените организации в голяма степен са ангажирани с разрешителните режими за търговия със стоки, свързани с човешкото здраве.

 1. Да се намалят значително таксите за издаване на разрешителни и удостоверения за внос.

  Мотиви: По сега действащата тарифа на Министерство на здравеопазването таксата за разрешението за продажба в страната е 15 лв. за всяка позиция. Удостоверението за внос се заплаща 6 лв. за позиция. Тези такси са за сметка на надценката на вносителя. При внос на малкооборотни лекарства въпросните такси изконсумират цялата надценка, а отделно се натрупват банкови, транспортни, складови и пр. разходи.

 1. Да се възстанови практиката Министерството на здравеопазването да представя становище пред митницата за включените в Заповед No РД-15-25/11.01.1999 г. МФ лекарствени средства , въз основа на подписани с болниците договори.

  Мотиви: От 01.10.1999 год. Министерството на здравеопазване въведе практиката преди предоставяне на въпросното становище да изисква освен договорите с болниците, още и декларация от всяка болница, че стоките по оригиналните вносни фактури се внасят по съответните договори. Това изискване създава големи трудности при освобождаването на стоката, тъй като в една вносна фактура са включени лекарствени средства за няколко болници. От една страна тази фактура представлява търговска тайна за съответния дистрибутор, а от друга – снабдяването с такива писма от болници в провинцията изисква много време, усилия и средства.