Меморандум за сътрудничество между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Българска строителна камара

На 14 август 2000 г., г-н Евгени Чачев, Министър на регионалното развитие и благоустройството и г-н Илия Тасев, Председател на Българската строителна камара, член на БТПП, подписаха Меморандум за разширяване на сътрудничеството за развитие на строителния и инвестиционния пазар, в условията на присъединяването на Република България към Европейския съюз и финализиране на прехода на строителния отрасъл към пазарна икономика.

Целта на Мемурандума е Българската строителна камара и другите браншови организации от строителството да станат партньор на Правителството в провеждането на държавната политика и стратегия в областта на строителството и промишлеността за строителни материали.

Основните направления за сътрудничество са:

  • Усъвършенстване на съществуващата нормативна база и разработване на нови нормативни документи за Строителството, в съответствие с изискванията за присъединяване към Европейския съюз и внедряване на европейските стандарти;
  • Развитие на трипартитното сътрудничество на отраслово ниво;
  • Разработване и реализация на регионални, международни инфраструктурни и други проекти, с активното умчастие на български строителни фирми и специалисти;
  • Реализация на съвместни инициативи на МРРБ и БСК за облекчаване условията и реда за получаване на банкови гаранции и кредити от български фирми за участието им в търгове;
  • Поемане дейността по квалификация и преквалификация на работниците и специалистите от строителството и промишлеността за строителни материали;
  • Подобряване на информационния обмен.

Координацията на дейността по изпълнението на Меморандума ще се извършва от Експертно-консултативен съвет, съставът на който е определен със Заповед No РД.02.14.1674/12.09.2000 г. на Министъра на РРБ. Експертно-консултативният съвет ще работи по Правилник, утвърден от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

15 септември 2000 г.