Становище по проекта на Закона за изменение и допълнение на закона за малките и средни предприятия

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА 40-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Г-Н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ

КОПИЕ: ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
НА 40-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Г-Н ЙОРДАН ЦОНЕВ

СТАНОВИЩЕ
на Съвета на браншовите организации
при Българската търговско-промишлена палата

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Съвета на браншовите организации при Българската търговско-промишлена палата на своето заседание на 01.06.2006 г. проведе обсъждане на проект на Закона за изменение и допълнение на закона за малките и средни предприятия. В тази връзка настояваме да бъдат разгледани и взети под внимание следните предложения:

1. Подкрепя по принцип проекта за закон на Министерски съвет за изменение и допълнение на Закона за малките и средни предприятия. Браншовият съвет на БТПП счита, че в проекта за закон са пропуснати важни за бизнеса проблеми, касаещи подпомагане финансирането на малкия бизнес.

2. Съветът на браншовите организации категорично настоява да се депозират и да се приемат от Парламента между първо и второ четене на Закона за изменение и допълнение на закона за малките и средни предприятия следните предложения:

2.1. Създаване на Национален гаранционен фонд за малки и средни предприятия, като за целта се разработи специална глава към Закона за малките и средни предприятия „Национален гаранционен фонд”/приложение1/;

2.2. В преходните и заключителни разпоредби да се регламентира възможността за учредяване на частни гаранционни фондове, с оглед усвояване на предвидените средства за подпомагане на малкия и среден бизнес (по оперативната програма”Конкурентноспособност 2007-2013 г.” на българското правителство).

2.3. В глава четвърта параграф 1 „Мерки за създаването и развитието на малки и средни предприятия” да се създаде нов раздел V-Обслужване на малките и средни предприятия на едно гише/приложение 2/.

2.4. В Преходните и заключителни разпоредби да се включи разпоредба променяща Закона за занаятите по следния начин: ”Лица, които не желаят да бъдат регистрирани по Закона за занаятите ,могат да изберат търговски начин за извършване на стопанска дейност и за тях е достатъчно да имат регистрация като търговци.”

София, 08 юни 2006 г.

С уважение,
Божидар Божинов
председател