Предложения на АМБ по изготвяне на проект на Митническа тарифа на Р България за 2004 г.

АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
1111 София, п. к. 61. Тел./факс: (02) 971 26 71, 973 30 69. E-mail: amb@einet.bg, www.amb.dir.bg

Въз основа на информацията за количествата суровина, необходима за нормалното функциониране на месопреработвателния сектор, размера на промишленото производство и вноса през 2002 г. в тонове:

Видове суровина Необходими количества Производство Внос
Свинско месо 60493 41029 19464
Сланина 11032 няма данни 11032
Свинска карантия 10074 1100 8974
Говеждо месо 30188 7922 22266
Пуешко месо 18917 87 18830
Общо 130704 50138 80566

АМБ прави следните:

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я:

 1. ДА СЕ ВЪВЕДЕ АВТОНОМНА КВОТА ЗА ВНОС НА ЗАМРАЗЕНО СВИНСКО МЕСО ОТ ТАРИФНА ПОЗИЦИЯ 0203 29 55 0 ЗА ПРЕИОДА 1.01.2004 г. – 30.06.2004 г. в РАМКИТЕ НА 9 ХИЛ. ТОНА С НАМАЛЕНО МИТО ОТ 100 ЕВРО ЗА ТОН

  Подобно искане се основава на направения анализ на пазара на месо в страната и необходимостта от обезпечаване на достатъчно количество месо за преработка, което е предпоставка за нормалната работа на месопреработвателната промишленост и задоволяване на потребностите на населението на приемливи цени. Недостатъчното промишлено производство на свинско месо през последните няколко години предопределя неговия недостиг за преработка, като се налага определени количества месо и сланина да се набавят от внос. Количеството на месото, предложено на вътрешния пазар и произведено под санитарен контрол в кланиците не задоволява търсенето на отделни видове разфасовки, наблюдава се намаление на средното живо тегло при клането на угоени прасета, процента на постното месо в кланичния труп е нисък, а добитата сланина е недостатъчна и с лошо качество. Секторът работи почти изцяло само за вътрешния пазар, на който продължава тенденцията към спад на потреблението и намаляване на платежоспособното търсене, което налага необходимостта от по-евтина суровина.

  - Цените на свинското месо в България се повишиха през октомври 2003 г. в сравнение с цените от второто тримесечие на годината и продължават да се покачват. Очаквания недостиг от необходимите за промишлеността видове разфасовки свинско месо от българско производство и високите цени на фуражното зърно в страната, са проблеми, очертали се още от сега. Те ще повлияят и върху количеството и качеството на предлаганото свинско месо от български произход в посока на намаляване на качеството на месото и повишаване на цените. Очаква се тази тенденция да се засили в началото на 2004 г. Високите цени на фуражите ще бъдат причина да се заложат по-малък брой прасета за угояване от животновъдните стопанства без собствен фураж. За тези от стопанствата, които очакват цените да се повишат значително и имат собствен фураж ситуацията ще бъде по-благоприятна, вследствие на което през 2004 г. двете тенденции ще се уравновесят и предлагането на месо най-вероятно ще остане на равнището от предходната година, а цените му ще бъдат по-високи.

  В същото време и на европейския пазар се наблюдава повишаване на цените на свинското месо. В началото на септември 2003 г. средната референтна цена за 100 кг кланично тегло беше 139 евро, което е повишение с 2% в сравнение с предходния месец и с 1,3 % повече в сравнение със същия период на 2002 г. Очаква се цените да продължат да нарастват до края на 2003 г. и началото на 2004 г.

  При така очерталата се ситуация – високи цени на свинско месо в страната и повишаващи се международни цени, единствено осигуряването на количества от внос с намалени мита би оказало влияние да се задържат или да не се повишават прекомерно цените на месните продукти.

  - Тарифната квота от 8500 тона за внос на свинско месо и преработени месни продукти с нулево мито от ЕС, влязла в сила от 1 юли 2003 г. и важаща за 1 година, беше изчерпана за 3 месеца и приключи на 3 септември 2003 г. Това означава, че ако не се отпусне автономна квота за внос на свинско месо, до юли 2004 г. вносът трябва да се осъществява само по високите мита, заложени в тарифата. Не трябва да се забравя и факта, че част от тази квота се оползотворява и за преработени месни продукти, т.е. вносът на свинско месо е само около 2/3 от цялото количество.

  - Тарифната квота за внос на 3000 тона обезкостено, замразено свинско месо с мито 250 евро за тон, която беше отпусната само за второто тримесечия на 2003 г. приключи за един ден – в деня на откриване на квотата 1 април. Този факт ясно показва че отпуснатото количество е крайно недостатъчно за нуждите на промишлеността.

  Тази ситуация, квотите да се изчерпват само за няколко месеца, или за 1 ден, се повтаря вече за 3 поредна година. Налице са доказателства, че месопреработвателната индустрия се нуждае от значителни количества обезкостено месо от по-нискостойностни разфасовки /каквито не се предлагат в нужното количество на пазара в страната/, необходими изключително и само за производството на качествени месни продукти на приемливи за населението цени. Всяка година исканията на АМБ се съобразяват почти изцяло само с исканията на производителите на животни – свине и птици – като основанието за отказ винаги са само думите "защита на родните производители", но нима производителите на месни продукти не са родни? Нима потребителите и те не са родни?

  Смятаме, че е настъпил момента да се абстрахираме от ненужните емоции и трезво да преценим, че и двата вида дейности – и животновъдството, и преработката са еднакво важни дейности и не би трябвало да натоварваме и ограничаваме дейността на един от секторите, за да оцелява другият.

  През 2002 г. бяха внесени 18232 тона свинско месо по позиция 0203 на средна цена от 1,95 лева за кг. През първите 7 месеца на 2003 г. внесеното количество е 9507 тона на средна цена от 1,71 лева за кг. Внесените по позиция 0203 29 55 0 количества – обезкостено свинско месо - бяха съответно 14305 тона през 2002 г. и 8743 тона през 7-те месеца на 2003 г по средни цени от 2,12 лв. и 1,71 лв. за кг. Това обаче са цени СИФ, върху тях се добавя митото, което е различно в зависимост от позицията и за количествата по автономната квота, ДДС от 20%, транспортни и складови разходи на фирмата вносител, печалба на фирмата вносител и цената по която тези количества достигат до преработвателте е много по-висока. Да се цитират тези цени пред пресата и обществеността с цел да се изтъкне че това не е качествено месо, не е коректно, тъй като това са цени на вносител и е логично те да бъдат по-ниски от цените на едро и дребно в страната.

  Необходими количества свинско месо за преработка в тонове кланично тегло

    2000 2001 2002 2003*
  Промишлен добив 48753 31851 41038 45000
  Внос – месо 6596 12802 19444 22200
  - сланина 4441 9301 11032 11000
  Общо предлагане 59790 53954 71514 78200
  Износ - месо 182 196 151 200
  - сланина - 21 - -
  Потребление за преработка 59608 53737 71363 78000
  Относителен дял на вноса към потреблението в % 18,5 41,1 42,6 42,5

  Източник: Данните за промишления добив на месо са от Агро Статистика на МЗГ, данните за вноса и износа са от НСИ.

  * - данните за 2003 г. са прогнозни

 2. Да се въведе отново автономна безмитна квота без количествени ограничения за внос на сланина от тарифна позиция 0209 00 за периода 01 януари – 31 декември 2003 г.

  Месопреработвателната индустрия се нуждае от определено количество сланина, като митото за нея в тарифата е 40% и тя не е включена в общата тарифна квота за безмитен внос от 8500 тона от ЕС, следователно няма преференции. При внос от страните на ЦЕФТА митото за сланината е 20%, но от 2004 г. тази преференция ще отпадне.

  В резултат на отпусканите безмитни автономни квоти за внос на сланина през предишните години пазарът на сланина в страната се нормализира. Работата на месопреработвателните предприятия се облекчи, като в същото време вносът на сланина не накърнява интересите на свиневъдите в страната и не влияе върху цените на прясното свинско месо. През 2000 г. бяха внесени 4441 тона сланина, през 2001 г. – 9301 тона, през 2002 г. – 11032 тона. През първите 8 месеца на 2003 г бяха внесени 5093 тона от автономната безмитна квота от 9000 тона.

  Видно е, че се внася само необходимото за месопромишлеността количество сланина с постоянно качество и на приемливи цени, като вноса се извършва регулярно през годината. Това показва, че количественото ограничение на квотата не е необходимо тъй като цялата годишна квота не се изчерпва само за няколко месеца и необходимостта от внос годишно е около 9-10 хил. тона.

 3. Да се въведе автономна квота без количествени ограничения с намалено мито от 10% за внос на свинска карантия от тарифни позиции 0206 41 20 9 (черен дроб) и 0206 49 20 9 (други, включваща сърца, диафрагми, месо от глави) – за периода 01 януари – 31 декември 2003 г.

  През 2000 г. са внесени 12394 тона свинска карантия, през 2001 г. 12312 тона, през 2002 г. вносът е намалял до 8974 тона. Вносът на черен свински дроб през 2002 г. възлезе на 1817 тона, а през първите 7 месеца на 2003 г. – на 708 тона. По-голямо е количеството на внесената свинска карантия от тарифна позиция 0206 49 20 9, в която се включва вносът на сърца, диафрагми, месо от глави и други, необходими за месопреработвателната промишленост суровини. През 2002 г. по тази позиция са внесени 7125 тона основно от страните от ЕС и известни количества от Унгария. През първите 7 месеца на 2003 г. вносът възлезе на 3065 тона и беше осъществен основно от Гърция и Холандия, а известни количества бяха внесени от Полша и Унгария.

  Митото в тарифата е 20%. Вносът на карантия от страните от ЦЕФТА е с нулево мито, а от ЕС с преференция е само вносът на карантия предназначена за фармацевтични цели. С присъединяването на новите страни кандидатки към ЕС през 2004 г. преференцията по ЦЕФТА обаче няма да съществува и ще трябва необходимите количества за нуждите на месната индустрия да бъдат внасяни по тарифата от 20% мито, което би оскъпило значително произвежданите месни продукти.

  Вносът на замразена карантия от свине от посочените по-горе позиции не конкурира пряко българските производители, още повече, че производството й в страната е недостатъчно за да задоволи нуждите на пазара. Замразената карантия е суровина за производството на пастет, саздърма и др. месни продукти като пача, бахур, кървавица, които са традиционни за страната продукти, а освен това имат и сравнително по-ниски цени и при стесненото потребителско търсене намират добър прием сред консуматорите. Част от продукцията, основно пастетите, се изнасят за Югославия, Русия, Украйна и някои други страни и евтината суровина е една от предпоставките за конкурентно производство и рентабилен износ.

  Производството на субпродукти годни за консумация от животни от ЕРД, свине, овце през 2000 г. по данни на НСИ възлезе на 4011 тона, а през 2001 г. спадна до 3223 тона.

 4. Да се отвори автономна безмитна квота за внос на замразено, обезкостено месо от пуйки от тарифна позиция 0207 27 10 0 в размер на 12 000 тона за периода 01 януари 2004 г. – 31 декември 2004 г.

  Основанието за това наше искане, което поставяме пред Вас вече за трета поредна година, досега без успех, се базира на факта, че в България промишленото производство на пуешко месо по данни на Агро Статистика на МЗГ възлезе през 2002 г. само на 87 тона. През 2002 г. са внесени общо 27455 тона замразено птиче месо, от които 18830 тона пуешко месо. Вносът на обезкостени разфасовки от пуйки от позицията 0207 27 10 0 възлезе на 12806 тона, или искането за безмитна автономна квота по тази позиция в размер на 12000 тона е напълно обосновано.

  Митото в тарифата при внос на пуешко месо беше увеличено и възлиза на 25% min 100 евро на тон, което е високо при положение че в страната няма развито производство. Пуешкото месо е с високи хранителни качества и частично може да замени недостига от говеждо и свинско месо за производството на месни продукти. Преференциални количества при внос на пуешко месо по СТО няма, при внос от ЕС има квота с нулево мито само за 1000 тона от позиция 0207 /тази квота беше отворена на 01 юли 2003 г. и приключи за 20 дена на 21.07.2003 г., а през 2002 г. – само за 1 ден/, от 2004 г. незначителните преференции при внос от страните от ЦЕФТА няма да ги има. Тенденцията за увеличаване на вноса на месо от пуйки /68,5% от вноса на птиче месо в България се пада на вноса на месо от пуйки/ показва, че в страната има необходимост от такова месо за преработка, има търсене от страна, както на потребителите, така и от страна на месопреработвателите. Това е и световна тенденция – увеличава се потреблението на този вид месо под формата на различни месни произведения.

  Необходимостта от натоварване на производствените мощности на предприятията, направили значителни инвестиции във връзка с преструктурирането на сектора в съответствие с изискванията на хармонизираното законодателство, увеличаващите се цени на птичето месо и перспективите за още по-голямо нарастване на цените му през 2004 г. във връзка с увеличените цени на фуражите и очакваното по-ниско производство на птиче месо, стагниращото потребление и в тази връзка търсенето на начини за минимално оскъпяване на произвежданите месни произведения, подобрения митнически и граничен контрол ни дават основание да настояваме да бъде удовлетворено нашето искане за отпускането на автономна безмитна квота за 12 хил. тона обезкостено пуешко месо.

 5. Настояваме да се раздели тарифна позиция 0504 00 00 0 в митническата тарифа, митото за която беше повишено от 5% на 10% с Постановление № 127 на МС от 10 юни 2003 г. и да се разграничат стомасите от различните видове животни, като митото за различните видове да бъде различно. Предлагаме тази тарифна позиция да изглежда както следва:

  0504 – Черва, пикочни мехури и стомаси на животни, цели или на парчета, различни от тези на рибите, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени

  0504 10 00 0 – от домашни птици – мито 10%

  0504 90 00 0 – други – мито 5%

  Митото по тази позиция беше повишено във връзка с искане, отправено от фирмите от птицевъдния бранш, като обаче не беше искано мнението на месопреработвателите и те не бяха даже уведомени предварително за тази промяна. Както става ясно, по тази позиция се внасят черва, стомаси и др. суровини, необходими за месната индустрия от всички видове животни. По тази позиция се внасят естествени обвивки за колбаси, необходими при производството на месни продукти. Вносът на стомаси /шкембета/ се извършва също по тази позиция. Това е суровина, използвана при производството на консерви шкембе чорба, шкембе желирано в полиетиленови вакуумирани опаковки, използват се също така при производството на бабек, бабе' и др. традиционни български продукти, намиращи добър прием сред населението със своите вкусови качества и сравнително ниски цени. Повишаването на митото по тази позиция оскъпява необосновано месните продукти, произвеждани с такава суровина.

  През 2002 г. са внесени 4063 тона по позиция 0504 00 00 0, а през първите 7 месеца на 2003 г. – 3499 тона. Вносът се осъществява основно от САЩ и Гърция. Част от внесените количества вероятно са птичи продукти, но една основна част са от гореизброените суровини, необходими за месопреработвателната индустрия.

 6. Да се отпусне автономна тарифна квота за внос на обезкостено говеждо замразено месо от позиция 0202 30 в рамките на 10000 тона с мито 8,5%.

Основание за такова искане е факта, че квотата за внос на говеждо месо в размер на 10200 тона от позиция 0202 20 30 0 – необезкостени замразени разфасовки от едър рогат добитък, по квотата на СТО с мито от 8,5%, от които 8149 тона трябва да бъдат внос от ЕС, не може да бъде оползотворена от години поради забрана за внос от ветеринарно естество от страните от ЕС и от други страни. Разрешава се вносът само на обезкостено месо, добито от животни на възраст до 24 месеца и то само от някои страни.

За нуждите на месопреработвателната индустрия България от години внася значителни количества говеждо месо за преработка, от което в страната съществува дълготраен недостиг.

По данни на Агро Статистика на МЗГ промишленото производство на месо от ЕРД в България през 2001 г. възлезе на 8645 тона, а през 2002 г. – на 7920 тона и е крайно недостатъчно да покрие нуждите на преработвателната промишленост. Освен това страната изнася значителен брой живи животни и след като от 2003 г. има вече одобрени кланици за износ на месо от ЕРД за ЕС и износът на месо ще се увеличи, което ще предизвика още по-голям недостиг на вътрешния пазар.

През 2001 г. бяха внесени 15360 тона, а през 2002 г. 22244 тона говеждо месо. Понастоящем конюнктурата на международния пазар е неблагоприятна за вносителите, цените на месо от ЕРД нарастват както в САЩ, така и в ЕС и в Бразилия и Аржентина. Митото за внос на обезкостено замразено говеждо месо в тарифата по позиция 0202 30 е 5% + 97 евро на тон, което при високите международни цени оскъпява вноса и съответно произвежданата и предлагана на пазара продукция.

Всички наши искания са базирани на усложнената пазарна конюнктура, както на вътрешния, така и на международния пазар и имат за цел не да дестабилизират един или друг отрасъл от животновъдството, а са съобразени с реалните покупателни възможности на населението и състоянието на преработвателната промишленост, която се бори за своето оцеляване. Поскъпването на почти всички основни хранителни стоки от есента на 2003 г. и очакваното по-нататъшно задълбочаване на тази тенденция и през първата половина на 2004 г. поставя необходимостта от осигуряването на достатъчно суровина за производството на месни продукти на приемливи за населението цени.

Бихме искали да благодарим на МЗГ за желанието за сътрудничество при решаването на този изключително важен въпрос за месната индустрия и балансираното хранене на населението и да изразя очакванията на месопреработвателите в България за проявеното разбиране към проблемите на бранша и решение на МЗГ в полза на всички български производители.

21 ноември 2002 г.