Предложения до МС и НС от Национална предприемаческа и занаятчийска камара по отношение на икономическата политика, данъчната, осигурителната и кредитната системи

 

Национална предприемаческа и занаятчийска камара

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА СЪВЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ
БТПП

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Приложено Ви изпращам Приоритети пред малкия и средния бизнес и предложения до МС и НС по отношение на икономическата политика, данъчната, осигурителната и кредитната системи.

Моля същите да бъдат представени за обсъждане в Съвета.

17 август 2001 г.

С уважение:
Александър Банев
Председател


Приоритети пред малкия и средния бизнес и предложения до МС и НС по отношение на икономическата политика, данъчната, осигурителната и кредитната системи

 1. По отношение на трудовото законодателство се обявяваме за поетапно въвеждане в рамките на мандата на правителството на 7-часов работен ден, респективно за 35 часова работна седмица, която е установена в страните от ЕС и предлагаме да се въведе с конкретен закон минимална почасова ставка на заетите в обществения и частния сектор от 1,20 лв. Тя следва да се актуализира ежегодно със Закона за държавния бюджет.По този начин частично ще се реши един от най-наболелите проблеми - за заетостта и по изчисления на наши експерти е възможно да се разкрият допълнително около 150 - 200 хиляди нови работни места.
 2. Повишаване на необлагаемия минимум от 100 лв. на 180 лв. Намаляване с около 40 % от досегашната ставка по Закона за облагане на доходите на физическите лица в диапазона на ниските доходи до размера на средната работна заплата - до 250 лв. Същевременно се обявяваме за запазване на максималната ставка от 38 % на доходите над 1400 лв. месечно, респективно 16 800 годишно. Нашето предложение е в отговор на някои анонси на някои финансисти за намаление на максималната данъчна ставка до 30 %. Считаме, че понастоящем при много ниските средни доходи това не е целесъобразно и ще породи социално напрежение.
 3. Категорично се обявяваме за запазване на основния данъчен принцип за равнопоставеност между данъчните субекти, работещи у нас български и чуждестранни граждани при индивидуалното подоходното облагане, който е спазен понастоящем у нас, а също стриктно се спазва и в страните от ЕС. Нашият апел е във връзка с някои изявления да се въведе с 50 % по-ниско облагане на чуждите граждани, както е било в Унгария в началото на 90-те години. Необходимо да се напомни, че сме във втората половина на 2001 г., когато се водят преговори с ЕС и всякакви експерименти по отношение на нарушаване на данъчните принципи ще се посрещнат негативно от преговарящите с нас представители на Европейската комисия.
 4. Обявяваме се за намаляване на социалните осигуровки с 80 %, предвид предлаганото увеличение на необлагаемия минимум. В подкрепа на нашето предложение е застъпеното пред в-к "Банкерь" становище на доскорошния представител на МВФ у нас Питър Стела, в което той също акцентира на намаляване на социалните осигуровки, а не на данъка върху печалбата, който е в поносими размери.
 5. Решително се обявяваме против анонсите в медиите за данъчна амнистия на изнесените от България капитали. Основното ни опасение, че това би повлияло негативно както на преговорите на България с ЕС, тъй като никой няма да желае да преговаря със страна, където се изпират мръсни пари, така и на и без това ниската данъчна култура на нашия данъкоплатец, който ще продължи да укрива данъци щом държавата ги опростява или събира частично (предлага се подоходният данък де е до 15 %). Наистина данъчна амнистия е имало в Казахстан или Турция - страни твърде далече от членство в ЕС, но за България в настоящия й етап на развитие тя е абсурдна.
 6. Подкрепяме предложението за нулева ставка на данъка върху печалбата при реинвестиране на печалбата в производството, като го разширяваме и по отношение на инвестиционните кредити, при които лихвите следва да се признават като разход преди данъчното преобразуване.
 7. Обявяваме се срокът за връщането на данъчния кредит по ДДС да се намали от 4 месеца на 30 дни. Другото ни предложение в тази връзка е въвеждането на доброволна регистрация по ДДС, тъй като е абсурдно да караш един крупен инвеститор да бъде продължително извън реалния пазар, където определяща е данъчната фактура по ДДС.
 8. Категорично се обявяваме против предложението за предоставяне на концесия на събирането на митата от чужди фирми на българските митници. Присъединяваме се към становището на г-н Питър Стела, който се обявява, че на концесия могат да се предоставят само някои дейности на митниците, като събирането на някои просрочени задължения, а останалите им функции са присъщи на държавните органи и са част от суверенитетът й. Обявяваме за екстрено инсталиране на интегрираната електронна система между митническата и данъчната ни администрации и неоправданото й отлагане. Същевременно застъпваме становището за екстреното приемане на почти готовия законопроект за финансовата полиция, тъй като България е единствената страна в Европа без финансова полиция.
 9. Създаване на гаранционен фонд с участие и на държавния бюджет и от чужди донори за гарантиране на част от исканото обезпечение от българските банки, което е непосилно за дребните и средни кредитоискатели. Нашето предложение е фондът да гарантира заеми както на кредитоискатели-земеделци, кандидатстващи по Програма САПАРД, така и на заемоискатели от други отрасли,които имат перспективни проекти.
 10. Изготвяне и приемане от НС на нов Закон за малките и средни предприятия. Досегашният ни закон е само за устройството на агенцията. В бъдещият нов законопроект следва да има специален раздел за дейността на Насърчителната банка, която следва екстрено да започне да предоставя повече от досегашните няколко десетки кредити за близо 3 години. Крайно наложително е да реши дали Насърчителна банка или друга специализирана банка да изпълнява ролята на земеделска банка, с приоритет кредитиране по Програма САПАРД, каквито има в страните на ЕС, а и у нас е съществувала до 1948 г. Българската земеделска и кооперативна банка.
 11. Спешно приемане от НС на депозирания през м.юли 2001 г Закон за кредитните кооперации и сдружения от народния представител Йордан Нихризов, председател на БСДП - член на камарата. Те приоритетно ще кредитират с микрокредити земеделските производители, в т.ч. и малки проекти по Програма САПАРД. Считаме, че една от сериозните грешки на българския преход към пазарно стопанство е, че не се развиха популярни банки и кредитни кооперации, които да предоставят евтин кредитен ресурс за дребния и средния бизнес и преди всичко за агробизнеса.
 12. Приемане на законопроекта за браншовите организации, в чиято подготовка сме участвали.Екстрено спиране действието и бързо изменение на Закона за занаятите, който следва да е в съответствие със законопроекта за браншовите организации.
 13. Създаване на консултативни съвети към Икономическата и Бюджетната комисии в НС, които да дават своето становище по разглежданите от тях законопроекти.
 14. Изграждане на национална система за преквалификация и обучение на мениджъри от дребния и средния бизнес, в т.ч. и по отношение на тяхно кандидатстване в международни донорски програми и предприсъединителните фондове на ЕС.

17 август 2001г.