Проект за Закон за браншовите организации (19.03.2002)

Проект
Работна група

ЗАКОН
за браншовите организации

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този закон урежда дейността на браншовите организации.
  (2) Браншовите организации се учредяват, регистрират, управляват, преобразуват и прекратяват по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, доколкото в този закон не е предвидено друго.
Чл. 2. Браншовата организация е сдружение на юридически и физически лица, извършващи стопанска или друга дейност в даден бранш за защита на общите им интереси.
Чл. З. (1) Браншовата организация извършва своята дейност при спазване на закона въз основа на своя устав и в изпълнение на решенията на органите на управление
  (2) Браншовата организация определя свободно средствата за постигане на своите цели.
Чл. 4. (1) Членове на браншова организация могат да бъдат стопански субекти, осъществяващи дейност в една или няколко позиции по Националната класификация на икономическите дейности, утвърдена по реда на Закона за статистиката. В браншовата организация могат да членуват и лица, които не упражняват стопанска дейност, но могат да съдействат за постигане на целите й и за изпълнение на нейните задачи.
  (2) В браншовите организации не могат да членуват политически партии и движения и религиозни организации.
  (3) Браншовата организация не може да се намесва в дейността на своите членове и не може да нарушава тяхната самостоятелност.
Чл. 5. (1) Наименованието на браншовата организация трябва да съдържа ясно означение, че представлява обединение на членове на браншов принцип, както и да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави.
  (2) Наименованието на браншовата организация се изписва на български език и може да бъде допълнително изписано на чужд език.

Глава втора
ДЕЙНОСТ

Чл. 6. (1) Браншовите организации осъществяват дейността си, като:
 1. подпомагат, насърчават, представляват и защитават интересите на членовете си пред държавната и общинската администрация и пред други организации по въпроси от общ интерес;
 2. разработват и внасят в държавните органи предложения, анализи, експертизи и др. в интерес на развитието на съответния бранш;
 3. изготвят годишни доклади за състоянието на бранша и подготвят стратегии за развитието му, които предоставят на компетентните държавни органи;
 4. разработват нови нормативни актове в бранша и изготвят становища и препоръки по действащи такива;
 5. участват с представители и становища в работата на консултативни съвети, комисии и работни групи към държавни и общински органи;
 6. съдействат на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез оказване на услуги, подпомагане установяването на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др.;
 7. набират и предоставят стопанска и друга информация на своите членове за подпомагане на тяхната дейност;
 8. съдействат за спазването на етиката и морала на почтения търговец и правилата за лоялно пазарно поведение в бранша;
 9. съдействат за повишаване на професионалното равнище на заетите в бранша, за създаване на здравословни и безопасни условия на труд и екологически чиста работна среда;
 10. участват в разработването на стандарти и технически изисквания към продуктите и услугите в бранша;
 11. разработват и дават предписания в бранша за добра производствена практика;
 12. оказват съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове в бранша между членовете си;
 13. участват в колективното трудово договаряне и в тристранното сътрудничество;
 14. сътрудничат със сродни организации в страната и чужбина и участват в дейността на европейски и други международни органи и организации;
 15. участват в национални и международни проекти и програми;
 16. предприемат и други действия, които не противоречат на закона и на устава.
  (2) Браншовите организации могат да организират и провеждат професионално обучение, квалификация и преквалификация и да издават документи за професионална правоспособност съобразно действащите нормативни актове.
  (З) Браншовите организации могат да издават удостоверения, които служат на стопанските отношения, съгласно нормативно уредени процедури и доколкото не са възложени на други органи.
  (4) Браншовите организации самостоятелно или обединени с други неправителствени организации могат да водят регистри на своите членове, в които се вписват и обстоятелства за тяхната правоспособност.
  (5) Браншовите организации изготвят и поддържат поименни списъци на експерти със специални познания в различните области, в услуга на своите членове, на държавни и общински органи и на възложителите по Закона за обществените поръчки.
  (6) Със закон или с друг нормативен акт при съгласие на браншовите организации могат да им бъдат възлагани други функции, присъщи на държавната администрация в т.ч. издаване на лицензии.
Чл. 7. В случаите, когато в бранша има повече от една браншова организация за представителна се приема тази, която докаже (вкл. и чрез публично поддържан регистър) пред съответните органи и организации, в т.ч. национално представителни сдружения на работодателите и пред другите браншови сдружения най-голям брой членове и териториални структури.
Чл. 8. (1) Браншовата организация може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с основната дейност, за която е регистрирана, като използва прихода за постигане на определените в устава й цели.
  (2) Предметът на стопанската дейност се определя в устава на браншовата организация.
Чл. 9. (1) Държавата може да насърчава и подпомага браншовите организации чрез финансови и икономически облекчения, както и финансирания при условия и по ред, определени в съответните специални закони.
  (2) С решение на Министерския съвет на браншовите организации могат да се предоставят за ползване недвижими имоти - държавна собственост за осъществяване на тяхната дейност.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§1. По смисъла на този закон "бранш" е стопанска дейност по една или няколко позиции на националната класификация на икономическите дейности, утвърдена по реда на Закона за статистиката, която се упражнява от неограничен кръг лица и се характеризира с трайни специфики, основани на нейния предмет, методи, място и традиции при осъществяването, чрез които тази дейност може да бъде отличена от всяка друга дейност.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2. Заварените към датата на влизане в сила на този закон браншови организации привеждат своите устави към изискванията на този закон в едногодишен срок от влизането му в сила.
§3. В Закона за администрацията (обн., ДВ, бр.. 130 от 1998 г.;

Реш. No. 2/1999 г. на Конституционния съд, ДВ бр.. 8 от 1999 г.; доп., ДВ бр.. 67 от 1999 г.; изм., ДВ бр.. 64 и 81 от 2000 г.) се правят следните допълнения:

 1. В чл.. 21, ал.. 2 се добавя ново изречение: "В случаите, когато функциите и задачите се отнасят до проблеми в отделни браншове, в състава на съветите и работните групи се включват представители на съответните браншови организации.";
 2. В чл.. 45, ал.. 2 се добавя ново изречение: "В случаите, когато конкретните проблеми по ал.. 1 се отнасят до отделни браншове, в състава на съвета се включват представители на съответните браншови организации."
§4. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.

 Проект
19 03 2002

МОТИВИ
към Законопроекта за браншовите организации

Предлаганият проект на Закон за браншовите организации има за цел да уреди и да защити съсловни интереси на фирмите работещи в даден бранш. В този смисъл той следва принципите на вече приетия Закон за юридическите лица с нестопанска цел, който съдържа общата уредба относно учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването на организациите с нестопанска цел, която като цяло се предвижда да се отнася и за браншовите организации. Същевременно в проекта са отразени специфичния характер на дейността на браншовите организации и тяхната роля за развитието на българската икономика. В подкрепа на гореизложеното могат да бъдат посочени редица съображения.

Първо, Бизнесът в даден бранш все повече осъзнава, че се нуждае от подкрепата на представителните организации на работодателите и съответното на браншовите организации в своя конструктивен диалог с държавната администрация и парламента. Предложеният проектозакон изразява разбирането, че има форми и механизми за това сътрудничество. С намаляването на лицензионните и разрешителните режими се създават условия за превръщане на някои от тях в регистрационни и дори възлагането им на браншови организации. От една страна, това е европейска практика, а от друга се постига намаляване на ангажиментите на администрацията и възможностите за корупция и поемане на отговорност от самите представители на бизнеса в съответния бранш. Възможност за използване на потенциала, съсредоточен в браншовите организации се съдържа и в ангажираността им при разработване на стандарти и технически изисквания към продуктите и услугите в съответната област.

Второ, коректният бизнес се сблъсква с нелоялната конкуренция на "сивата" икономика и търси средства за защита чрез механизмите и възможностите за саморегулация на пазара чрез новата роля на браншовите сдружения чрез създаването на правила за пазарно поведение, изолиране на "сивата" икономика и предприемане на съвместни действия за нейното ограничаване и неутрализиране.

Трето, присъединяването на България към Европейския съюз изисква активното участие на българския бизнес в отрасловите комитети на европейско равнище. Регламентирането на статута и дейността на браншовите организации ще им позволи да се включат в работата на съответните европейски формирования и да защитават своите и националните интереси. С тяхна помощ ще се установят качествени, санитарно-хигиенни и екологични изисквания към продуктите и услугите, което ще доведе до повишаване на конкурентноспособността им на външните пазари.

Проектозаконът възлага важни функции на браншовите сдружения във връзка с издаването на лицензии, удостоверителни документи, професионалното обучение, квалификация и преквалификация на работещите в бранша, установяване на здравословни и безопасни условия на труд и на съвременни индустриални отношения.

С оглед изложеното може да се изрази убеждение, че приемането на Закон за браншовите организации ще запълни една празнина в нормативната уредба относно дейността и функциите на тези сдружения и ще утвърди техния статут като представители на бизнеса.