Предложения на БТПП и браншовите организации - членове на Съвета до Председателя на Народното събрание и Министър-председателя за промени в Кодекса на труда и Правилника за организация и дейността на Народното събрание

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
39-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ-

ДО
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ -
Г-Н САКСКОБУРГГОТСКИ

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Браншови организации - членове на Българската търговско-промишлена палата настояват за промени в Кодекса на труда и в Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Предлаганите от тях изменения са насочени към гарантиране зачитането на позициите на деловите среди по проекти за актове засягащи техни интереси.

В приложение към настоящото предоставям на Вашето внимание тези предложения, които Българската търговско-промишлена палата напълно подкрепя.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

Моля да инициирате промени в Кодекса на труда и в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както са предложени от членовете на Българската търговско-промишлена палата.

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Като вземете под внимание волята на предприемачеството моля да инициирате чрез Министерски съвет посочените в приложението промени в Кодекса на труда.

Като разчитам на Вашето разбиране по предложенията оставам към Вас

Приложение: по текста

с уважение,

Божидар Божинов
председател на БТПП

приложение

  1. Чл. 3в, ал. 2 от Кодекса на труда да се промени така:”Президентът на Републиката може да иска мнения от Националния съвет за тристранно сътрудничество и от отрасловите и браншови съвети за тристранно сътрудничество по въпроси, по които те имат правомощия да представят становища”.
  2. Чл. 3в, ал. 3 от Кодекса на труда да се измени по следния начин:”Когато се обсъждат проекти за нормативни актове или други документи, председателят на Народното събрание, председателите на постоянните комисии към Народното събрание, министър-председателят, кметовете на общините или председателите на общинските съвети задължително искат мнения от Националния съвет за тристранно сътрудничество и от отрасловите, браншовите и общинските съвети за тристранно сътрудничество по въпроси, по които тези съвети имат правомощия да представят становища”.
  3. Сегашната ал. 3 на чл. 3в от Кодекса на труда да се преномерира в ал. 4.
  4. Чл. 3в, ал. 4 от Кодекса на труда да се измени така: “Съветите за тристранно сътрудничество представят по своя инициатива становищата си на съответните държавни и общински органи, в случай, че тези органи не изпълнят задължението си по предходната ал. 3”.
  5. Чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да се измени по следния начин:”Законопроектите, мотивите към тях и приложените към тях становища на Националния съвет за тристранно сътрудничество, отрасловите и браншовите съвети за тристранно сътрудничество се внасят до председателя на Народното събрание и незабавно се регистрират в публичен регистър “Законопроекти”.
  6. В чл. 64, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да се добави следното ново изречение:”В случаите, когато при председателя на Народното събрание впоследствие постъпят становища от заинтересувани организации и граждани той изпраща в 2-дневен срок копия от становищата на постоянните комисии, на които е разпределен законопроектът”.
  7. Чл. 65, ал. 1, изр. първо от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да се измени така: “Постоянните комисии обсъждат законопроектите и приложените към тях становища не по-рано от 48 часа от получаването им от членовете на съответната комисия”.
  8. Чл. 66, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да се прередактира по следния начин: “Докладът за първо четене на водещата комисия съдържа и резюме на постъпилите от заинтересувани организации и граждани предложения до председателя на Народното събрание и до председателя на комисията, както и обобщено становище на комисията”.